Regulamin konkursów i turniejów na  festiwalu PYRKON 2017


1. Organizacja Konkursu

a) Organizatorem Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2017 (dalej: „Festiwal”) w Poznaniu, który odbędzie się  w dniach 28-30 kwietnia 2017r. jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki DRUGA ERA, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 22A/23, 61-131 Poznań,(dalej: „Organizator Festiwalu”). Organizatora Festiwalu reprezentują w szczególności Organizatorzy Bloku Konkursowego, Koordynatorzy Festiwalu i pozostali wolontariusze (organizatorzy, gżdacze, współpraca) wykonujący swe zadania i obowiązki w ramach Festiwalu.

b) Konkursy i turnieje (dalej: „Konkurs”) to punkty programu Festiwalu Pyrkon 2017, podczas których Uczestnicy mogą wygrać walutę konwentową,(dalej: „Pyrfunty”).

c) Pyrfunty to waluta konwentowa, będąca nagrodą w konkursach odbywających się w programie Festiwalu. Uczestnicy mogą wymieniać Pyrfunty na nagrody rzeczowe w sklepiku konwentowym (dalej: „Pyrsklepik”).

d) Prelegent to osoba lub grupa osób przygotowujących i prowadzących konkurs,(dalej: „Prowadzący”).

e) Konkursy są przeprowadzane tylko i wyłącznie na terenie i podczas trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2017.

2. Zasady konkursów i współpracy z Prowadzącym

a) W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Festiwalu, za wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora Festiwalu.

b) Z udziału w Konkursie wykluczeni są Wolontariusze oraz inne osoby działające na rzecz Festiwalu, oraz Prowadzący tego samego Konkursu i inne osoby działające w związku z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

c) W Konkursie uczestnicy mogą brać udział indywidualnie lub dobierając się w grupy, zgodnie z wcześniej ustaloną formą Konkursu przez Prowadzącego.

d) Tematyka oraz sposób przeprowadzenia konkursu nie może ranić ani obrażać nikogo ze względu na: orientacje seksualną, płeć, przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub bezwyznaniowość.

e) Konkurs nie może propagować ustroju totalitarnego i nawoływać do nienawiści.

f) Tematyka Konkursu nie może zawierać treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, chyba, że Prowadzący zastrzegł taką informacje wcześniej w opisie konkursu zawartym w programie i Organizator Festiwalu zgodził się na taką treść w programie.

g) Konkurs nie może przekroczyć wcześniej określonego czasu, a w razie takiej konieczności trzeba niezwłocznie poinformować o tym Organizatora Festiwalu.

h) Prowadzący zobowiązuję się do zachowania trzeźwości podczas prowadzenia Konkursu.

i) Prowadzący zobowiązuje się do potwierdzenia osobiście gotowości przeprowadzenia Konkursu u Organizatora Festiwalu najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem Konkursu.

j) W przypadku gdy Prowadzący nie potwierdzi gotowości do przeprowadzenia Konkursu, Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do próby uzyskania takiego potwierdzenia drogą bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Prowadzącym.

k) W przypadku nie możności uzyskania potwierdzenia gotowości Prowadzącego do przeprowadzenia Konkursu w czasie do jednej godziny przed planowanym czasem startu Konkursu, Organizator Festiwalu ma prawo odwołać ten Konkurs i w jego miejsce wstawić inny punkt programu, uznając że Prowadzący zrezygnował z: przeprowadzenia Konkursu i z przysługującej z tego tytułu zniżki dla Prowadzących.

l) We wszystkich spornych sytuacjach oraz rzeczach nie zawartych w regulaminie Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.

3. Nagrody i Pyrfunty

a) Nagrodą w Konkursie są Pyrfunty odbierane przez Prowadzącego osobiście najpóźniej godzinę przed planowanym startem Konkursu od Organizatora Festiwalu.

b) Prowadzący po odbiór Pyrfuntów zgłasza się z dokumentem urzędowo potwierdzającym tożsamość: Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy. Legitymacja szkolna, studencka czy biblioteczna (itp.) nie będą brane pod uwagę.

c) Prowadzący popisując odebranie Pyrfuntów potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin.

e) Ilość Pyrfuntów dla każdego konkursu określa Organizator Festiwalu a Prowadzący rozdziela przyznaną ich ilość pomiędzy zwycięzcami Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora Festiwalu odnośnie premiowanych zwycięskich miejsc). Jeżeli jest tylko jedno miejsce to wtedy cała pula Pyrfunktów trafia do zwycięzcy.

f) W Konkursach indywidualnych premiowane są pierwsze trzy miejsca, a w konkursach grupowych tylko pierwsze miejsce. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany tych dyspozycji indywidulanie dla każdego Konkursu.

g) Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w Konkursie dobrani w grupę, sami dzielą się wygraną pulą Pyrfuntów. Ani Organizator Festiwalu, ani Prowadzący Konkursu nie ingeruje w podział wygranej między uczestnikami nagrodzonej drużyny, mogą jedynie sugerować podział. Ostateczna decyzja należy do nagrodzonych uczestników.

h) Prowadzący jest zobligowany do przekazania wszystkich nie wykorzystanych Pyrfuntów z powrotem do Organizatora Festiwalu.

i) Jeżeli Pyrfunty nie zostaną odebrane przez zwycięzców lub z innych przyczyn zostaną one u Prowadzącego powinien on niezwłocznie po zakończeniu Konkursu przekazać Organizatorowi Festiwalu.

4. Postanowienia końcowe

a) Nieodpowiednie zachowanie Prowadzącego może być podstawą do przerwania Konkursu przez Organizatora Festiwalu lub innego Wolontariusza. W skrajnych przypadkach może być przyczyną wyproszenia Prowadzącego z terenu Festiwalu.