Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN Discord
Strona główna » Pyrkonowy Targ Zimowy- Regulamin Wystawców

Pyrkonowy Targ Zimowy- Regulamin Wystawców

                                            
     Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pyrkonowego Targu Zimowego 2021, zwanego dalej Targiem, jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” w Poznaniu, zwane dalej Organizatorem.
 2. Przez Wystawców rozumie się wszystkie podmioty, które zawarły lub są w trakcie zawierania z Organizatorem umowy o współpracy obejmujące wystawienie stoiska na Targu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Opiekuna dla każdego z Wystawców.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy.

    Stoiska
 5. Jeden Wystawca może wystawić tylko jedno stoisko. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile pozwalają na to warunki techniczne i organizacyjne, po uzyskaniu zgody Koordynatora Pionu Wystawców, wystawca może wystawić kolejne stoisko na zasadach określonych przez Koordynatora Pionu Wystawców.
 6. Organizator może odmówić potwierdzenia zgłoszenia i zawarcia umowy o współpracy obejmującej wystawienie stoiska bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator mailowo powiadamia o odmowie potwierdzenia zgłoszenia i zawarcia ww. umowy nie później niż do 25.11.2021.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zgłoszonej przez Wystawcę powierzchni bez podania przyczyny.
 8. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska handlowego lub wystawienniczego w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych Organizator nie gwarantuje wyznaczenia konkretnej lokalizacji stoiska na hali.
 9. Wystawca zobowiązuje się do wystawienia wyłącznie przedmiotów, którymi obrót prawny jest dozwolony i nienaruszających praw osób trzecich dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). W razie naruszenia praw, o których mowa wyżej, Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 10. Wystawca może handlować na swoim stoisku wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar sprzedawany na stoisku Wystawcy. Treści prezentowane na stoisku Wystawcy nie mogą być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 11. Organizator może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz naruszających punkty 9, 10 i 12 Regulaminu, a także nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa.
 12. Zabroniona jest sprzedaż:
  a. broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  b. amunicji do wyżej wymienionych;
  c. shurikenów;
  d. broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie – noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  e. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  f. substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
 13. Ostateczna decyzja odnośnie możliwości sprzedaży na terenie Targu broni lub przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne należy do organizatora i służb przez niego wyznaczonych.
 14. Wystawca (w tym pracownik stoiska) zobowiązany jest do zachowania trzeźwości podczas pracy na stoisku. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Wystawca, w tym pracownik stoiska, znajduje się w stanie nietrzeźwości, Organizator zastrzega sobie prawo do zbadania pracownika (Wystawcy) alkomatem. Nietrzeźwy Wystawca (pracownik) zobowiązany jest do opuszczenia stoiska do czasu wytrzeźwienia pod rygorem usunięcia z terenu Targu. Odmówienie przez Wystawcę lub pracownika stoiska poddania się badaniu alkomatem uznaje się za przyznanie się do stawianego mu zarzutu bycia nietrzeźwym.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawcę lub przez elementy wyposażenia będące częścią stoiska Wystawcy.
 16. Na hali wystawienniczej nie można ustawiać stoisk przygotowujących jedzenie i napoje na miejscu bez pisemnej lub mailowej zgody Koordynatora Pionu Wystawców.
 17. Wszystkie konstrukcje w obrębie stoiska powinny zostać zgłoszone Organizatorowi przed podpisaniem umowy najpóźniej do dnia 25.11.2021r. Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia dokumentacji dla takiej konstrukcji zgodnie z regulaminem technicznym MTP. Dla konstrukcji powyżej 3,5 m wysokości, wszelkie dokumenty muszą być poświadczone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Regulamin techniczny MTP i wzory odpowiednich dokumentów Organizator przesyła Wystawcom na podany w umowie adres e-mailowy.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia własnych stoisk handlowych lub wystawienniczych.
 19. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterię wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Wystawca może organizować taką loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec uczestników Targu ani właściwych organów.
 20. Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsługę stoiska przez cały czas otwarcia hali dla uczestników. Godziny te przedstawione są w punkcie 42. niniejszego regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (zabudowa, stoły, krzesła i inne). W związku z tym Wystawca zobowiązany jest podpisać z Organizatorem protokół przyjęcia oraz zdania stoiska.
 22. W przypadku niepodpisania protokołu zdawczego stoiska przed wyjazdem z Targu, Wystawca zostanie obciążony karą wysokości równowartości 20% kosztów wynajmu stoiska oraz wypożyczenia każdego elementu wyposażenia stoiska zgodnie z cennikiem stoisk.
 23. Wystawca ma prawo do podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Współwystawcy) jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator będzie mógł nałożyć na Wystawcę karę umowną w wysokości do 100% wartości netto wynikającej z umowy.
 24. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich Współwystawców.
 25. Współwystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu Wystawców oraz Regulaminu Targu. W razie rażącego naruszenia w szczególności postanowienia 23 Regulaminu Wystawców przez Współwystawcę, Organizator może odmówić współpracy z takim Współwystawcą przy organizacji kolejnych dwóch edycji Festiwalu.
 26. Wystawca może – w obrębie stoiska bądź oraz w innym miejscu Targu – odtwarzać publicznie utwory objęte ochroną praw autorskich jedynie w sposób zgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Wystawcy skutkujące w powyżej wskazanym zakresie naruszeniem praw autorskich osób trzecich.

    Warunki i terminy wpłat
 27. Wystawca zobowiązuje się do opłacenia ceny stoiska zgodnie z terminem podanym w umowie, jednak nie później niż do dnia 25.11.2021 r.
 28. W przypadku odstąpienia przez Wystawcę od umowy o współpracy obejmującej wystawienie stoiska opłata za stoisko uiszczona przez Wystawcę zostaje zwrócona:
  w wysokości 100% wniesionej opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi do 7 listopada 2021 r.
  w wysokości 75% wniesionej opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi do 14 listopada 2021 r.
  w wysokości 50% wniesionej opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi do 21 listopada 2021 r.
 29. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem zwrotu kwot, o których mowa. W przypadku, gdy wystawca odstąpił od umowy przed uiszczeniem ceny za stoisko, zobowiązany jest uiścić kwotę, o której mowa powyżej na zasadach określonych powyżej.
 30. Punktu 29 nie stosuje się, a Organizator ma prawo zwrócić Wystawcy wniesioną opłatę, jeśli są spełnione poniższe warunki łącznie:
  1. Wystawca odstąpił od umowy z powodu konieczności odbycia kwarantanny z uwagi na COVID-19, 
  2. obowiązek odbycia kwarantanny wypadł w terminie Targu
  3. udokumentował wobec Organizatora fakt konieczności odbycia kwarantanny w sposób nie budzący wątpliwości, 
  4. złożył wobec Organizatora oświadczenie, że nie ma możliwości przekazania prowadzenia stoiska pracownikowi (ewentualnie osobie współpracującej z Wystawcą).
 31. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Targu będą realizowane w terminie do 30 dni od daty zakończenia Targu.
 32. W przypadku odwołania Targu, Organizator zapewnia automatyczny zwrot opłat uiszczonych przez Wystawców, w terminie:
  1. 30 dni od daty odwołania tego wydarzenia, jeśli odwołanie miało związek z negatywnymi skutkami COVID-19. 
  2. 30 dni od daty odwołania, jeśli odwołanie nastąpiło z innej przyczyny leżącej po stronie Organizatora, zwłaszcza z uwagi na siłę wyższą (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Organizatora i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemie (inne niż COVID-19), powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków) bądź z powodu przewidywanej niskiej frekwencji podczas wydarzenia.
 33. W przypadku zmiany czasu lub miejsca Targu, Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia żądania zwrotu uiszczonej opłaty za stoisko w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Targu informacji o zmianie czasu bądź miejsca Targu. Brak takiego zgłoszenia oznacza, iż Wystawca wyraża wolę udziału w Targu w nowej lokalizacji bądź czasie.
 34. Opłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona, chyba że Wystawca w zgłoszeniu zwrotu poda inny rachunek bankowy (forma mailowa jest wystarczająca).
 35. Organizator nie zwraca innych kosztów poniesionych przez Wystawcę w związku z odwołaniem bądź zmianą czasu lub miejsca Targu.
 36. Wszystkie stoiska niezgłoszone i nieuzgodnione z Organizatorem zostaną zlikwidowane, a koszty związane z ich usunięciem poniesie właściciel tego stoiska.

  Reklama

 37. Wystawcy posiadający stoisko mogą w jego obrębie rozstawiać roll-upy, rozwieszać bannery, plakaty, kolportować ulotki; poza stoiskiem mogą to robić jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem (za dodatkową opłatą i wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora).
 38. Wszystkie roll-upy, bannery, ulotki i plakaty rozmieszczone poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem zostaną usunięte, a koszty związane z ich usunięciem poniesie właściciel tego stoiska. Roznoszenie ulotek poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem będzie skutkowało usunięciem Wystawcy z terenu Targu, bez zwrotu kosztów.
 39. Umieszczanie nazwy Targu bądź jej części, jak również umieszczanie loga Festiwalu Pyrkon bądź jego części na sprzedawanych produktach nie jest dopuszczalne bez zawarcia umowy z Organizatorem. Naruszenie tej zasady skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem Wystawcy z terenu Targu oraz koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora oraz skorzystania przez niego z innych uprawnień na podstawie obowiązujących przepisów.

  Hala wystawiennicza

 40. Halę wystawienniczą (pawilon 5) Organizator zobowiązuje się udostępnić:
  03.12.2021 (piątek) w godzinach od 9:00 do 19:30;
  04.12.2021 (sobota) w godzinach od 7:00 do 22:00;
  05.12.2021 (niedziela) w godzinach od 9:00 do 23:00.
 41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu udostępnienia powierzchni w hali wystawienniczej po uprzednim poinformowaniu Wystawców drogą mailową, jeżeli zmiana nastąpi przed rozpoczęciem Targu lub poprzez rozwieszenie ogłoszeń przy wejściu do hali, jeżeli zmiana wystąpi w trakcie trwania Targu.
 42. W trakcie trwania Targu hala wystawiennicza będzie dostępna dla uczestników Targu:
  04.12.2021 (sobota) w godzinach od 10.00 do 21.00;
  05.12.2021 (niedziela) w godzinach od 10.00 do 19.00.
 43. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dostępności hali wystawienniczej dla uczestników Targu po uprzednim poinformowaniu Wystawców drogą mailową, jeżeli zmiana nastąpi przed rozpoczęciem Targu lub poprzez rozwieszenie ogłoszeń przy wejściu do hali jeżeli zmiana wystąpi w trakcie trwania Targu.
 44. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia hali wystawienniczej w godzinach jej zamknięcia.
 45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach na czas zamknięcia hali wystawienniczej.
 46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników Festiwalu w obrębie stoisk w trakcie udostępnienia hali wystawienniczej dla zwiedzających.
 47. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu wokół niego pustych opakowań przed otwarciem hali dla uczestników.
 48. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i estetyki stoiska w godzinach dostępności dla uczestników.

  Wejściówki i wjazd na teren MTP

 49. Wystawca otrzyma dokument uprawniający do wjazdu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
 50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pojazdy pozostawione na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 51. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących parkowania, wyznaczonych przez Organizatora (wskazanych na tzw. wjazdówkach udostępnianych wraz z identyfikatorami). Pojazdy pozostawione w niedozwolonych miejscach podlegać będą odholowaniu na koszt Wystawcy.
 52. Wejściówka (identyfikator) „Wystawca” jest przeznaczona wyłącznie dla obsługi stoiska, ponieważ umożliwia wstęp na halę wystawienniczą w godzinach niedostępnych dla uczestników. Identyfikator „Wystawca” uprawnia do korzystania z atrakcji Targu.
 53. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wejściówek dopuszczalnych dla danego stoiska.

  Przesyłki

 54. Organizator nie odpowiada za przesyłki Wystawcy przesłane na inny adres korespondencyjny niż wskazany przez Organizatora.
 55. W terminie doręczenia od 03.12.2021 r.
  Pyrkonowy Targ Zimowy – Pawilon 5
  Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Głogowska 14
  60-734 Poznań
 56. Wystawca jest zobowiązany opisać wszystkie paczki na druku, którego wzór zostanie przesłany przez Organizatora drogą mailową. Za paczki nieopisane lub opisane niezgodnie ze wzorem Organizator nie odpowiada.
 57. O przesyłkach kierowanych na adres Międzynarodowych Targów Poznańskich należy informować Organizatora drogą mailową (poprzez kontakt z wyznaczonym Opiekunem).
 58. Wszystkie paczki po zakończeniu Targu muszą zostać odebrane przez zamówionych kurierów w poniedziałek 06.12.2021 r. do godziny 14:00. Organizator nie pośredniczy w zamówieniu usług kurierskich. Wszystkie przesyłki (w tym wielkogabarytowe), które mają zostać wysłane z Międzynarodowych Targów Poznańskich w poniedziałek, muszą w niedzielę do 22:00 znaleźć się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za paczki nieodebrane w terminie.

  Inne

 59. Twórcy mogą rozdawać autografy wyłącznie w obrębie wykupionych stoisk. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia zgody na udzielanie autografów na stoisku ww. przypadku, gdy zagraża to bezpieczeństwu na hali.
 60. Wolontariusze Festiwalu nie pomagają Wystawcom przy rozstawianiu stoisk, o ile odrębna umowa wyraźnie nie określa zasad takiej pomocy.

  Wytyczne w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.
 61. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej, a ponadto środków dezynfekujących dla siebie, własnego personelu oraz dla gości odwiedzających stoisko.
 62. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania na stoisku zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa obowiązujących z uwagi na epidemię COVID-19 (utrzymywanie dystansu, unikanie uścisków dłoni, dezynfekcja, zakrywanie nosa i ust). Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia, by personel stoiska był należycie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19.
 63. Wystawca zobowiązuje się, nie rzadziej niż co 1 godzinę czyścić i dezynfekować często dotykane elementy infrastruktury stoiska, w szczególności blaty, z użyciem środków dezynfekujących.
 64. Wystawca zobowiązuje się przechowywać śmieci i odpady (w szczególności zużyte maseczki i rękawiczki) w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 65. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Wystawcy lub jego personelu, mogących świadczyć o zarażeniu wirusem Sars-Cov 2, Wystawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające w kierunku izolacji takiej osoby, a także zobowiązuje się skontaktować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia tej osoby, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwym zakażeniu koronawirusem.
 66. Wystawca zobowiązuje się śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub  www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 67. Organizator może wezwać Wystawcę do przestrzegania punktów 61-66 niniejszego Regulaminu, pod rygorem natychmiastowego zamknięcia stoiska bez konieczności zwrotu opłaty za stoisko.

  Postanowienia końcowe
 68. Powyższy Regulamin może ulec zmianie do dnia 20.11.2021 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Wystawców o zmianie Regulaminu.