Przeskocz do treści Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Regulamin Bloku Dziecięcego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018

Regulamin Bloku Dziecięcego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018

 1. Blok Dziecięcy jest strefą Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018 wydzieloną specjalnie na potrzeby Dzieci i ich Opiekunów, funkcjonującą w godzinach i miejscu określonych w planie Festiwalu. Za wstęp do Bloku Dziecięcego nie jest pobierana dodatkowa opłata.
 2. Wejście przez bramkę Bloku Dziecięcego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w nim obowiązującego oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, zarówno Opiekuna, jak i Dzieci podlegających jego opiece, w celach marketingowych.
 3. Wejście i wyjście z Bloku Dziecięcego odbywa się wyłącznie przez oznaczoną bramkę rejestracyjną. Wyjątkiem jest jedynie ewakuacja całego Bloku. Wówczas stosujemy się do poleceń służb patrolowych i stosownych służb ratunkowych.
 4. Każde Dziecko przyprowadzone do Bloku Dziecięcego otrzymuje przy wejściu opaskę, na której Opiekun ma obowiązek wpisać swój numer telefonu. Opaski można pobrać również w Punktach Informacji Konwentowej. W wyjątkowych przypadkach, określonych przez obsługę Bloku, dziecko zamiast opaski może otrzymać naklejkę imienną. Każda para dziecko-opiekun otrzymuje również 2 naklejki z numerem pyrkonowym (jedna dla opiekuna, druga dla dziecka), w celu sprawnej identyfikacji przy wyjściu. Istnieje możliwość wydania dodatkowej naklejki dla drugiego opiekuna.
 5. Opaska/naklejka imienna może być noszona JEDYNIE przez Dziecko (na ręce, nodze lub, w wyjątkowych przypadkach, części ubrania, której nie będzie zdejmowało przez cały czas przebywania na terenie Bloku). Opaska/naklejka NIE MOŻE być noszona przez Opiekuna.
 6. Dzieci wchodzą do Bloku Dziecięcego po uprzednim wypełnieniu przez Opiekuna stosownego formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Gżdaczy przy wejściu (możliwość skorzystania z komputera lub linku rejestracyjnego dostępnego pod QR kodem).. Opiekun podpisuje się również na liście z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Bloku Dziecięcego, akceptacji jego warunków i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Pyrkonu przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era”.
 7. Przy rejestracji Dziecka wymagane są następujące dane Dziecka:
 • imię i nazwisko,
 • wiek,
 • data wejścia,

oraz dane Opiekunów uprawnionych do odbioru Dziecka:

 • imiona i nazwiska Opiekunów,
 • numer kontaktowy.

Powyższe dane zostaną zebrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Dziecku i poprawnej identyfikacji Opiekunów uprawnionych do odbioru. Dane te zostaną udostępnione Gżdaczom prowadzącym weryfikację osób wchodzących oraz wychodzących z Bloku Dziecięcego przy Bramce i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018.

 1. Dokumenty Opiekunów mogą być sprawdzane przy Odbiorze Dzieci i opuszczaniu terenu Bloku Dziecięcego w celu weryfikacji tożsamości. Na potrzeby Bloku Dziecięcego legitymacja uczniowska jest traktowana jako dokument tożsamości.
 2. Opiekun ma obowiązek poinformować Gżdaczy o istotnych problemach zdrowotnych Dziecka, wypisać je w formularzu rejestracyjnym i udzielić ewentualnych instrukcji dotyczących postępowania z Dzieckiem. Gżdacze zostali przeszkoleni w podstawach udzielania pierwszej pomocy, jednak mają prawo poprosić, by ze względu na bezpieczeństwo Dziecka, Opiekun pozostał w Bloku Dziecięcym.
 3. Jedynie Dzieci Opiekunów spełniających wszystkie opisane wyżej warunki zostaną wpuszczone na teren Bloku Dziecięcego.
 4. Gżdacze Bloku Dziecięcego sprawują ogólny nadzór nad dziećmi znajdującymi się na terenie Bloku, polegający na obserwowaniu bawiących się Dzieci, pomocy w prowadzeniu warsztatów, zabawie z Dziećmi oraz interwencji w przypadku zachowań mogących być przyczyną wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa.
 5. W Bloku Dziecięcym mogą samodzielnie przebywać dzieci, które ukończyły 4. rok życia i potrafią korzystać z toalety. Bezpośrednią opiekę nad Dzieckiem młodszym lub niepotrafiącym korzystać z toalety sprawuje jego Opiekun. Dzieci powyżej 12. roku życia wchodzą do Bloku za zgodą Opiekuna i Gżdacza obsługującego Bramkę. Dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać terenu Bloku Dziecięcego.
 6. Opiekunowie wszystkich dzieci mogą wchodzić do Bloku Dziecięcego, przyglądać się atrakcjom i razem ze swoimi dziećmi w nich uczestniczyć, o ile prowadzący wyrażą na to zgodę i o ile nie są to konkursy przeznaczone wyłącznie dla dzieci.
 7. Gżdacze Bloku Dziecięcego mogą poprosić o stosowanie się do zasady “1 Dziecko-1 Opiekun” (z jednym dzieckiem pozostaje na terenie Bloku tylko jeden uprawniony Opiekun), jeśli uznają to za stosowne ze względu na komfort i bezpieczeństwo uczestników Bloku.
 8. Dziecko, pozostające w Bloku bez Opiekuna, do toalety udaje się wyłącznie pod opieką Gżdacza tej samej płci.
 9. Szatnia Bloku Dziecięcego jest nienadzorowana, Gżdacze nie odpowiadają za rzeczy w niej pozostawione.
 10. Dzieci wchodzące na teren Bloku Dziecięcego powinny przekazać Opiekunom wszelkie rzeczy mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, paski z ostrymi sprzączkami itp.
 11. Zakaz wstępu do Bloku Dziecięcego osobom będącym pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
 12. Wszelkie kwestie nieopisane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie regulaminu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018. Jeżeli ww regulamin ich nie uwzględnia, osobami decydującymi są koordynatorzy, a w szczególności Koordynator Główny Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018.

Link do formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/0OBd1y9bWYg7fuGD2