Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin konkursów i turniejów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

Regulamin konkursów i turniejów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

1. Organizacja Konkursu

a) Organizatorem Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 (dalej: „Festiwal”) w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 10-12.07.2020 r. jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki DRUGA ERA, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 22A/23, 61-131 Poznań,(dalej: „Organizator Festiwalu”). Organizatora Festiwalu reprezentują w szczególności Organizatorzy Bloku Konkursowego, Koordynatorzy Festiwalu i pozostali wolontariusze (organizatorzy, gżdacze, współpraca) wykonujący swoje zadania i obowiązki w ramach Festiwalu.

b) Konkursy i turnieje (dalej: „Konkurs”) to punkty programu Festiwalu Pyrkon 2020, podczas których Uczestnicy mogą wygrać walutę konwentową (dalej: „Pyrfunty”).

c) Pyrfunty to waluta konwentowa, będąca nagrodą w konkursach odbywających się w programie Festiwalu. Uczestnicy mogą wymieniać Pyrfunty na nagrody rzeczowe w sklepiku konwentowym (dalej: „Pyrsklepik”).

d) Prelegent to osoba lub grupa osób przygotowujących i prowadzących konkurs (dalej: „Prowadzący”).

e) Konkursy są przeprowadzane tylko i wyłącznie na terenie i podczas trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020.

2. Zasady konkursów i współpracy z Prowadzącym

a) W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Festiwalu, z wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora Festiwalu.

b) Z udziału w Konkursie wykluczeni są Wolontariusze podczas pełnienia dyżuru oraz inne osoby działające na rzecz Festiwalu, oraz Prowadzący tego samego Konkursu i inne osoby działające w związku z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

c) W Konkursie uczestnicy mogą brać udział indywidualnie lub dobierając się w grupy, zgodnie z wcześniej ustaloną przez Prowadzącego formą Konkursu.

d) Tematyka oraz sposób przeprowadzenia Konkursu nie może ranić ani obrażać nikogo ze względu na: orientację seksualną, płeć, przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub bezwyznaniowość.

e) Konkurs nie może propagować ustroju totalitarnego i nawoływać do nienawiści.

f) Tematyka Konkursu nie może zawierać treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, chyba że Prowadzący zastrzegł taką informację wcześniej w opisie Konkursu zawartym w programie i Organizator Festiwalu zgodził się na taką treść w programie.

g) Konkurs nie może przekroczyć wcześniej określonego czasu, a w razie takiej konieczności trzeba niezwłocznie poinformować o tym Organizatora Festiwalu.

h) Prowadzący zobowiązuje się do zachowania trzeźwości podczas prowadzenia Konkursu.

i) Prowadzący zobowiązuje się do potwierdzenia osobiście gotowości przeprowadzenia Konkursu u Organizatora Festiwalu najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem Konkursu.

j) W przypadku gdy Prowadzący nie potwierdzi gotowości do przeprowadzenia Konkursu, Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do próby uzyskania takiego potwierdzenia drogą bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Prowadzącym.

k) W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia gotowości Prowadzącego do przeprowadzenia Konkursu w czasie do jednej godziny przed planowanym czasem startu Konkursu Organizator Festiwalu ma prawo odwołać ten Konkurs i w jego miejsce wstawić inny punkt programu, uznając, że Prowadzący zrezygnował z przeprowadzenia Konkursu i z przysługującej z tego tytułu zniżki dla Prowadzących.

l) Prowadzący zobowiązuje się do przesłania skryptu Konkursu najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu (19.06.2020) drogą mailową do Organizatora Bloku Konkursowego.

m) We wszystkich spornych sytuacjach oraz rzeczach nie zawartych w regulaminie Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.

3. Nagrody i Pyrfunty

a) Nagrodą w Konkursie są Pyrfunty odbierane przez Prowadzącego osobiście najpóźniej godzinę przed planowanym startem Konkursu w Biurze Festiwalowym, jeżeli konkurs odbywa się poza Blokiem Konkursowym, Prowadzący odbiera Pyrfunty od Organizatora odpowiedniego Bloku.

b) Prowadzący po odbiór Pyrfuntów zgłasza się z dokumentem urzędowo potwierdzającym tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka.

c) Prowadzący, popisując odebranie Pyrfuntów, potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

d) Liczbę Pyrfuntów dla każdego Konkursu określa Organizator Festiwalu, a Prowadzący rozdziela przyznaną ich liczbę pomiędzy zwycięzców Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora Festiwalu odnośnie do premiowanych zwycięskich miejsc). Jeżeli jest tylko jedno miejsce, wtedy cała pula Pyrfunktów trafia do zwycięzcy.

e) Prowadzący jest zobligowany do wypełnienia oraz zdania formularza konkursowego w Biurze Festiwalowym.

f) W konkursach indywidualnych premiowane są pierwsze trzy miejsca, a w konkursach grupowych tylko pierwsze miejsce. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany tych dyspozycji indywidualnie dla każdego Konkursu.

g) Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w Konkursie dobrani w grupę, sami dzielą się wygraną pulą Pyrfuntów, ani Organizator Festiwalu, ani Prowadzący Konkursu nie ingerują w podział wygranej między uczestnikami nagrodzonej drużyny, mogą jedynie sugerować podział. Ostateczna decyzja należy do nagrodzonych Uczestników.

h) Prowadzący jest zobligowany do przekazania wszystkich niewykorzystanych Pyrfuntów z powrotem do Biura Festiwalowego.

4. Postanowienia końcowe

a) Nieodpowiednie zachowanie Prowadzącego może być podstawą do przerwania Konkursu przez Organizatora Festiwalu lub innego Wolontariusza. W skrajnych przypadkach może być przyczyną wyproszenia Prowadzącego z terenu Festiwalu.