Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin wystawy i konkursu malowania figurek “Złota Pyra” 2019

Regulamin wystawy i konkursu malowania figurek “Złota Pyra” 2019

Wystawa i konkurs mają na celu promowanie plastycznego i kreatywnego aspektu figurkowego hobby. Kierują się nie tylko do doświadczonych profesjonalistów, ale także do amatorów, doceniając poza techniczną jakością wykonania także kreatywność, pomysłowość oraz figurkową pasję. Każda praca będzie oceniana indywidualnie, a nie w porównaniu do innych prac zgłoszonych w kategorii.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i Wystawy Malowania Figurek “Złota Pyra” zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu (zwane dalej „organizatorem”).
 2. Koordynatorem konkursu jest Kamila Faber (kamila.faber@pyrkon.pl, tel. 600 245 545).
 3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 26-28.04.2019r. (zwanego dalej „Pyrkonem”), w strefie Fantasium Creatium.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie uczestnikiem Pyrkonu. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór zgody określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Zadaniem uczestników jest przygotowanie modelu.

Przebieg konkursu

1. Zgłoszenia prac przyjmowane są poprzez przyniesienie pracy i wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika. Zgłoszenie powinny zawierać między innymi:

 • Imię i nazwisko autora pracy
 • Tytuł pracy
 • Krótki opis wykonanej pracy

2. Link do formularza uczestnik otrzymuje podczas zgłaszania pracy.

3. Prace można przynosić do strefy konkursowej w Fantasium Creatium od 26.04.2019 od godz. 14:00 do 27.04.2019 do godziny 13:00 . Prace będą prezentowane w gablotach na terenie FantasiumCreatium wraz z krótkim opisem i będą dostępne do oglądania przez wszystkich uczestników Pyrkonu.

4. Uczestnik po oddaniu organizatorowi pracy konkursowej wypełnia kartę pracy zawierającą informację o konkursowym modelu. Na jej podstawie możliwy jest odbiór zgłoszonej pracy. Karta będzie dostępna na miejscu konkursu.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 27.04 około godz. 19:30 w miejscu odbywania się wystawy.

6. Prace należy odebrać do 28.04.2019 do godz. 15:00.

7. Prace nieodebrane w terminie zostaną złożone do depozytu i wydane po zwróceniu kosztów magazynowania. Odbiór prac z depozytu będzie możliwy po przedstawieniu karty pracy uczestnika i po wcześniejszym kontakcie z organizatorem. Odbiór pracy przez pełnomocnika wymaga ponadto przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru. Organizator dochowa najwyższej staranności w zabezpieczeniu przedmiotów przechowywanych w depozycie i odpowiada jedynie za zawinione uszkodzenia prac.

Zgłaszanie prac:

1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

2. Uczestnicy mogą zgłaszać tylko swoje własne prace. Nie dopuszcza się prac grupowych oraz zgłaszania prac w imieniu innej osoby.

3. Nie jest wymagana zgodność zgłoszenia z zasadami jakiejkolwiek gry.

4. Dopuszcza się zgłaszanie własnych rzeźb oraz konwersji. Dopuszcza się zgłaszanie prac wykonanych z modeli i produktów różnych producentów. Modele różnych producentów można łączyć także w ramach jednej pracy.

5. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu i oświadczeniem przez zgłaszającego, że jest autorem zgłoszonej pracy.

Dyskwalifikacja zgłoszeń:

1. Zgłoszenie pracy naruszającej regulamin skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika.

2. Dyskwalifikacja może mieć miejsce także po ogłoszeniu wyników konkursu, jeśli w późniejszym terminie wyjdzie na jaw fakt skutkujący dyskwalifikacją.

3. Zdyskwalifikowany uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej z naruszeniem regulaminu.

4. Dyskwalifikacja może skutkować zmianą przyznanych nagród i wyróżnień.

Ocena prac:

1. Ocena prac należy do członków jury.

2. Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, kreatywność, oryginalność, a zwłaszcza ogólne wrażenie, które robi zgłoszona praca.

3. Pierwszym etapem oceny prac jest wybór prac wyróżnionych w poszczególnych kategoriach i przyznanie im odpowiednich nagród.

4. Drugim etapem oceny prac jest wybór najlepszej ekspozycji konkursu („Best of Show”) spośród wszystkich zaprezentowanych przez uczestników.

5. Przewiduje się dodatkową nagrodę „Junior” dla najlepszej pracy zgłoszonej przez uczestnika z rocznika 2004 lub młodszego.

6. Decyzje sędziów są ostateczne, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w wyniku dyskwalifikacji uczestnika. Przyznanie odznaczeń (medale, dyplomy itp.) oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych leży w gestii organizatora.

Jury

1. W skład jury wchodzą trzy osoby, w tym osoby będące specjalistami w dziedzinie modelarstwa i malowania modeli.

Nagrody przyznawane przez Jury:

1. Każda nagrodzona przez jury praca może otrzymać nagrodę: złotą, srebrną lub brązową.

2. W każdej kategorii może zostać przyznana dowolna liczba nagród każdego rodzaju. Możliwe jest także nieprzyznanie żadnej nagrody danej rangi jeśli żaden model nie będzie odpowiadał tej randze w ocenie jurorów.

3. Aby uczestnik uzyskał nagrodę, praca musi być wykonana poprawnie i pozbawiona rażących uchybień malarskich i modelarskich.

4. Rodzaj otrzymanej nagrody zależy od jakości wykonania, walorów artystycznych i kreatywnych oraz ogólnego wrażenia, jakie pozostawia dana praca, z uwzględnieniem kategorii, do której została zgłoszona.

5. Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz Pyrfunty (waluta konwentowa). Przyznanie innych nagród rzeczowych leży w gestii organizatora.

6. Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród, np. nagród sponsorów, które będą przyznane zgodnie z wytycznymi fundatorów.

Nagroda główna:

1. Nagroda główna przydzielana jest na podstawie oceny całokształtu nagrodzonych prac poszczególnych malarzy, a nie porównania poszczególnych pojedynczych prac

2. Sędziowie porównają ekspozycje poszczególnych uczestników, na które będą składać się wszystkie wyróżnione prace zgłoszone przez nich do konkursu.

3. Ekspozycja, która zdaniem jurorów uzyska najwyższą ocenę jako całość, zostanie nagrodzona nagrodą główną.

4. Prace zgłoszone do kategorii Wystawa nie będą brane pod uwagę, jako nie podlegające ocenie.

Kategorie i przydział prac:

1. Zgłaszając pracę, uczestnik deklaruje kategorię, do której dokonuje zgłoszenia.

2. Sędziowie mogą zmienić kwalifikację pracy do innej kategorii, jeżeli uznają ją za bardziej właściwą dla zgłaszanej pracy.

3. Sędziowie mogą połączyć kategorie, jeśli niska liczba zgłoszonych prac powoduje brak konkurencyjności.

Kategorie

 1. Model pojedynczy / Diorama – amator:

  • Pracę stanowi pojedynczy pomalowany model, niezależnie od skali i tematyki lub diorama, modelarska winieta lub praca zawierająca więcej niż jeden model, niezależnie od skali i tematyki.
  • Model powinien umieszczony być na podstawce.
  • Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak podstawka może mieć znaczący wpływ na odbiór pracy.
  • Do kategorii klasyfikują się także oddziały, grupy modeli lub modele, w których znaczącą rolę odgrywa podstawka sceniczna.
  • Jeżeli praca składa się z więcej niż jednego modelu, muszą one posiadać wspólną podstawkę pozwalającą na przemieszczanie ich jako całości.
  • Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony. W przypadku pracy, której wymiary przekraczają 30x30x30 cm prosimy o kontakt z koordynatorem w celu ustalenia szczegółów logistycznych.
  • Kategoria przeznaczona jest dla mniej doświadczonych malarzy.
 2. Model pojedynczy / Diorama – PRO

  • Pracę stanowi pojedynczy pomalowany model, niezależnie od skali i tematyki lub diorama, modelarska winieta lub praca zawierająca więcej niż jeden model, niezależnie od skali i tematyki.
  • Model powinien umieszczony być na podstawce.
  • Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak podstawka może mieć znaczący wpływ na odbiór pracy.
  • Do kategorii klasyfikują się także oddziały, grupy modeli lub modele, w których znaczącą rolę odgrywa podstawka sceniczna.
  • Jeżeli praca składa się z więcej niż jednego modelu, muszą one posiadać wspólną podstawkę pozwalającą na przemieszczanie ich jako całości.
  • Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony. W przypadku pracy, której wymiary przekraczają 30x30x30 cm prosimy o kontakt z koordynatorem w celu ustalenia szczegółów logistycznych.
  • Kategoria przeznaczona jest dla doświadczonych malarzy.
 3. Rzeźba / konwersja:

  • Pracę stanowi pojedynczy niepomalowany model, stanowiący autorską konwersję albo rzeźbę, niezależnie od skali i tematyki.
  • Model powinien umieszczony być na podstawce.
  • Kategoria przeznaczona jest dla mniej doświadczonych rzeźbiarzy i dla profesjonalistów.
 4. Model pomalowany w Strefie Malowania Modeli

  • Pracę stanowi pojedynczy model pomalowany podczas trwania festiwalu na stanowisku malarskim w Strefie Malowania Modeli zgłoszony do konkursu do godziny 15:00 27/04/2019.
  • Jest to jeden z modeli dostępnych na stanowisku malarskim i pomalowany dostępnymi na nim farbami i narzędziami.
 5. Wystawa:

  • Wystawa stanowi kategorię pozakonkursową, zgłoszone prace nie będą w żaden sposób oceniane ani nagradzane. Nie będą też brane pod uwagę w kontekście nagrody głównej.
  • Do kategorii kwalifikują się jakiekolwiek prace związane z szeroko pojętym hobby figurkowym i modelarskim, pasujące lub nie do powyższych kategorii.
  • Prace posłużą do stworzenia wystawy prac pozakonkursowych dla uczestników Pyrkonu.