Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin konkursu “Pyrkonowy Blok Naukowy 2020”

Regulamin konkursu “Pyrkonowy Blok Naukowy 2020”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” reprezentowane przez Festiwal Fantastyki Pyrkon.

2. Celem konkursu jest wsparcie oddolnej inicjatywy fanowskiej poprzez przeprowadzenie trzech prelekcji w ramach Bloku Naukowego na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020.

3. Konkurs “Pyrkonowy Blok Naukowy 2020” nazywany dalej “konkursem” realizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu przez Koordynatora Programu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 przy współpracy z Organizatorem Bloku Naukowego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020.

4. Wynikiem konkursu będzie zrealizowanie trzech prelekcji w Sali Naukowej w ramach Bloku Naukowego, który działać będzie w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020, (w dniach 8-10.05.2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich). Prelekcje odbędą się w następujących terminach: 8.05.2020, godz. 15:00-15:45; 9.05.2020, godz. 10:00-10:45; 10.05.2020, godz. 10:00-10:45.

4.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych godzin po konsultacji z laureatem konkursu.

4.2 Organizator zastrzega sobie przyporządkowanie poszczególnych prelekcji do wymienionych powyżej terminów.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie.

5.1 W konkursie uczestniczyć może dowolna osoba fizyczna bądź instytucja zajmująca się popularyzacją nauki.

5.2 Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie poprzez dedykowany formularz, do dnia 7.11.2019. Uczestnicy konkursu, których zgłoszenia zostaną wytypowane do udziału w kolejnym etapie zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową do dnia 17.11.2019. Spośród wyselekcjonowanych zgłoszeń wybrane zostanie dziesięć, których autorzy poproszeni zostaną o nagranie do dnia 30.11.2019 roku filmu, trwającego od 1 minuty do 3 minut. Na filmie zaprezentowana powinna zostać tematyka prelekcji oraz krótka prezentacja osoby/instytucji zgłaszającej. Brak nagrania oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie. Po tym terminie filmy zostaną opublikowane na stronie www oraz w mediach społecznościowych.

5.3 Odrzucone zostaną zgłoszenia stanowiące ofertę handlową, niezgodne z niniejszym regulaminem, prawem obowiązującym w RP.

5.4 Organizator wymaga od Zgłaszającego wykazania doświadczenia w prowadzeniu tego typu prelekcji.

5.5 Niedozwolone jest zgłaszanie zapraszania gości, prelegentów zapraszanych, gier, loterii oraz dodatkowo płatnych atrakcji. Niedozwolone jest również występowanie w imieniu innych osób fizycznych bądź instytucji.

5.6 Ogłoszenie dziesięciu najlepszych projektów nastąpi do dnia 1.12.2019 poprzez stronę www oraz media społecznościowe Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Następnie, w formie ankiety na platformie facebook  przedstawione zostaną wszystkie propozycje, wśród których do dnia 8.12.2019 w drodze ogólnodostępnego głosowania wybrane zostaną trzy zwycięskie zgłoszenia.

5.7 Dziesięć najlepszych propozycji wybranych zostanie z uwzględnieniem zgodności z formułą i tematyką festiwalu, zgodności z tematyką Bloku Naukowego (poprzez którą rozumie się naukowy bądź popularnonaukowy charakter prelekcji) oraz innowacyjności, pod pojęciem której rozumie się niepowtarzalność atrakcji w skali innych wydarzeń tego typu w Polsce.

5.8 W wypadku niemożliwości zrealizowania któregokolwiek z trzech zwycięskich punktów, organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia próby realizacji punktów które zajęły odpowiednio 4 i 5 miejsce w głosowaniu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zwycięskiej atrakcji, jeśli jej wykonalność okaże się niemożliwa z powodów czasowych, logistycznych bądź organizacyjnych, z powodu niezgodności z regulaminem imprezy, regulaminem MTP, prawem obowiązującym w RP, z powodu czynników losowych bądź innych nie wymienionych powyżej czynników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wypadku odwołania imprezy, zmiany jej terminu, z powodu czynników losowych oraz innych, niewymienionych powyżej.