Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin konkursu „Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2020”

Regulamin konkursu „Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2020”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” reprezentowane przez Festiwal Fantastyki Pyrkon.

2. Celem konkursu jest wsparcie oddolnej inicjatywy fanowskiej poprzez organizację atrakcji wskazanej przez zwycięzcę konkursu.

3. Konkurs “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2020” nazywany dalej “konkursem” realizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu przez koordynatora programu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 przy współpracy z pozostałymi koordynatorami Festiwalu, a także prezesem zarządu KF “Druga Era”.

4. Wynikiem konkursu będzie zrealizowanie wydarzenia, które odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020, odbywającego się w dniach 10-12.07.2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie.

5.1. W konkursie uczestniczyć może dowolna osoba fizyczna.

5.2. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie poprzez odpowiedni formularz, do dnia 31.12.2019. Wszelkie pytania lub prośby zmiany zgłoszenia powinny być kierowane na adres pyrkonowicze@pyrkon.pl. Tytuł maila powinien rozpoczynać się od słowa “inicjatywa”.

5.3. Koszt atrakcji zgłoszonej przez osobę fizyczną nie może przekroczyć 10 000zł netto, czyli do 12 300zł brutto.

5.4. Zgłoszenie stanowiące ofertę handlową zostaną odrzucone z powodów formalnych.

5.5. Niedozwolone jest zgłaszanie zapraszania gości, prelegentów zapraszanych, gier, loterii oraz dodatkowo płatnych atrakcji.

5.6. Ogłoszenie dziesięciu najlepszych projektów nastąpi do dnia 07.01.2020 poprzez stronę www oraz media społecznościowe Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Następnie w formie ankiety na platformie facebook przedstawione zostaną wszystkie propozycje, wśród których do dnia 14.01.2020 w drodze ogólnodostępnego głosowania wybrane zostanie zwycięskie zgłoszenie.

5.7. Dziesięć najlepszych propozycji wybranych zostanie z uwzględnieniem studium wykonalności, zgodności z formułą i tematyką festiwalu oraz innowacyjności, pod pojęciem której rozumie się niepowtarzalność atrakcji w skali innych wydarzeń tego typu w Polsce.

5.8. W wypadku niemożliwości zrealizowania zwycięskiego projektu, podjęta zostanie próba zrealizowania drugiego w kolejności projektu, następnie trzeciego. Jeśli żaden z trzech najlepszych projektów nie będzie mógł zostać zrealizowany, konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zwycięskiej atrakcji, jeśli jej wykonalność okaże się niemożliwa z powodów finansowych (przekroczenie maksymalnej kwoty), czasowych, logistycznych bądź organizacyjnych, z powodu niezgodności z regulaminem imprezy, regulaminem MTP, prawem obowiązującym w RP, z powodu czynników losowych bądź innych niewymienionych powyżej czynników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wypadku odwołania imprezy, zmiany jej terminu, z powodu czynników losowych oraz innych, niewymienionych powyżej.