Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw

Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw

Regulamin przyjęcia

1. Niniejszy Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw, zwanej dalej SFI , reguluje zasady działania tej strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020. W sprawach  nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym

2. Strefa Fantastycznych Inicjatyw, zwana dalej SFI, jest przestrzenią w Pawilonie numer 8, której celem jest umożliwienie grupom działającym non-profit oraz grupom fanowskim (zwanymi dalej Grupami lub Wystawcami)  promocji prowadzonych przez nie działań.

3. Do przyjęcia do SFI kwalifikują się organizacje non-profit oraz grupy fanowskie działające na rzecz fandomu, których celem jest popularyzacja konkretnych dziedzin fantastyki.

4. Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest formularz zamieszczony na stronie internetowej Pyrkonu. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko wybranych zgłoszeń. Na decyzję o przyjęciu Grupy wpływa:

  • uzupełnienie informacji o podstawowym zapotrzebowaniu (liczba stołów i krzeseł),
  • przedstawienie planu zagospodarowania stoiska (elementy wystaw, dekoracji, zarys motywu przewodniego),
  • przedstawienie planu atrakcji (wszelkie wydarzenia, konkursy, warsztaty – dla tychże czas trwania, jeżeli nie będzie non stop).
  • zgodność działalności grupy z profilem działalności Pyrkonu.

5. Każdej Grupie przysługuje od 3 do 6 wejściówek dla osób obsługujących stoisko. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej lub większej ilości wejściówek. Głównym kryterium wpływającym na przyznaną liczbę wejściówek jest pracochłonność niezbędna do poprawnego funkcjonowania atrakcji przewidzianych na stoisku.

6. Możliwe wymiary stoiska to:

  • standardowe małe o wymiarach 2,5 m szerokości i 2,5 m długości (6,25 m2),
  • standardowe duże o wymiarach 2,5 m szerokości i 5 m długości (12,5 m2),
  • niestandardowe (o powierzchni prostokąta nieprzekraczającej 30 m2).

7. Każde stoisko zostanie zabudowane w sposób podstawowy – 3 ścianki z zabudowy targowej dzielące je od innych stoisk. Grupy zobowiązują się ozdobić, w sposób estetyczny, ścianki znajdujące się na stoisku.

8. Grupa zobowiązuje się zapewnić obsługę stoiska (co najmniej dwie osoby obecne na stoisku) przez cały czas trwania Festiwalu (od godz. 10.00 w piątek do 18.00 w niedzielę, poza godzinami zamknięcia pawilonu dla uczestników)

9. Dopuszczalne jest zgłoszenie stoiska przez więcej niż jedną Grupę. W tym wypadku konieczne jest wypełnienie formularza wspólnie przez wszystkie Grupy. Umowa musi zostać podpisana przez uprawnionego przedstawiciela każdej z grup (umowa wielostronna). Każda z Grup w równym stopniu odpowiada za działanie zgodne z umową i regulaminami Pyrkonu.

10. Warunkiem umieszczenia informacji o Grupie na stronie internetowej Pyrkonu oraz w social media jest przesłanie wszystkich niezbędnych danych wskazanych w formularzu (adres strony www Grupy, opis Grupy oraz logotyp o wymiarach 300 px szerokości x 250 px wysokości formacie .jpg, z 72 DPI i maksymalnej wadze 150 kB). Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji jedynie o wybranych grupach.

11. Zgłoszone Grupy zobowiązują się nie zagłuszać innych stoisk urządzeniami bądź muzyką, których głośność przekracza 85 decybeli.

12. Wystawca nie może spożywać posiłków oraz gorących napojów na stoisku. W tym celu zostanie wyznaczona oddzielna strefa na terenie hali.

13. Wystawca nie może używać na stoisku przyłączy prądu w celu korzystania z urządzeń służących do obróbki termicznej żywności i napojów.

14. Wystawca jest odpowiedzialny za porządek na stoisku.

15. Zabronione jest wydawanie jedzenia przez Grupy, za wyjątkiem fabrycznie zapakowanych przekąsek.

16. Na terenie SFI obowiązuje bezwzględny zakaz handlu.

17. Na stoisku nie mogą znajdować się osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających pod rygorem usunięcia z terenu Festiwalu.

18. Grupy zobowiązują się informować telefonicznie Organizatora Strefy Fantastycznych Inicjatyw o nagłych sytuacjach i zdarzeniach w trakcie Festiwalu, które mogą mieć wpływ na działanie SFI, zakłócać przebieg Pyrkonu, a w szczególności gdy mogą one stanowić niebezpieczeństwo.

19. Grupy zobowiązują się do stosowania się do poleceń hall mastera, organizatorów oraz wolontariuszy.

20. Grupy zobowiązują się do wysłania 3 kopii podpisanej umowy w ciągu 2 tygodni od otrzymania dokumentu droga elektroniczną pocztą na adres Słowackiego 13/116, 60-822 Poznań.

21. Organizatorzy Pyrkonu nie oferują noclegów, jedzenia, koszulek oraz gadżetów. Podczas trwania Pyrkonu istnieje możliwość skorzystania z przewidzianych dla uczestników noclegów w hali noclegowej. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Warunkiem skorzystania z darmowego noclegu jest poinformowanie organizatora o zamiarze skorzystania z tychże najlepiej wskazując liczbę osób zamierzających skorzystać z darmowych noclegów w formularzu zgłoszeniowym. Grupy, których głównym obszarem działania jest powiat poznański, nie mogą ubiegać się o miejsca na hali noclegowej.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie internetowej Pyrkonu.

Regulamin słup

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania słupa z kierunkowskazami, znajdującego się w Strefie Fantastycznych Inicjatyw, służącego do zamieszczania na nim tabliczek z logotypami zgłoszonych grup oraz dodatkowych informacji o grupie, zwanego dalej Słupem.

2. Tabliczkę na słupie może otrzymać jednorazowo każda grupa, która najpóźniej do miesiąca przed datą wydarzenia prześle logotyp w formie podłużnej (logotypy kwadratowe lub z większą wysokością niż szerokością nie mieszczą się w sposób czytelny na tabliczce).

3. Grafika logotypu powinna spełniać całkowicie jedno z poniższych wymagań:

  • plik powinien być pliki wektorowy (dozwolone formaty: pdf, ai, eps), a krótszy bok grafiki powinien mieć co najmniej 2000 px długości
  • plik w formacie tif, którego wymiary rzeczywiste do druku to 9 cm wysokości i 50 cm szerokości, a rozdzielczość załączonej grafiki – co najmniej 150 dpi.

4. Tabliczka jest nieodpłatna przy pierwszym wykonaniu, każde kolejne wykonanie tabliczki kosztuje 50 zł netto za sztukę.

5. Na słupie umieszczane będą tylko tabliczki z aktualnymi logotypami.