Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin Bloku Dziecięcego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

Regulamin Bloku Dziecięcego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

1. Blok Dziecięcy jest strefą Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 wydzieloną specjalnie na potrzeby Dzieci i ich Opiekunów, funkcjonującą w godzinach i miejscu określonych w planie Festiwalu (dostępnym przed wejściem do Bloku Dziecięcego na stosownych plakatach-oznaczeniach). Za wstęp do Bloku Dziecięcego nie jest pobierana dodatkowa opłata.

2. Zasady funkcjonowania Bloku Dziecięcego określa niniejszy Regulamin.

3. Wejście przez bramkę Bloku Dziecięcego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zasad przetwarzania danych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, zarówno Opiekuna jak i Dzieci podlegających jego opiece, w celach marketingowych.

4. Wejście i wyjście z Bloku Dziecięcego odbywa się wyłącznie przez oznaczoną bramkę rejestracyjną. Wyjątkiem jest jedynie ewakuacja całego Bloku. Wówczas należy stosować się do poleceń służb patrolowych i stosownych służb ratunkowych.

5. Do Bloku Dziecięcego przyjmowani są Uczestnicy (Dzieci), którzy mają ukończone 4 lata i nie ukończyli 12 lat. Wyjątkowo, za zgodą Wolontariusza (Gżdacza) obsługującego bramkę wejściową, na Blok Dziecięcy mogą zostać wpuszczeni małoletni, którzy ukończyli lat 12, pod warunkiem spełniania warunków ogólnych udziału w Festiwalu Fantastyki Pyrkon (określonych w jego Regulaminie Głównym).

6. Każde Dziecko przyprowadzone do Bloku Dziecięcego otrzymuje przy wejściu opaskę, na której Opiekun ma obowiązek wpisać swój numer telefonu. Opaski można pobrać również w Punktach Informacji Konwentowej. W wyjątkowych przypadkach, określonych przez obsługę Bloku, dziecko zamiast opaski może otrzymać naklejkę imienną. Każda para dziecko-opiekun otrzymuje również 2 naklejki z “numerem pyrkonowym” (jedna dla opiekuna, druga dla dziecka), w celu sprawnej identyfikacji przy wyjściu. Istnieje możliwość wydania dodatkowej naklejki dla drugiego opiekuna.

7. Opaska/naklejka imienna może być noszona jedynie przez Dziecko (na ręce, nodze, lub w wyjątkowych przypadkach części ubrania, której nie będzie zdejmowało przez cały czas przebywania na terenie Bloku). Opaska/naklejka imienna nie może być noszona przez Opiekuna.

8. Dzieci wchodzą do Bloku Dziecięcego po uprzednim wypełnieniu przez Opiekuna stosownego formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Wolontariuszy (Gżdaczy) przy wejściu. Stanowiska komputerowe do rejestracji Uczestników (Dzieci) dostępne są przy wejściu na Blok Dziecięcy (istnieje również możliwość skorzystania z linku rejestracyjnego dostępnego pod QR kodem). Opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Bloku Dziecięcego, akceptacji jego warunków i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Pyrkonu przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era”.

9. Przy rejestracji Dziecka wymagane są następujące dane Dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • wiek,
  • data wejścia,
  • oraz dane Opiekunów uprawnionych do odbioru Dziecka:
  • imiona i nazwiska Opiekunów,
  • numer kontaktowy.

Powyższe dane zostaną zebrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka i poprawnej identyfikacji Opiekunów uprawnionych do odbioru. Dane te zostaną udostępnione Wolontariuszom (Gżdaczom) prowadzącym weryfikację osób wchodzących i wychodzących z Bloku Dziecięcego przy Bramce. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji Dziecka, a tym samym korzystanie z Bloku Dziecięcego.

10. Organizator oraz Wolontariusz (Gżdacz) mogą poprosić o dokument tożsamości Opiekunów przy odbiorze Dzieci i opuszczaniu terenu Bloku Dziecięcego w celu weryfikacji tożsamości. Na potrzeby Bloku Dziecięcego legitymacja uczniowska jest traktowana jako dokument tożsamości.

11. Gżdacze zostali przeszkoleni w podstawach udzielania pierwszej pomocy, jednak mają prawo poprosić, by ze względu na bezpieczeństwo Dziecka Opiekun pozostał w Bloku Dziecięcym. Jedynie Dzieci Opiekunów spełniających wszystkie opisane wyżej warunki zostaną wpuszczone na teren Bloku Dziecięcego. O istotnych problemach zdrowotnych Opiekun zobowiązuje się przekazać informacje osobiście Organizatorom Bloku Dziecięcego.

12. Gżdacze Bloku Dziecięcego sprawują ogólny nadzór nad dziećmi znajdującymi się na terenie Bloku, polegający na obserwowaniu bawiących się Dzieci, pomocy w prowadzeniu warsztatów, zabawie z Dziećmi oraz interwencji w przypadku zachowań mogących być przyczyną wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa.

13. W Bloku Dziecięcym mogą samodzielnie przebywać dzieci, które ukończyły 4. rok życia i potrafią korzystać z toalety. Bezpośrednią opiekę nad Dzieckiem młodszym lub niepotrafiącym korzystać z toalety sprawuje jego Opiekun. Dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać terenu Bloku Dziecięcego. Opiekunowie wszystkich dzieci mogą wchodzić do Bloku Dziecięcego, przyglądać się atrakcjom i razem ze swoimi dziećmi w nich uczestniczyć, o ile prowadzący wyrażą na to zgodę i o ile nie są to konkursy przeznaczone wyłącznie dla dzieci.

14. Gżdacze Bloku Dziecięcego mogą poprosić o stosowanie się do zasady “1 Dziecko – 1 Opiekun” (z jednym dzieckiem pozostaje na terenie Bloku tylko jeden uprawniony Opiekun), jeśli uznają to za stosowne ze względu na komfort i bezpieczeństwo pozostałych uczestników Bloku.

15. Dziecko pozostające w Bloku bez Opiekuna udaje się do toalety wyłącznie pod opieką Gżdacza tej samej płci.

16. Szatnia Bloku Dziecięcego jest nienadzorowana, Gżdacze nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, a także zagubione na terenie Bloku Dziecięcego. Wszelkie cenne przedmioty Dziecko powinno przekazać swoim Opiekunom.

17. Dzieci wchodzące na teren Bloku Dziecięcego powinny przekazać Opiekunom wszelkie rzeczy mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, paski z ostrymi sprzączkami itp.

18. Na teren Bloku Dziecięcego obowiązuje zakaz wstępu dla osób będącym pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

19. Opiekunom pod wpływem alkoholu i/lub substancji odurzających dzieci nie zostaną wydane. W przypadku niemożności kontaktu z innym opiekunem uprawnionym przy rejestracji do odbioru dziecka zostanie wezwana Policja.

20. Maksymalny czas nieprzerwanego pobytu Dzieci na terenie Bloku Dziecięcego to 4 godziny. Po upływie tego czasu Gżdacze mają prawo wezwać opiekuna po odbiór dziecka lub dzieci. Po godzinnej przerwie i zapewnieniu dziecku posiłku, opiekun może przyprowadzić dziecko lub dzieci ponownie na Blok Dziecięcy.

21. Liczba dzieci przebywających na terenie Bloku Dziecięcego nie może przekraczać 10 dzieci na jednego Gżdacza/Animatora. Jeśli liczba ta miałaby zostać przekroczona, Organizator oraz Wolontariusz (pełniący dyżur na bramce rejestracyjnej) ma prawo tymczasowo odmówić przyjęcia dziecka.

22. W trosce o zdrowie pozostałych dzieci przebywających w Bloku Dziecięcym zabrania się przyjmowania do Bloku dzieci będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

23. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia dziecka Gżdacze mają obowiązek wezwać opiekunów do natychmiastowego odbioru dziecka, i zasugerować wizytę w punkcie medycznym.

24. Dzieci niepełnosprawne, lecz samodzielne, mogą same zostać pod opieką Bloku Dziecięcego. W przypadku braku samodzielności Opiekun może być poproszony o współtowarzyszenie dziecku w prowadzonych zajęciach i działaniach.

25. Na terenie Bloku Dziecięcego nie podajemy i nie spożywamy posiłków, można natomiast zaopatrzyć dziecko w podpisaną butelkę z napojem.

26. Jeśli Gżdacz stwierdzi, że Dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych Uczestników lub łamie zasady niniejszego Regulaminu, może podjąć działania zmierzające do przywrócenia bezpieczeństwa w Bloku Dziecięcym, co może wiązać się z upomnieniem lub odizolowaniem dziecka od grupy. Wspomniane dziecko pozostanie pod opieką Gżdaczy, zaś Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie, oraz poproszony o niezwłoczne odebranie dziecka z Bloku Dziecięcego.

27. Wszelkie kwestie nieopisane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020. Jeżeli ww Regulamin ich nie uwzględnia, osobami decydującymi są koordynatorzy.

FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA
NA BLOK DZIECIĘCY