Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN Discord
Strona główna » Regulamin konkursu “Pyrkonowa Strefa Naukowa 2023”

Regulamin konkursu “Pyrkonowa Strefa Naukowa 2023”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” reprezentowane przez Festiwal Fantastyki Pyrkon, dalej “Pyrkon”, “Festiwal”. Osobą odpowiedzialną za poprawność realizacji konkursu jest Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 2. Celem konkursu jest wsparcie oddolnej inicjatywy fanowskiej poprzez przeprowadzenie prelekcji w ramach Strefy Naukowej na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023.
 3. Konkurs “Pyrkonowa Strefa Naukowa 2023” nazywany dalej “konkursem” realizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023 przy współpracy ze Specjalistą ds. Strefy Naukowej Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023.
 4. Wynikiem konkursu będzie zrealizowanie prelekcji w Sali Naukowej w ramach Strefy Naukowej, która działać będzie w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023, (w dniach 16-18.06.2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich). Prelekcja odbędzie się w następującym terminie: 17.06.2023, godz. 10:00-10:45.
  4.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych godzin po konsultacji z
  laureatem konkursu.
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie.
  5.1 W konkursie uczestniczyć może dowolna osoba fizyczna bądź instytucja zajmująca się popularyzacją nauki.
  5.2 Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie poprzez dedykowany formularz, do dnia 26.11.2022. Uczestnicy konkursu, których zgłoszenia zostaną wytypowane do udziału w kolejnym etapie zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową do dnia 1.12.2022. Spośród wyselekcjonowanych zgłoszeń wybrane zostanie dziesięć, których autorzy poproszeni zostaną o nagranie do dnia 11.12.2022 roku filmu, trwającego od 1 minuty do 3 minut. Na filmie zaprezentowana powinna zostać tematyka prelekcji oraz krótka prezentacja osoby/instytucji zgłaszającej. Brak nagrania oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie. Po tym terminie filmy zostaną opublikowane na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
  5.3 Odrzucone zostaną zgłoszenia stanowiące ofertę handlową, niezgodne z niniejszym regulaminem, prawem obowiązującym w RP.
  5.4 Organizator wymaga od Zgłaszającego wykazania doświadczenia w prowadzeniu tego typu prelekcji.
  5.5 Niedozwolone jest zgłaszanie zapraszania gości, gier, loterii oraz dodatkowo płatnych atrakcji. Niedozwolone jest również występowanie w imieniu innych osób fizycznych bądź instytucji.
  5.6 Ogłoszenie dziesięciu najlepszych projektów nastąpi do dnia 12.12.2022 poprzez stronę www oraz media społecznościowe Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Następnie, w formie ankiety na platformie facebook przedstawione zostaną wszystkie propozycje, wśród których do dnia 19.12.2022 w drodze ogólnodostępnego głosowania wybrane zostanie zwycięskie zgłoszenie.
  5.7 Dziesięć najlepszych propozycji wybranych zostanie z uwzględnieniem zgodności z formułą i tematyką festiwalu, zgodności z tematyką Strefy Naukowej (poprzez którą rozumie się naukowy bądź popularnonaukowy charakter prelekcji) oraz innowacyjności, pod pojęciem której rozumie się niepowtarzalność atrakcji w skali innych wydarzeń tego typu w Polsce.
  5.8 W wypadku niemożliwości zrealizowania zwycięskiego punktu, organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia próby realizacji punktów które zajęły odpowiednio 2 i 3 miejsce w głosowaniu.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zwycięskiej atrakcji, jeśli jej wykonalność okaże się niemożliwa z powodów czasowych, logistycznych bądź organizacyjnych, z powodu niezgodności z regulaminem imprezy, regulaminem MTP, prawem obowiązującym w RP, z powodu czynników losowych bądź innych nie wymienionych powyżej czynników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wypadku odwołania imprezy, zmiany jej terminu, z powodu czynników losowych oraz innych, niewymienionych powyżej.