Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursu “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023”

Regulamin konkursu “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” reprezentowane przez Festiwal Fantastyki Pyrkon.

2. Celem konkursu jest wsparcie oddolnej inicjatywy fanowskiej poprzez organizację atrakcji wskazanej przez zwycięzcę konkursu.

3. Konkurs “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023” nazywany dalej “konkursem” realizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu przez dyrektora programu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023 przy współpracy z pozostałymi koordynatorami Festiwalu a także prezesem zarządu KF “Druga Era”.

4. Wynikiem konkursu będzie zrealizowanie wydarzenia, które odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023, odbywającego się w dniach 16-18.06.2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

5.1. W konkursie uczestniczyć może dowolna osoba fizyczna.

5.2. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie poprzez dedykowany do tego formularz , do dnia 15.10.2022. Formularz zostanie opublikowany na stronie organizatora w ogłoszeniu konkursowym. Wszelkie pytania lub prośby zmiany zgłoszenia powinny być kierowane na adres [email protected]. Tytuł maila powinien rozpoczynać się od słowa “inicjatywa”.

5.3. Koszt atrakcji zgłoszonej przez osobę fizyczną nie może przekroczyć 15 000zł netto, czyli do 18 450 zł brutto.

5.4. Zgłoszenie stanowiące ofertę handlową zostaną odrzucone z powodów formalnych.

5.5. Niedozwolone jest zgłaszanie zapraszania gości, gier, loterii oraz dodatkowo płatnych atrakcji. Atrakcje mogą jednak stanowić część istniejących linii Programowych Festiwalu. 

5.6. Ogłoszenie dziesięciu najlepszych projektów nastąpi do dnia 8.11.2022 poprzez stronę www oraz media społecznościowe Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Następnie w formie formularza w narzędziu Google Forms przedstawione zostaną wszystkie propozycje, wśród których do dnia 1.12.2022 w drodze ogólnodostępnego głosowania wybrane zostanie zwycięskie zgłoszenie (ostatnie ważne głosy zbierane będą do godz 23:59 czasu Warszawskiego, dnia 30.11.2022). Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 8.12.2022.

5.7. Dziesięć najlepszych propozycji wybranych zostanie z uwzględnieniem studium wykonalności, zgodności z formułą i tematyką festiwalu oraz innowacyjności, pod pojęciem której rozumie się niepowtarzalność atrakcji w skali innych wydarzeń tego typu w Polsce. 

5.8. W wypadku niemożliwości zrealizowania zwycięskiego projektu, podjęta zostanie próba zrealizowania drugiego w kolejności projektu, następnie trzeciego. Jeśli żaden z trzech najlepszych projektów nie będzie mógł zostać zrealizowany, konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zwycięskiej atrakcji, jeśli jej wykonalność okaże się niemożliwa z powodów finansowych (przekroczenie maksymalnej kwoty), czasowych, logistycznych bądź organizacyjnych, z powodu niezgodności z regulaminem imprezy, regulaminem MTP, prawem obowiązującym w   RP, z powodu czynników losowych bądź innych nie wymienionych powyżej czynników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wypadku odwołania imprezy, zmiany jej terminu, z powodu czynników losowych oraz innych, niewymienionych powyżej.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
przy realizacji Konkursu “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23. KRS 0000207209,

2. przetwarzamy dane osobowe w Konkursie “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023” w związku z realizacją naszych celów statutowych zakresie: imienia (imion), nazwiska, płci, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania i korespondencyjnego. Dane te umieszczone będą w systemach informatycznych administratora danych,

3. nie przetwarzamy danych wrażliwych.

4. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia konkursu “Pyrkonowy Budżet Obywatelski 2023” oraz powiązanych z nim działań,

5. odbiorcami danych osobowych są zarząd, pracownicy i inni wolontariusze administratora będący osobami zaangażowanymi w realizację zadań statutowych Klubu oraz podmioty dostarczające administratorowi usługi informatyczne, prawne i księgowe realizujący Festiwal Fantastyki Pyrkon 2023,

6. podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona przy zgłoszeniu w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

7. nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych; w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez formularz Google Forms – dane z formularza zbierane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w USA, przez zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). W trosce o Wasze bezpieczeństwo danych informujemy, że przesłane zgłoszenie zostanie zmigrowane na nasz serwer i usunięte z bazy partnera w ciągu 21 dni, licząc od dnia przesłania zgłoszenia, 

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Ciebie do czasu ustania roszczeń cywilnych oraz obowiązków publicznoprawnych ich przetwarzania, w tym podatkowo-skarbowych,

9. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,

11. w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na sposób określony w Polityce Prywatności w portalu internetowym Pyrkon.pl prowadzonym pod adresem https://pyrkon.pl.

WAŻNE!

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody!