Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » REGULAMIN PYRKONOWEGO TARGU LETNIEGO 14– 15 SIERPNIA 2021

REGULAMIN PYRKONOWEGO TARGU LETNIEGO 14– 15 SIERPNIA 2021

 1. Każdy uczestnik Pyrkonowego Targu Letniego (zwanego dalej Targiem), wykupując lub otrzymując bilet lub wejściówkę, akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Targu mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „Druga Era” oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.  (zwanych dalej Organizatorami) 
 3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą decyzją Organizatorów zostać usunięte z terenu Targu. Usunięcie z terenu Targu z powodu braku przestrzegania niniejszego regulaminu nie uzasadnia domagania się zwrotu ceny biletu, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z nabyciem biletu lub udziałem w Targu.
 4. Regulamin jest dostępny:
 5. Targ  odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 w Poznaniu – w skład terenu imprezy wchodzą:  hol wschodni, oraz pawilony: 3 i 3A  i teren je okalający (zwanymi dalej MTP), w dniach 14-15 sierpnia 2021 r.
 6. Na terenie Targu  uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  • 10:00-22:00 w sobotę  14 sierpnia 2021
  • 10:00 – 20:00 w niedzielę 15 sierpnia 2021
 7. Zasady i harmonogram sprzedaży biletów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Na terenie Targu może przebywać jedynie osoba posiadająca bilet do tego uprawniający.
 9. Osobom nieuprawnionym do przebywania na terenie Targu służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 10. Organizatorzy lub osoby działające w ich imieniu (w tym pracownicy ochrony oraz wolontariusze) mają prawo do potwierdzania tożsamości uczestnika Targu.  Potwierdzenie tożsamości odbywa się za pomocą okazania przez posiadacza biletu imiennego dokumentu, opatrzonego zdjęciem. Odmowa okazania imiennego dokumentu ze zdjęciem może stanowić uzasadnienie dla usunięcia uczestnika z terenu imprezy. 
 11. Na terenie Targu uczestnik może zostać wezwany do okazania zawartości bagażu przez Organizatorów i podległe im  służby.
 12. Uczestnik Targu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania na terenie imprezy wytycznych Organizatorów zakresie porządku, bezpieczeństwa i higieny związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa (dalej reżim sanitarny). Uporczywy brak przestrzegania przez uczestnika reżimu sanitarnego, uzasadnia usunięcie uczestnika z terenu Targu.
 13. Na terenie Targu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się uczestników rowerami, segwayami, hoverboardami, hulajnogami elektrycznymi. Zakaz nie dotyczy obsługi imprezy.
 14. Organizatorzy odpowiadają za szkody wyrządzone uczestnikom na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym i ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie z winy Uczestnika lub przez elementy wyposażenia będące częścią stoisk firm zewnętrznych współpracujących z Targiem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.
 15. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. 
 16. Zabronione jest wnoszenie na teren Targu :
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • shurikenów;
  • broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie – noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych;
  • broni czarnoprochowej.
 17. Broń pneumatyczną (ASG, paintball) wolno wnosić na teren imprezy, jeśli tymczasowo bądź stale została ona pozbawiona możliwości miotania pocisków.
 18. Ostateczna decyzja odnośnie do możliwości wniesienia na teren Targu broni lub przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne należy do organizatorów i służb przez niego wyznaczonych.
 19. Podczas trwania Targu zabronione jest kierowanie broni, replik broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Targu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 20. Uczestnicy Targu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami MTP.
 21. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu na teren MTP oraz spożywania alkoholu poza wyznaczonymi miejscami.
 22. Na terenie Targu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów, poza wyznaczonymi strefami dla palących.
 23. Na terenie Targu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych z wyjątkiem sytuacji w której zgodnie ze zleceniem lekarskim zażywanie środków psychotropowych jest wymagane, co powinno być poświadczone stosownym zaświadczeniem.
 24. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Targu.
 25. Każdy uczestnik Targu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
 26. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Targu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy. W wypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną i majątkową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 27. W przypadku zdarzenia losowego, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie wydarzenia, a za które Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 28. Organizatorzy nie są zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatorów i bez ich winy została przeniesiona, odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 29. Na terenie Targu zabrania się powielania i sprzedaży jakichkolwiek produktów chronionych prawami autorskimi bez posiadania odpowiednich praw i licencji oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 30. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają  się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników Targu.
 31. Na terenie Targu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, zostaną usunięte z terenu Targu bez prawa do zwrotu wartości biletu i ewentualnych innych roszczeń.
 32. Wizerunek uczestnika Pyrkonowego Targu Letniego może być utrwalany poprzez zdjęcia bądź nagrania filmowe dokonywanie przez Organizatorów w celach promocyjnych.  Uczestnik obecny na terenie Targu poprzez obecność na terenie  wyraża tym zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz na nieodpłatne wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatorów, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie z zachowaniem i poszanowaniem godności uczestnika, wyłącznie w celach promocyjnych.
 33. Na terenie Targu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. prowadzą szczególny nadzór nad terenem Targu  lub terenem wokół Targuu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 34. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, miejsc wyznaczonych do palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz pomieszczeń biurowych.
 35. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 36. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie  sp. z o.o. znajdują się pod linkiem https://www.mtp.pl/media/4216/regulamin_dla_zwiedzajacych.pdf
 37. Każdy uczestnik Targu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Targu, odebraniem identyfikatora i zgłoszeniem do odpowiednich służb. Pełen opis zasad przeciwko nękaniu znajduje się  na stronie www.pyrkon.pl.
 38. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Targu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników i asystentów osób z niepełnosprawnościami, odpowiednio oznaczonych.
 39. Regulamin zwrotów zakupionych biletów będzie dostępny przy zakupie biletów w kasach oraz na stronach www.tobilet.pl .
 40. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na Targu nie została uzgodniona z Organizatorami, zostaną z terenu Targu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 41. Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, rozrywkowej, informacyjno-promocyjnej (dotyczy również reklam na pojazdach) itp. na terenie Targu, w tym na terenie MTP, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatorów, w wyznaczonych przez niego stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych w odrębnej umowie oraz w Regulaminie Wystawców.
 42. W przypadku niestosowania się do powyższych ustaleń Regulaminu Organizatorzy  mogą usunąć osobę naruszającą Regulamin bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa, a także nałożyć karę umowną w wysokości dziesięciokrotności stawki przewidzianej w cenniku wystawców, za stoisko typu standard o minimalnej wielkości, jednak nie więcej niż 6.000,00 złotych.
 43. Na terenie Targu funkcjonują wydzielone strefy posiadające własny regulamin. Regulamin stref reguluje ich funkcjonowanie w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie. W wypadku sytuacji spornych regulamin strefy jest nadrzędny względem regulaminu ogólnego.
 44. Program Targu opublikowany na stronie internetowej Targu jest programem orientacyjnym przygotowanym przez Organizatorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zmiany programu w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zmiana programu Targu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatorów. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu.
 45. Organizatorzy informują, że ze względu na dużą liczbę uczestników może nie być możliwe uczestniczenie w niektórych punktach programu. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatorów. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu lub wejściówki.
 46. Organizatorzy zapewniają bezpieczny przebieg Targu tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prawa polskiego.
 47. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminy MTP.
 48. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania potencjalnych uczestników.
 49. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PYRKONOWEGO TARGU LETNIEGO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MTP SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań (dalej: „TOBILET ”).  TOBILET wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PYRKONOWEGO TARGU LETNIEGO
Harmonogram sprzedaży biletów

Na Pyrkonowym Targu Letnim  obowiązują następujące zasady sprzedaży i dystrybucji biletów:

 1. Bilety będą sprzedawane w dwóch progach cenowych:
  a) zakupione do 13 sierpnia 2021 r.:
  – bilet normalny – 15 zł;
  – bilet ulgowy (do 13 roku życia) 7,50 zł

b) zakupione od 14 do 15 sierpnia 2021r.
– bilet normalny – 20 zł;
– bilet ulgowy (do 13 roku życia) 10 zł

 1. Wstęp darmowy na imprezę przysługuje dzieciom do 6. roku życia ukończonego w dniu wstępu na Targ.
 2. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren Targu w godzinach:
  – w sobotę, 14 sierpnia 2021 od 10:00 do 22:00
  – w niedzielę, 15 sierpnia 2021 od 10:00 do 20:00
 3. Bilety sprzedawane są przez za pośrednictwem www.tobilet.pl