Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » REGULAMIN KONKURSU MALARSKIEGO „ZŁOTA PYRA” 2024

REGULAMIN KONKURSU MALARSKIEGO „ZŁOTA PYRA” 2024

Wystawa i konkurs mają na celu promowanie plastycznego i kreatywnego aspektu figurkowego hobby. Kierują się nie tylko do doświadczonych profesjonalistów, ale także do amatorów, doceniając poza techniczną jakością wykonania także kreatywność, pomysłowość oraz figurkową pasję. Każda praca będzie oceniana indywidualnie, a nie w porównaniu do innych prac zgłoszonych w kategorii.

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu i Wystawy Modelarskiej “Złota Pyra” zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu (zwane dalej „organizatorem”).

Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 14-16.06.2024 r. (zwanego dalej „Pyrkonem”), w wyznaczonej przez organizatora strefie. Położenie strefy będzie udostępnione na stronie pyrkon.pl  , nie później niż do dnia rozpoczęcia Festiwalu.

Warunkiem udziału w konkursie jest bycie uczestnikiem Pyrkonu. Osoby  małoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór zgody określa załącznik nr 1 do regulaminu.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie modelu. Przez przygotowanie modelu rozumie się w minimalnym stopniu jego sklejenie (jeśli tego wymaga) i pomalowanie oraz zaprezentowanie go w strefie konkursowej w czasie trwania festiwalu.

 • Przebieg konkursu

Zgłoszenie pracy następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 • imię i nazwisko autora pracy;
 • tytuł pracy;
 • informacje o miejscach zajętych przez pracę na innych konkursach;
 • kategorię w której chcemy wystawić model;
 • przybliżone wymiary końcowe pracy;
 • zdjęcie poglądowe (zdjęcie to nie będzie nigdzie publikowane ma tylko za zadanie umożliwić identyfikację modelu, może być wykonane w “roboczych warunkach”);
 • adres mailowy autora pracy.

Wzór formularza określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

Zgłoszenie można wysłać:

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Uczestnicy mogą zgłaszać tylko swoje własne prace. Nie dopuszcza się prac grupowych oraz zgłaszania prac w imieniu innej osoby.


Nie jest wymagana zgodność zgłoszenia z zasadami jakiejkolwiek gry.


Dopuszcza się zgłaszanie własnych rzeźb oraz konwersji. Dopuszcza się zgłaszanie prac wykonanych z modeli i produktów różnych producentów. Modele różnych producentów można łączyć także w ramach jednej pracy.

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem przez zgłaszającego, że jest autorem zgłoszonej pracy.

Zgłaszając pracę, uczestnik deklaruje kategorię do której dokonuje zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii pracy jeśli jury uzna zgłoszoną kategorię za nieodpowiednią.

Sędziowie mogą połączyć kategorie, jeśli niska liczba zgłoszonych prac powoduje brak konkurencyjności.

 • Dostarczenie pracy

Prace można dostarczyć do strefy konkursowej od 14.06.2024 r. od godz. 14:00 do 15.06.2024 r. do godziny 14:00. Prace należy dostarczyć osobiście. 

Prace będą prezentowane w gablotach w strefie konkursowej i będą dostępne do oglądania przez wszystkich uczestników Pyrkonu.

Przy oddawaniu zgłoszonej pracy “uczestnik konkursu” wypełnia kartę z indywidualnym numerem pracy i informacjami o autorze, na podstawie której możliwy będzie odbiór zgłoszonej pracy.

 • Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 16.06.2024 r. o godz. 12:00 w Sali Masterclass. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu i miejsca w trakcie trwania konkursu.

 • Panel z sędziami, organizatorami i uczestnikami konkursu

Ponieważ misją “Złotej Pyry” jest rozwój hobby jakim jest modelarstwo oraz zachęcanie uczestników do podnoszenia umiejętności malarskich, po rozdaniu nagród będzie możliwość porozmawiania z sędziami i organizatorami i innymi uczestnikami o pracach zarówno swoich jak i innych uczestników w ramach panelu.

 • Odbieranie prac

Odbieranie prac jest możliwe od momentu zakończenia panelu do 16.06.2024 r. do godz. 17:30.

Prace nieodebrane w terminie zostaną złożone do depozytu i wydane po zwróceniu kosztów magazynowania. Odbiór prac z depozytu będzie możliwy po przedstawieniu karty pracy uczestnika i po wcześniejszym kontakcie z organizatorem. Odbiór pracy przez pełnomocnika wymaga ponadto przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru. Organizator dochowa najwyższej staranności w zabezpieczeniu przedmiotów przechowywanych w depozycie i odpowiada jedynie za zawinione uszkodzenia prac. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot pracy uczestnikowi konkursu wysyłkowo. Koszty transportu oraz odpowiedniego zabezpieczenia pracy  pokrywa uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku takiego sposobu zwrotu modelu.

 • Dyskwalifikacja zgłoszeń

Zgłoszenie pracy naruszającej regulamin skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika. Dyskwalifikacja może mieć miejsce także po ogłoszeniu wyników konkursu, jeśli w późniejszym terminie wyjdzie na jaw naruszenie regulaminu Zdyskwalifikowany uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej z naruszeniem regulaminu. Dyskwalifikacja może skutkować zmianą przyznanych nagród i wyróżnień.

 • Kategorie konkursowe

Konkurs jest podzielony na następujące poziomy: 

 • amatorski: Początkujący, mniej doświadczeni malarze
 • pro: Osoby z dużym doświadczeniem

W obrębie każdego poziomu zawarte są następujące kategorie:

 • model pojedynczy w skali 28mm i większej (w tym wszystkie popiersia);
 • model pojedynczy w skali mniejszej niż 28mm;
 • oddział i/lub pojazd/pojazdy w skali 28mm i większej;
 • oddział i/lub pojazd/pojazdy w skali mniejszej niż 28mm.

Można również zgłosić pracę w kategorii „Wystawa”, która jest kategorią pozakonkursową. Prace zgłoszone do tej kategorii nie będą podlegać ocenie.

 • Ocena prac

Ocena prac należy do członków jury.

Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, kreatywność, oryginalność, a zwłaszcza ogólne wrażenie, które robi zgłoszona praca.

 Pierwszym etapem oceny prac jest wybór prac wyróżnionych w poszczególnych kategoriach i przyznanie im odpowiednich nagród. Drugim etapem oceny prac jest wybór najlepszej ekspozycji konkursu („Best of Show”) spośród wszystkich zaprezentowanych przez uczestników.


Decyzje sędziów są ostateczne, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w wyniku dyskwalifikacji uczestnika. Przyznanie odznaczeń (medale, dyplomy itp.) oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych leży w gestii organizatora.

 1. Jury

W skład jury wchodzą trzy osoby, w tym osoby będące specjalistami w dziedzinie modelarstwa i malowania modeli. W skład grona jury mogą wchodzić organizatorzy Pyrkonu.

 1. Nagrody przyznawane przez Jury


Każda nagrodzona przez jury praca może otrzymać nagrodę: złotą, srebrną lub brązową.


W każdej kategorii może zostać przyznana dowolna liczba nagród każdego rodzaju. Możliwe jest także nieprzyznanie żadnej nagrody danej rangi jeśli żaden model nie będzie odpowiadał tej randze w ocenie jurorów.


Aby uczestnik uzyskał nagrodę, praca musi być wykonana poprawnie i pozbawiona rażących uchybień malarskich i modelarskich. Rodzaj otrzymanej nagrody zależy od jakości wykonania, walorów artystycznych i kreatywnych oraz ogólnego wrażenia, jakie pozostawia dana praca, z uwzględnieniem kategorii, do której została zgłoszona.

Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród, np. nagród sponsorów, które będą przyznane zgodnie z wytycznymi fundatorów.

Nagroda główna:


Nagroda główna przydzielana jest na podstawie oceny całokształtu nagrodzonych prac poszczególnych malarzy, a nie porównania poszczególnych pojedynczych prac.


Sędziowie porównają ekspozycje poszczególnych uczestników, na które będą składać się wszystkie wyróżnione prace zgłoszone przez nich do konkursu.


Ekspozycja, która zdaniem jury uzyska najwyższą ocenę jako całość, zostanie nagrodzona nagrodą główną.

 1. Przydział prac do poszczególnych kategorii

Zgłaszając pracę, uczestnik deklaruje kategorię, do której dokonuje zgłoszenia. Sędziowie mogą zmienić kwalifikację pracy do innej kategorii, jeżeli uznają ją za bardziej właściwą dla zgłaszanej pracy.


Sędziowie mogą połączyć kategorie, jeśli niska liczba zgłoszonych prac powoduje brak konkurencyjności.

Model pojedynczy:

Pracę stanowi pojedynczy pomalowany model niezależnie od tematyki lub diorama, modelarska winieta lub praca zawierająca jeden model postaci ludzkiej lub jej odpowiednika,.

Model powinien być umieszczony na podstawce. Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak podstawka może mieć znaczący wpływ na odbiór pracy. Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony. W przypadku pracy, której wymiary przekraczają 30x30x30 cm prosimy o kontakt z organizatorem w celu ustalenia szczegółów logistycznych.

Oddział i/lub pojazd/pojazdy:

Pracę stanowi zbiór modeli połączonych tematycznie na osobnych podstawkach i/lub podstawce zbiorczej lub pojazd/pojazdy. Możliwe jest łączenie obu typów modeli w obrębie jednej pracy (tj. pojazd + figurki).

Modele (poza pojazdami) powinny być umieszczone na podstawkach. Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak podstawka może mieć znaczący wpływ na odbiór pracy. Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony. W przypadku pracy, której wymiary przekraczają 30x30x30 cm prosimy o kontakt z organizatorem w celu ustalenia szczegółów logistycznych.

Wystawa:

Wystawa stanowi kategorię pozakonkursową, zgłoszone prace nie będą w żaden sposób oceniane ani nagradzane. Nie będą też brane pod uwagę w kontekście nagrody głównej. Do tej kategorii kwalifikują się jakiekolwiek prace związane z szeroko pojętym hobby figurkowym i modelarskim, pasujące lub nie do powyższych kategorii.

Prace posłużą do stworzenia wystawy prac pozakonkursowych dla uczestników Pyrkonu.

Poziom amatorski:

Praca wykonana przez osobę z małym bądź żadnym doświadczeniem modelarskim. O ostatecznym zaszeregowaniu do odpowiedniego poziomu decyduje organizator po rozmowie ze zgłaszającym i na podstawie własnej oceny.

Poziom pro:

Praca wykonana przez osobę z widocznym doświadczeniem modelarskim. Do tej kategorii automatycznie przypisywane są wszystkie prace, które zdobyły już jakieś nagrody. O ostatecznym zaszeregowaniu do odpowiedniego poziomu decyduje organizator po rozmowie ze zgłaszającym i na podstawie własnej oceny.

Skala:

Kategorie konkursowe podzielone są wg skali prezentowanych modeli. Za graniczną wartość uznaje się skalę 28mm (w rozumieniu wargamingowym, czyli odpowiednik ok. 1:56). O ostatecznym zaszeregowaniu do odpowiedniej skali decyduje organizator.