Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl

Strona główna » Regulamin konkursu Cosplay: Projekt Własny na Festiwalu Pyrkon 2023

Regulamin konkursu Cosplay: Projekt Własny na Festiwalu Pyrkon 2023

Regulamin konkursu Cosplay: Projekt Własny na Festiwalu Pyrkon 2023

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Cosplay Projekt Własny podczas Pyrkonu 2023 zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu (zwane dalej „organizatorem”). Koordynatorami konkursu jest Aleksandra Tora oraz Zula Costumes Zofia Skowrońska.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 16.06.2023 r. w godzinach wieczornych.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu na bazie  własnego pomysłu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej (tzw. rundy jury).

II Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs  jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Stroje z elementów przerabianych muszą być na tyle modyfikowane, by odejść od pierwotnego charakteru rzeczy (np. stroje w konwencji postapokaliptycznej).
 2. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej.
  a) Elementy takie jak peruki czy buty mogą być  kupne, jednak oczekuje się, że uczestnik sam je wystylizuje i wykończy. Jeśli korzysta z pomocy osoby trzeciej lub część elementów jest kupiona, koniecznie powinien to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym ORAZ podczas rundy jury.
  b) Dopuszcza się użycie przy tworzeniu kostiumu technik maszynowych (np. druk 3D, laserowe wycinanie, haftowanie, frezowanie, czy druk na tkaninie). Jeżeli uczestnik jest autorem wykrojów, blueprintów, modeli 3D itd. to mogą one pozytywnie wpłynąć na punktację. Elementy w całości wykonane przez osoby trzecie są niewskazane i mogą obniżyć ocenę. Zachęcamy do wykonywania zdjęć z postępów prac nad kostiumem aby udokumentować swoje umiejętności.
  c) Dopuszczone jest przyniesienie na rundę jury wydrukowanego zbioru zdjęć z prac nad kostiumem, opisu użytych technik, grafik referencyjnych. Taka książka może zostać zaprezentowana sędziom, ale nie może być u nich pozostawiona po czasie rundy jury.
 3. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnego opiekuna  (Formularz do pobrania na stronie pyrkon.pl, podpisany skan lub zdjęcie dokumentu  należy podpiąć do formularza zgłoszeniowego).
 4. Prezentowane kostiumy mogą nawiązywać do oficjalnych źródeł  i być wariacjami na temat istniejących postaci z popkultury. Dozwolone jest czerpanie inspiracji z książek, komiksów, gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji. Dozwolone jest również naśladowanie istniejących „fan artów”, czyli grafik inspirowanych znanymi postaciami. Projekty mogą być też tworzone w pełni na podstawie wyobraźni uczestnika, z własnymi nazwami i historiami, np. postacie larpowe.

  W razie wątpliwości czy postać kwalifikuje się do danych źródeł, prosimy o kontakt z koordynatorem.
 5. Dopuszcza się prezentowanie kostiumów już nagradzanych, o ile nie brały udziału w poprzedniej edycji niniejszego konkursu oraz konkursu Maskarada.
 6. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, a także nie może zawierać odwołań politycznych, obrażać mniejszości seksualnych oraz etnicznych.
 7. Organizator może wyrazić zgodę na użycie modela lub modelki celem prezentacji stroju. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem przed nadesłaniem zgłoszenia.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój oraz wziąć udział w tworzeniu jednego kostiumu w kategorii grupowej, o ile nie jest prezentowany na nim samym. (Nie istnieje możliwość przebierania się w trakcie konkursu w inny kostium). 
 9. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: nadsyłanie zgłoszeń i finał. Do finału konkursu zostanie wytypowane 25 najlepszych kostiumów ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń. 
 2. Do 03.06.2023 r. do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.pyrkon.pl 
 3. Zgłoszenia powinny zawierać między innymi:
  a) zdjęcia ukończonego kostiumu w formacie jpg lub png (kostium musi być ukończony w co najmniej 90%) oraz opcjonalnie grafiki lub teksty literackie, których autor użył jako inspiracji podczas projektowania swojej postaci,
  b) krótki opis wykonania technicznego kostiumu,
  c) podkład muzyczny o maksymalnej długości 1 minuty. (Wyjątkiem są prezentacje typu “catwalk”, patrz podpunkt III.5. niniejszego regulaminu; wtedy muzyka jest wybrana przez organizatora). Podkład muzyczny musi być uprzednio edytowany pod potrzeby uczestnika, nie zostanie on “docięty” do odpowiedniej długości przez organizatorów. Uczestnik, przesyłając podkład muzyczny, oświadcza, że posiada do niego prawa autorskie lub korzysta z utworów dostępnych na podstawie nieodpłatnej licencji.
  Zgłoszenia niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  
 4. Do 05.06.2023 r. do godziny 23:59 Organizatorzy dokonują wyboru uczestników, którzy wezmą udział w dalszej rywalizacji. Wyniki tego etapu zostaną przekazane uczestnikom za pomocą e-maili.
 5. W trakcie finału konkursu podczas Pyrkonu uczestnicy biorą udział w:
  a) Rundzie jury: indywidualnym spotkaniu z jury, trwającym nie więcej niż 5 minut na uczestnika, służącym do obejrzenia prezentowanego kostiumu z bliska przez sędziów oraz zadaniu pytań dodatkowych dotyczących jego wykonania. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty związane z oceną kostiumu. Kolejność prezentacji podczas rundy jury zależy od rozmiarów i czasu zakładania kostiumu przez uczestnika. O indywidualnej godzinie rundy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed Pyrkonem.
  b) Prezentacji scenicznej: Konkurs podzielony będzie na dwie opcje występu. Uczestnik wybiera sposób występu podczas nadsyłania zgłoszenia.
  • Pierwsza opcja to prezentacje typu catwalk. Każdy uczestnik, który wybierze tę formę prezentowania stroju, zostanie zaproszony na scenę do wybranego przez organizatora dynamicznego podkładu muzycznego. Zachęcamy Uczestników do przejścia się po scenie, prezentowania kostiumu przed publicznością, pozowania. Po zakończeniu przejścia, Uczestnik zostanie poproszony do krótkiej rozmowy z Konferansjerem na temat kostiumu jaki prezentuje. Występ taki nie powinien zająć dłużej niż 30 sekund. 
  • Druga opcja to prezentacje typu scenka. Każdy uczestnik, który wybierze tę formę zaprezentowania stroju proszony jest o przesłanie odpowiedniego podkładu muzycznego.  Uczestnik wykonuje na scenie pokaz prezentacyjny według swojego pomysłu, po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. Prezentacja może trwać maksymalnie 1 minutę. 
  • Występ na scenie jest warunkiem wzięcia udziału w finale konkursu. Uczestnik sam wybiera w jakiej formie chce wystąpić i zobowiązany jest zaznaczyć ten wybór przy wysyłaniu zgłoszenia.
 6. ndywidualny czas występu i rundy, podany uczestnikom w e-mailach przed konkursem, jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie w zależności od przebiegu konkursu. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach.
 7. W skład jury wchodzą znani specjaliści związani z cosplayem, tworzeniem kostiumów i rekwizytów, projektowaniem, charakteryzacją, występami scenicznymi. W skład jury wchodzą trzy osoby.  Runda jury przebiega w języku polskim. 
 8. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje dyskwalifikacją. 
 9. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów oraz dyskusji jury.
 10. Po zakończeniu konkursu jury będzie dostępne za sceną dla zainteresowanych uczestników, celem udzieleniu informacji związanych  z ich udziałem w konkursie oraz wskazówek i rad dotyczących ich pracy.

IV Występy sceniczne

 1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie.
 2. Każda prezentacja sceniczna powinna zająć nie mniej niż 30 sekund, a nie więcej niż 1 minutę. Prezentacje sceniczne mogą przykładowo zawierać najbardziej rozpoznawalne pozy postaci, krótkie historie przedstawione w formie scenek, pozy dla fotografów. Zachęcamy do zapoznania się z tym jak wyglądają prezentacje sceniczne, oglądając np. nagrania z Pyrkonowej Maskarady.
 3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa konkursu, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno.
 4. Do dyspozycji uczestników  w czasie konkursu jest scena Strefy Cosplay w hali 8a (scena o wymiarach 8×6 metrów z catwalkiem 2×6 metrów, ustawione w kształt litery T), oświetlenie podstawowe oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną. Nie istnieje możliwość wyświetlenia tła wideo, natomiast można korzystać z mikrofonów. Do sceny prowadziły będą schody oraz pochyła rampa.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, świec dymnych, papieru błyskowego, rozlewania płynów na scenie, korzystania z brokatu sypkiego oraz rzucania przedmiotami w widownię. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 6. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.

V Dyskwalifikacje i upomnienia

 1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:
  a) uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
  b) uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu,
  c) uczestnik nie stawił się na rundzie jury oraz swoim występie scenicznym bez podania powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie kostiumu na czas, zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne lub względy losowe, uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa.
 3. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatorkę konkursu

VI Nagrody i Kategorie konkursowe

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki.
Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji jury, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
2. Jury wybiera zwycięzców w kategoriach:

 • Kategoria „Projekt własny: inspirowany”, gdzie wykonany kostium jest stworzony jako przekształcenie istniejącej pracy graficznej lub rzeźbiarskiej innego artysty. W tę kategorię wchodzą wariacje z zakresu gender-bender (zmiana płci postaci i przekształcenie jej stroju względem tego), humanizacji (zmiana rasy postaci na ludzką z niehumanoidalnej np. ludzka wersja pokemona), zmiany settingu (np. Daenerys Targaryen w wersji postapo albo Hulk wersja plażowa).
  Jury przy ocenie posługuje się grafiką, na której podstawie wykonano własny projekt. W ocenie brana jest pod uwagę celowość projektu, kreatywność, spójność i sens wprowadzonych zmian.
 • Kategoria „Projekt własny: oryginalny” gdzie wykonany kostium przedstawia autorską postać, wymyśloną przez uczestnika, bądź też postać nie posiadającą wzoru graficznego (np. występuje wyłącznie jej opis literacki lub wzór zwyczajowy jak Czerwony Kapturek). W tę kategorię wchodzą takie stroje jak spektakularne kostiumy postapokaliptyczne i larpowe własnego projektu, autorskie wizje teatralne, zbroje z kapsli, aranżacje inspirowane settingiem a nie konkretną postacią (np. lodziarz w konwencji Mad Maxa albo wymyślona przez Was postać z rodu Lannisterów), postaci tworzone na podstawie opisów książkowych (np. elfka tworzona w oparciu o fragmenty z “Silmarillionu” J.R.R. Tolkiena).
  Uczestnik nie nadsyła grafiki, bo strój powstał bez wzoru. W ocenie brana jest pod uwagę celowość projektu, unikatowość, kreatywność, dobór elementów i technik celem uzyskania deklarowanego efektu, spójność i sens prezentowanego designu.
 • Kategoria  „Projekt grupowy” gdzie wykonany kostium jest stworzony przez więcej niż jednego uczestnika (od 2 do 5 osób). Kostium może być odwzorowaniem autorskiej wizji  twórców stroju (tak jak w kategorii „Projekt własny: oryginalny”), jak i wariacją na temat istniejącej wizji innego artysty (tak jak w kategorii „Projekt własny: inspirowany”). Osoba występująca na scenie w kostiumie stworzonym przez grupę musi być członkiem zespołu i jednocześnie współtwórcą kostiumu. Kostiumy stworzone w ramach tej kategorii rywalizują jedynie z innymi projektami grupowymi.

3. Oprócz kryteriów wymienionych przy konkretnych kategoriach, przy ocenie pod uwagę będą brane zawsze również poniższe wartości:

 • jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju,
 • trudność techniczna wykonania stroju,
 • uzupełnienie stroju charakteryzacją, makijażem, elementami efektów specjalnych lub innymi środkami uatrakcyjniającym strój, pasującymi do projektu,
 • oryginalność i pomysłowość interpretacji stroju oraz odgrywanej postaci,
 • występ sceniczny w ramach prezentacji stroju na scenie w trakcie konkursu, w tym umiejętności aktorskie, synchronizacja pokazu z przesłanym podkładem muzycznym, umiejętne zagospodarowanie sceny i scenariusz prezentacji,
 • zgodność występu z charakterem i wizją odgrywanej postaci.

2. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.

3. Nagrody zostaną przekazane  na miejscu lub w ciągu 30 dni od daty konkursu.

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

VII Dane osobowe

 1. Dane osobowe
  Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w  szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej pyrkon.pl
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: str[email protected], gdzie odpowie na nie koordynator konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie.
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursu
 5. Przystępując do udziału w Konkursie i podczas wysyłki formularza zgłoszeniowe, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Pyrkonu 2023 w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją imprezy, koordynatora oraz organizatora.
 7. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.