Festiwal Fantastyki 13-15.06.2025 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursu ,,Czasozmieniacz”

Regulamin konkursu ,,Czasozmieniacz”

1. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu “Czasozmieniacz 2023” nazywanego dalej “Konkurs” jest
  Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaliskiej
  22a/23 NIP 972-109-86-95, KRS 0000207209 dalej nazywane “Organizatorem”.
 2. Konkurs ma za zadanie wyłonienie najlepszego zdaniem publiczności koncertu który
  odbył się Scenie Plenerowej Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2022 i ponowną jego
  organizację w edycji 2023.
 3. Nagrodą w konkursie jest ponowne zaproszenie wykonawcy na Festiwal Fantastyki
  Pyrkon (XXI edycja odbywająca się w dniach 16-18.06.2023 na terenie MTP w
  Poznaniu) celem dania koncertu na Scenie Plenerowej.
 4. Do konkursu zaproszeni są artyści-muzycy którzy występowali w ramach Sceny
  Plenerowej na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2022. Zaproszenie nastąpiło poprzez
  kontakt mailowy ze strony Remigiusza Zygarowicza – koordynatora programu
  Festiwalu.
 5. Brak odpowiedzi na kontakt mailowy ze strony artysty. oznacza rezygnację z udziału
  w konkursie. Organizator nie przewiduje możliwości dołączenia do konkursu po
  rozpoczęciu głosowania.

2. Warunki głosowania i przebieg konkursu:

 1. Głosowanie odbywa się w dniach 1.08 – 1.09.2022 poprzez narzędzie Google Forms
  (link opublikowany w social mediach Organizatora).
 2. Zwycięzcą zostaje artysta który zebrał najwięcej głosów w terminie do 1.09.2022
  godz 23:59:59 czasu warszawskiego.
 3. Głosy złożone przed terminem oraz po terminie głosowania, a także głosy złożone w
  sposób inny niż określony w punkcie 2.1 niniejszego regulaminu uważane są za
  nieważne.
 4. Wyniki zostaną opublikowane w social mediach organizatora nie później niż
  5.09.2022
 5. W razie wykrycia przez Organizatora aktywności takich jak głosowanie
  zautomatyzowane tudzież tzw. farming Organizator zastrzega sobie prawo do
  wcześniejszego zakończenia głosowania, unieważnienia głosowania w całości lub
  anulowania głosów co do których zaistniało podejrzenie ww. aktywności.

3. Warunki występu:

 1. Organizator gwarantuje artyście warunki finansowe, sceniczne (tzw. raider) i
  logistyczne nie gorsze niż w edycji 2022.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zorganizowania występu, jeśli
  warunki przedstawione przez artystę będą znacząco odbiegać od tych z edycji 2022
  a także z powodu innych czynników takich jak postępowanie artysty niezgodne z
  regulaminem imprezy lub polskim prawem, godzące w wizerunek i dobre imię
  organizatora oraz z powodu czynników losowych.
 3. Zwycięzca konkursu sam wybiera dogodny termin występu (16, 17 lub 18.06.2023,
  godzina do ustalenia z Organizatorem) w terminie do 2.11.2022 i informuje o nim
  Organizatora. Termin ten w późniejszym czasie może ulec zmianie wyłącznie za
  pisemną zgodą Organizatora.

4. Pozostałe i postanowienia końcowe:

 1. W razie dużego zainteresowania konkursem wśród odbiorców Organizator
  zastrzega sobie prawo do zaproszenia artystów którzy zajęli miejsca 2 i 3 na
  warunkach określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu pod warunkiem, że
  osiągną nie mniej niż 500 głosów. W razie wystąpienia takiej sytuacji, pierwszeństwo
  w wyborze terminu mieć będzie artysta który zajął wyższe miejsce w głosowaniu.
 2. W razie odwołania koncertu przez laureata do dnia 1.03.2023 Organizator
  niezwłocznie skontaktuje się z artystami którzy zajęli miejsce 2 celem organizacji
  występu zaś w wypadku niemożności realizacji takowego, z artystą z miejsca 3.
 3. Artysta ma prawo wycofać swój udział w konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub odwołania Sceny
  Plenerowej jako części imprezy z powodu czynników niezależnych szczególnie z
  powodu wojny, sytuacji epidemicznej czy przyczyn politycznych.