Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl

Strona główna » Regulamin konkursu “Daj mi tekst 2024”

Regulamin konkursu “Daj mi tekst 2024”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era”,  które jest również organizatorem Festiwalu  Fantastyki Pyrkon.
 2. Celem konkursu jest stworzenie tekstu do melodii przygotowanej przez Tomasza Kaniewskiego https://tomaszkaniewski.pl), która to została opublikowana w mediach społecznościowych,  Festiwalu Fantastyki Pyrkon, w ogłoszeniu konkursowym, dnia 14.11.2023r..
 3. Konkurs “Daj mi tekst 2024” nazywany dalej “konkursem” realizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu przez dyrektora artystycznego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024 przy współpracy z pozostałymi szefami działów Festiwalu, a także prezesem zarządu KF “Druga Era”.
 4. Rezultatem konkursu będzie  stworzenie tekstu piosenki, która zostanie zaprezentowana publicznie w dniu 14.06.2024 w czasie koncertu “Symphony&Pyrkon”. .
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie.

5.1. W konkursie uczestniczyć może dowolna osoba fizyczna, przy czym osoby niepełnoletnie winny do zgłoszenia dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.2. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie mailowo, na adres [email protected] do dnia 17.12.2023 r.do godziny 24.00 CET. Za zachowanie terminu zgłoszenia organizator uznaje datę i godzinę wpływu zgłoszenia na wskazany adres e-mailowy. Organizator zastrzega sobie uznanie wpływu zgłoszenia po terminie, o ile opóźnienie związane było z przyczynami technicznymi, leżącymi po stronie organizatora. Warunki dotyczące długości i układu tekstu znajdują się w poście ogłaszającym konkurs.

5.3. Tekst musi stanowić autorski utwór zgłaszającego, do którego takowy posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Utwór powstały w wyniku konkursu zostanie zarejestrowany przez kompozytora w ZAiKS, przez co zwycięskie prace będą musiały posiadać uregulowany status w ZAiKS (przez co rozumie się nieodpłatne przekazanie praw majątkowych do wytworzonej części utworu na kompozytora).
5.4. Obowiązującym językiem utworu jest język polski, dopuszcza się używania nazw własnych lub nazw zwyczajowych pochodzenia obcego.
5.5. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz treści obraźliwych, oraz takich, które mogłyby dyskryminować z uwagi na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną etc.

5.6. Ogłoszenie nagrodzonych tekstów nastąpi do dnia 10.01.2024 poprzez stronę www oraz media społecznościowe Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

5.7. W wypadku niemożliwości zrealizowania zwycięskiego projektu podjęta zostanie próba zrealizowania drugiego w kolejności projektu, następnie trzeciego. Jeśli żaden z trzech najlepszych projektów nie będzie mógł zostać zrealizowany, konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wypadku odwołania imprezy, zmiany jej terminu, z powodu czynników losowych oraz innych, niewymienionych powyżej. Te same czynniki mogą wpłynąć na zmianę terminu, formy, lub zespołu wykonującego utwór.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

przy realizacji konkursu “Daj mi tekst 2024”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23. KRS 0000207209;
 2. przetwarzamy dane osobowe w konkursie “Daj mi tekst 2024” w związku z realizacją naszych celów statutowych związanych z konkursem, w zakresie: imienia (imion), nazwiska, płci, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania i korespondencyjnego. Dane te umieszczone będą w systemach informatycznych administratora danych;
 3. nie przetwarzamy danych wrażliwych (dane osobowe szczególnej kategorii);
 4. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia konkursu “Daj mi tekst 2024” oraz powiązanych z nim działań;
 5. odbiorcami danych osobowych są zarząd, pracownicy i inni wolontariusze administratora będący osobami zaangażowanymi w realizację zadań statutowych Klubu związanych z konkursem, oraz podmioty dostarczające administratorowi usługi informatyczne, prawne i księgowe realizujący Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024;
 6. podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona przy zgłoszeniu w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawny interes administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 7. nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych; w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez formularz Google Forms – dane z formularza zbierane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w USA, przez zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). W trosce o Wasze bezpieczeństwo danych informujemy, że przesłane zgłoszenie zostanie zmigrowane na nasz serwer i usunięte z bazy partnera w ciągu 21 dni, licząc od dnia przesłania zgłoszenia;
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Ciebie do czasu ustania roszczeń cywilnych oraz obowiązków publicznoprawnych ich przetwarzania, w tym podatkowo-skarbowych;
 9. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak udział w konkursie;
 11. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 12. w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na sposób określony w Polityce Prywatności w portalu internetowym Pyrkon.pl prowadzonym pod adresem https://pyrkon.pl (adres mail: [email protected]).

WAŻNE!

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody!