Festiwal Fantastyki 13-15.06.2025 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursu Dzień Gier Planszowych z “Na skrzydłach”

Regulamin konkursu Dzień Gier Planszowych z “Na skrzydłach”

 §1  Postanowienia Ogólne

1.  Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era”  z siedzibą ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań, identyfikujące się numerem NIP 9721098695 dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami kodeksu cywilnego), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  Celem Konkursu jest  propagowanie fantastyki we wszelkich jej odmianach – literackiej, gier, filmowej oraz komiksu

4.  Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 

5.     Konkurs rozpoczyna się dnia 10.10.2021 r. godz.16:00, a kończy się dnia 17.10.2021  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22

Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu

poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) dołączy do serwera Pyrkonu na Discord,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w

§2. ust. 2  Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu

Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny

(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w

na kanale “Konkurs z ptaszkami” na serwerze Pyrkonu na Discord pracę konkursową na temat. Na jeden dzień zmieniasz się w dowolnego ptaka – jakiego i dlaczego? (dalej: Zadanie Konkursowe).

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza

– zamieszczenie  na na kanale “Konkurs z ptaszkami” na serwerze Pyrkonu na Discord wypowiedzi będącej odpowiedzią na pytanie konkursowe “Na jeden dzień zmieniasz się w dowolnego ptaka – jakiego i dlaczego? “

7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie

Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie

wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

c) tworzą fikcyjne konta/profile na serwerze Pyrkonu na Discord;

d) naruszają regulamin serwisu Discord,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

  1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
  2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
  3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.  Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 2 (słownie: dwóch ) Zwycięzców, dodatkowo 1 (słownie: jeden) Zwycięzca zostanie wyłoniony  na drodze głosowania wszystkich uczestników serwera Pyrkonu na Discord.

3.  Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a)     Nagroda  – Fizyczny egzemplarz gry planszowej Na Skrzydłach – 199,95 zł + klucz do cyfrowej edycji gry WINGSPAN (NA SKRZYDŁACH) w serwisie Steam – 71,99 zł, w sumie 271,94 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

4.  Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5.   Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 21.10.2021 r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie najpóźniej dnia  21.10.2021. 

7.  Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia opublikowania przez Organizatora listy zwycięzców informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

11.  Fundatorami Nagród są wydawnictwo Rebel i studio Monster Couch.

12.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres e-mail [email protected]

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.     Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail [email protected]

8.     Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych, prawnych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9.     Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1.   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Dzień Gier Planszowych z “Na skrzydłach” na adres  e-mail [email protected] związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2.  Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.  Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację lub w wiadomości e-mail.

4.  Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2021. r.

2.  Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.  Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.pyrkon.pl ALBO na kanale “Konkurs z ptaszkami” na serwerze Pyrkonu na Discord i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Discord  ani z nim związana.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Discord z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.