Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY MALOWANIA FIGUREK “ZŁOTA PYRA” 2022

REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY MALOWANIA FIGUREK “ZŁOTA PYRA” 2022

Wystawa i konkurs mają na celu promowanie plastycznego i kreatywnego aspektu
figurkowego hobby. Kierują się nie tylko do doświadczonych profesjonalistów, ale także do
amatorów, doceniając poza techniczną jakością wykonania także kreatywność,
pomysłowość oraz figurkową pasję. Każda praca będzie oceniana indywidualnie, a nie w
porównaniu do innych prac zgłoszonych w kategorii.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i Wystawy Malowania Figurek “Złota Pyra” zwanego
  dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu
  (zwane dalej „organizatorem”).
 2. Koordynatorem konkursu jest Kamila Faber ([email protected])
 3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 17-19.06.2022r.
  (zwanego dalej „Pyrkonem”), w strefie Fantasium Creatium.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie uczestnikiem Pyrkonu
 5. Zadaniem uczestników jest przygotowanie modelu.

II. Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenia prac przyjmowane są poprzez przyniesienie pracy do punktu
  rejestracji i wypełnienie formularza. Zgłoszenia powinny zawierać między
  innymi:
  ● Imię i nazwisko autora pracy
  ● Tytuł pracy
  ● Krótki opis wykonanej pracy
 2. Zgłoszone prace można przynosić od 18.06.2018 od godz. 12:00. Prace będą
  prezentowane w gablotach na terenie Strefy Gier Bez Prądu i będą dostępne
  do oglądania przez wszystkich uczestników Pyrkonu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 19.06 o
  godz. 12:00 w miejscu odbywania się wystawy.
 4. Prace należy odebrać do 19.06.2022 do godz. 16:00.
 5. Prace nieodebrane w terminie zostaną złożone do depozytu i wydane po
  zwróceniu kosztów magazynowania. Odbiór prac z depozytu będzie możliwy
  po przedstawieniu karty pracy uczestnika i po wcześniejszym kontakcie z
  organizatorem. Odbiór pracy przez pełnomocnika wymaga ponadto
  przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru. Organizator dochowa
  najwyższej staranności w zabezpieczeniu przedmiotów przechowywanych w
  depozycie i odpowiada jedynie za zawinione uszkodzenia prac. W
  uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot pracy uczestnikowi konkursu
  wysyłkowo. Koszty transportu oraz odpowiedniego zabezpieczenia pracy
  pokrywa uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
  prac powstałe w wyniku takiego sposobu zwrotu modelu..

III. Zgłaszanie prac:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać tylko swoje własne prace. Nie dopuszcza się prac
  grupowych oraz zgłaszania prac w imieniu innej osoby.
 3. Nie jest wymagana zgodność zgłoszenia z zasadami jakiejkolwiek gry,
  wyjątkiem jest dywizja Table Top.
 4. Dopuszcza się zgłaszanie własnych rzeźb oraz konwersji. Dopuszcza się
  zgłaszanie prac wykonanych z modeli i produktów różnych producentów.
  Modele różnych producentów można łączyć także w ramach jednej pracy.
 5. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu i oświadczeniem przez
  zgłaszającego, że jest autorem zgłoszonej pracy.
 6. Osoby nieletnie muszą mieć zgodę opiekuna.

IV. Dyskwalifikacja zgłoszeń:

 1. Zgłoszenie pracy naruszającej regulamin skutkuje dyskwalifikacją z konkursu
  wszystkich zgłoszeń danego uczestnika.
 2. Dyskwalifikacja może mieć miejsce także po ogłoszeniu wyników konkursu,
  jeśli w późniejszym terminie wyjdzie na jaw fakt skutkujący dyskwalifikacją.
 3. Zdyskwalifikowany uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej z
  naruszeniem regulaminu.
 4. Dyskwalifikacja może skutkować zmianą przyznanych nagród i wyróżnień.

V. Ocena prac:

 1. Ocena prac odbywa się poprzez głosowanie innych uczestników,którzy
  zgłosili pracę do konkursu. Każdy uczestnik może przyznać 1, 2 i 3 pkt w
  każdej kategorii.
 2. W przypadku remisu decyzje podejmuje jury.
 3. Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, kreatywność,
  oryginalność, a zwłaszcza ogólne wrażenie, które robi zgłoszona praca.
 4. Pierwszym etapem oceny prac jest wybór prac wyróżnionych w
  poszczególnych kategoriach i przyznanie im odpowiednich nagród.
 5. Drugim etapem oceny prac jest wybór najlepszej ekspozycji konkursu („Best
  of Show”) spośród wszystkich zaprezentowanych przez uczestników, brane
  pod uwagę są głosy publiczności i ocena jury.
 6. Decyzje sędziów są ostateczne, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w
  wyniku dyskwalifikacji uczestnika. Przyznanie odznaczeń (medale, dyplomy
  itp.) oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych leży w gestii
  organizatora.
 7. Nagrody rzeczowe wybierane są na zasadzie draftu – Najpierw miejsca złote,
  potem srebrne, na końcu brązowe

VI. Jury

 1. W skład jury wchodzą trzy osoby będące specjalistami w dziedzinie
  modelarstwa i malowania modeli.

VII. Nagrody:

 1. Każda nagrodzona praca może otrzymać nagrodę: złotą, srebrną lub
  brązową.
 2. W każdej kategorii może zostać przyznana dowolna liczba nagród każdego
  rodzaju. Możliwe jest także nieprzyznanie żadnej nagrody danej rangi jeśli
  żaden model nie będzie odpowiadał tej randze w ocenie jurorów.
 3. Rodzaj otrzymanej nagrody zależy od jakości wykonania, walorów
  artystycznych i kreatywnych oraz ogólnego wrażenia, jakie pozostawia dana
  praca, z uwzględnieniem kategorii, do której została zgłoszona.
 4. Poza nagrodami przyznanymi przez jury, przyznane mogą zostać nagrody
  publiczności. Nagrodzone prace wyłonione zostaną w drodze głosowania
  przez uczestników Pyrkonu i członków platformy discord za pośrednictwem
  kanału Pyrcord.Głosowanie na nagrodę publiczności odbywa się za
  pośrednictwem dodania reakcji serca pod zdjęciami zgłoszonych prac za
  pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonego kanału na koncie na
  discordzie Pyrkonu – Pyrcordzie.Wygrywa praca z największą ilością reakcji.
 5. Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród, np. nagród sponsorów,
  które będą przyznane zgodnie z wytycznymi fundatorów.

VIII. Nagroda główna:

 1. Nagroda główna przydzielana jest na podstawie oceny całokształtu
  nagrodzonych prac poszczególnych malarzy.
 2. Sędziowie porównają ekspozycje poszczególnych uczestników, na które będą
  składać się wszystkie wyróżnione prace zgłoszone przez nich do konkursu.
 3. Ekspozycja, która zdaniem jurorów uzyska najwyższą ocenę jako całość,
  zostanie nagrodzona nagrodą główną.
 4. Prace zgłoszone do kategorii Wystawa nie będą brane pod uwagę, jako nie
  podlegające ocenie.
  IX. Kategorie i przydział prac:
 5. Zgłaszając pracę, uczestnik deklaruje kategorię, do której dokonuje
  zgłoszenia.
 6. Sędziowie mogą zmienić kwalifikację pracy do innej kategorii, jeżeli uznają ją
  za bardziej właściwą dla zgłaszanej pracy.
 7. Sędziowie mogą połączyć kategorie, jeśli niska liczba zgłoszonych prac
  powoduje brak konkurencyjności.
 8. Autor pracy nagrodzonej w kategorii amatorskiej automatycznie zostaje
  zakwalifikowany do odpowiadającej jej kategorii PRO w kolejnych edycjach
  konkursu.
  X. Dywizje i kategorie
 9. Konkurs jest podzielony na 3 dywizje.
  a. Amatorska: Początkujący, mniej doświadczeni malarze
  b. Pro: Osoby z dużym doświadczeniem
  c. Table Top: Osoby szykujące swoje modele do grania nimi. Modele są zgodne
  z zasadami gry do których są szykowane.
 10. Kategorie w dywizji amator:
  a. Diorama
  b. Model pojedynczy (single model)
  c. Popiersie (bust)
  d. Duży model (large)
  e. Oddział (Unit)
  f. Rzeźba / konwersja
 11. Kategorie w dywizji Pro:
  a. Diorama
  b. Model pojedynczy (single model)
  c. Popiersie (bust)
  d. Duży model (large)
  e. Oddział (Unit)
  f. rzeźba / konwersja
 12. Kategorie w dywizji table top:
  a. Model pojedynczy (single model)
  b. Duży model (large)
  c. Oddział (Unit)
 13. Wystawa
  Wystawa stanowi kategorię pozakonkursową, zgłoszone prace nie będą w żaden
  sposób oceniane ani nagradzane. Nie będą też brane pod uwagę w kontekście
  nagrody głównej.