Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursu „Mini”

Regulamin konkursu „Mini”

Regulamin konkursu „Mini” na Pyrkonie 2022

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawców w „Konkursie na Najlepszego Wystawcę Mini” (zwanego dalej Konkursem) odbywającym się podczas Festiwalu Fantastyki  Pyrkon 2022, odbywającego się w dniach 17-19 czerwca 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (zwanego dalej Festiwalem lub Pyrkonem 2022).
 2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą przy ul. Kaliskiej 22A/23, 61-131 Poznań, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000207209, NIP 972-109-86-95 (zwane dalej Organizatorem).
 3. Uczestnikiem jest każdy wystawca strefy mini. Przez Wystawców strefy mini rozumie się wszystkie podmioty, które zawarły z Organizatorem umowy o współpracy obejmujące wystawienie stoiska typu mini lub mini premium na Pyrkonie 2022.
 4. W konkursie nie może brać udziału wystawca spokrewniony z którymkolwiek z sędziów konkursu i/lub organizatorów Festiwalu bądź pozostający z tym sędzią w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
 5. Wystawca stoiska mini bądź mini premium Festiwalu staje się automatycznie uczestnikiem konkursu poprzez podpisanie z organizatorem umowy o współpracę i nie może wycofać się z konkursu pozostając wystawcą.
 6. Konkurs trwa od 17.06.2022 do 19.06.2022, wyniki zostaną ogłoszone do 19.07.2022 r.
 7. Celem konkursu jest promocja marki Festiwalu oraz uczestniczących w konkursie wystawców.
 8. Zwycięzców wybiera Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora składająca się z 4 osób będących członkami stowarzyszenia Druga Era i/lub osób współpracujących ze stowarzyszeniem nad organizacją Festiwalu, posiadających status „organizator” bądź „współpraca”.
 9. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych ekspozycji targowych wraz z prezentowaną ofertą będzie brała pod uwagę następujące elementy:
  1. ogólne wrażenie stoiska;
  2. oryginalność aranżacji stoiska, unikalność asortymentu;
  3. estetykę i porządek na stoisku, ekspozycję towaru;
  4. uprzejmość i kompetencje osób obsługujących stoisko;
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na jego fanpage’u w serwisie społecznościowym Facebook, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
 11. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 12. Za pierwsze miejsce:
  1. preferencyjną kolejność w rezerwacji stoiska na Pyrkonie 2023
  2. zniżkę wysokości 70% na wykupienie na Pyrkonie 2023 stoiska typu mini lub mini premium
  3. umieszczenie informacji o wystawcy na fanpage’u Pyrkonu w portalu Facebook
 13. Za drugie miejsce:
  1. preferencyjną kolejność w rezerwacji stoiska na Pyrkonie 2023
  2. zniżkę wysokości 50% na wykupienie na Pyrkonie 2023 stoiska typu mini lub mini premium
  3. umieszczenie informacji o wystawcy na fanpage’u Pyrkonu w portalu Facebook
 14. Za trzecie miejsce:
  1. preferencyjną kolejność w rezerwacji stoiska na Pyrkonie 2023
  2. zniżkę wysokości 30% na wykupienie na Pyrkonie 2023 stoiska typu mini lub mini premium
  3. umieszczenie informacji o wystawcy na fanpage’u Pyrkonu w portalu Facebook
 15. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania więcej niż jednej nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc oraz dodatkowych nagród i wyróżnień.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców i nieprzyznania nagród.
 17. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach oraz ewentualnych wyróżnieniach zostanie umieszczona na fanpage’u w serwisie społecznościowym Facebook oraz poprzez email przekazana do każdego z wystawców.
 18. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 19. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Pyrkonu
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.