Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Pyrkon Logo Pyrkon
Strona główna » Regulamin Maskarada 2019

Regulamin Maskarada 2019

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu kostiumowego Maskarada zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu (zwane dalej „organizatorem”).

2. Koordynatorem konkursu jest Zofia Skowrońska.

3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 26-28.04.2019 r. (zwanego dalej „Pyrkonem”).

4. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

II Warunki uczestnictwa

1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. (Formularz do pobrania na stronie pyrkon.pl w dziale Maskarada.)

2. Prezentowane kostiumy muszą pochodzić ze źródeł związanych z fantastyką książek, komiksu (w tym mangi), gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji (w tym fanartów), własnej wyobraźni, itp.

3. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.

4. Dopuszczalne jest użycie modela celem prezentacji stroju.

5. Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów już nagradzanych lub prezentowanych w innych konkursach. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie kostiumów, które brały udział w konkursie Maskarada w latach poprzednich.

6. Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. W przypadku występów grupowych, uczestnicy mają prawo pomagać sobie w tworzeniu kostiumów w ramach jednej grupy.

7. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.

8. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Pyrkonu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Pyrkonu oraz organizatora.

9. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Kategorie

1. Uczestnicy nagradzani będą w następujących kategoriach:

 • Cosplay. Precyzyjnie odwzorowany strój konkretnej postaci. Ocena dokonana będzie na podstawie podobieństwa kostiumu z wysłanym przez uczestnika źródłem graficznym (np. kadrem komiksu, plakatem, ilustracją, screenem z filmu lub gry), zachowaną proporcją, a także precyzją i jakością wykonania.
 • Projekt własny. Stroje nieposiadające źródła graficznego, będące realizacją własnych pomysłów uczestnika. W tej kategorii oceniana będzie kreatywności uczestnika oraz logika, precyzja i jakość wykonania. W tej kategorii oceniane będą między innymi własnoręcznie wykonane kostiumy larpowe, stroje w konwencjach fantastycznych, stworzone przez uczestnika wariacje na temat istniejących postaci.
 • Prezentacja indywidualna. W tej kategorii nagrodzona zostanie najlepsza prezentacja sceniczna solo. Brany pod uwagę jest całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na prezentację, jej czytelność (zrozumienie przez jury i widownię), umiejętności aktorskie uczestnika, rekwizyty i scenografia. Prezentacja powinna trwać od 0:30 do 2:30.
 • Prezentacja grupowa. W tej kategorii nagrodzona zostanie najlepsza prezentacja grupowa. Brany pod uwagę jest całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na prezentację, jej czytelność (zrozumienie przez jury i widownię), umiejętności aktorskie wszystkich uczestników występu, rekwizyty i scenografia, zgranie grupy. Prezentacja powinna trwać od 0:30 do 2:30.
 • GRAND PRIX. Nagroda główna konkursu. Nagrodzona zostaje pojedyncza osoba, niezależnie od tego, czy prezentowała strój w grupie czy solo. Podstawą przyznania nagrody jest połączenie bardzo dobrej prezentacji scenicznej z wybitnym jakościowo kostiumem.

IV Przebieg konkursu

1. Przez wzgląd na konieczność ograniczenia liczby występów scenicznych, konkurs składa się z kilku etapów.

2. Do 07.04.2019 r. do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.pyrkon.pl. Oddzielny formularz jest dla występów solowych, a oddzielny dla grupowych. Zgłoszenia powinny zawierać między innymi:

 • zdjęcia ukończonego kostiumu w formacie jpg lub png,
 • krótki opis wykonania technicznego kostiumu,
 • opis występu scenicznego,
 • docięty do czasu prezentacji podkład muzyczny w formacie mp3 (jeśli w prezentacji przewidziane jest video, powinno stanowić wraz z podkładem jeden plik w formacie mp3 lub avi),
 • jeśli uczestnik przewiduje wykorzystanie w czasie prezentacji efektów pirotechnicznych, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zamierzonych efektów.
  Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

3. Do 10.04.2019 r. do godziny 23:59 Organizatorzy dokonują wyboru uczestników, którzy wezmą udział w dalszej rywalizacji. Głównym kryterium wyboru jest jakość kostiumu oraz przedstawiony pomysł na prezentację sceniczną. Liczba dopuszczonych występów (łącznie solo i grupowych) nie może przekroczyć 40. Wyniki tego etapu zostaną przekazane uczestnikom za pomocą e-maili.

4. W trakcie Pyrkonu uczestnicy, o których mowa w ust. 2, biorą udział w:

 • Próbie scenicznej – nieobowiązkowej, ale wskazanej ze względu na specyficzny kształt sceny (układ litery T). Próba odbędzie się w godzinach wieczornych w piątek. Każdy uczestnik, który w zgłoszeniu wskaże zapotrzebowanie na próbę sceniczną, otrzyma indywidualny czas na scenie. O indywidualnej godzinie próby scenicznej uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed festiwalem.
 • Rundzie jury – indywidualnym spotkaniu z jury, trwającym nie więcej niż 5 minut, służącym do obejrzenia prezentowanego kostiumu z bliska przez sędziów oraz zadaniu pytań dodatkowych dotyczących jego wykonania. Uczestnicy występujący wspólnie na scenie na rundę jury wchodzą razem. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty związane z oceną kostiumu. Kolejność prezentacji podczas rundy jury zależy od rozmiarów i czasu zakładania kostiumu przez uczestnika. Wszystkie rundy odbędą się w sobotę. O indywidualnej godzinie rundy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed festiwalem.
 • Prezentacji scenicznej – występie na dużej scenie (wieczór w sobotę), prezentującym kostium/postać przed widownią. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty za prezentację. Prezentacja powinna trwać: minimum 0:30 sekund, a maksimum 2:30.

5. Indywidualny czas występu i rundy, podany uczestnikom w e-mailach przed Pyrkonem, jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie w zależności od przebiegu konkursu. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach.

6. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje nieprzyznaniem za nią punktów. W przypadku całkowitej nieobecności na konkursie zastosowane zostaną wobec uczestnika obostrzenia, opisane w punkcie “VI Dyskwalifikacje i upomnienia” niniejszego regulaminu.

7. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów oraz dyskusji jury.

8. Po zakończeniu konkursu, jury będzie dostępne za sceną dla zainteresowanych uczestników, celem udzieleniu informacji związanych z tegoroczną edycją konkursu oraz wskazówek i rad dotyczących przyszłych edycji.

V Występy sceniczne

1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub w grupach.

2. Każda prezentacja powinna trwać od 0:30 do 2:30 minut i posiadać dostarczony wcześniej (przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.pyrkon.pl w dziale „Maskarada”) podkład muzyczny lub materiał video.

3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa Maskarady, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno. Istnieje możliwość przećwiczenia prezentacji na scenie podczas porannej próby w dniu konkursu.

4. Do dyspozycji uczestników podczas próby oraz w czasie konkursu jest prostokątna scena połączona z wybiegiem (scena 6×8 metrów z dostawionym wybiegiem 10×2 metry, tworzą wspólnie kształt litery T), oświetlenie kolorowe oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną. Dokładne informacje o dostępnym sprzęcie oraz plan sceny znajdują się na stronie pyrkon.pl w dziale „Maskarada” przed uruchomieniem zapisów.

5. Jeśli uczestnik przewiduje wykorzystanie w czasie prezentacji efektów pirotechnicznych, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zamierzonych efektów.

6. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia na scenie.

7. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.

VI Dyskwalifikacje i upomnienia

1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.

2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:

 • uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
 • uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu,
 • uczestnik nie stawił się na rundzie jury lub swoim występie scenicznym bez podania powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie kostiumu na czas, zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne, uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa.

3. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatorkę konkursu.

VII Jury

1. W skład jury wchodzą znani specjaliści związani z cosplayem, tworzeniem kostiumów i rekwizytów, projektowaniem, charakteryzacją, występami scenicznymi, fantastyką.

2. W skład jury wchodzą trzy osoby.

VIII Nagrody

1. Nagroda główna, zwana też Grand Prix, wynosi:

 • 5 000 zł,
 • Wyjazd na International Cosplay Champions Cup w roli reprezentanta Polski. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22.09.2019 r. w Bratysławie podczas konwentu AnimeShow. W ramach nagrody zapewniony zostanie przejazd, pobyt oraz udział w tym międzynarodowym konkursie*,
 • statuetkę projektu Roberta Tomaka.
 1. Nagrody w pozostałych kategoriach to:
 • 1.500 zł w każdej z kategorii;
 • statuetki projektu Roberta Tomakai;
 • nagrody od patrona i sponsorów, których spis pojawi się na stronie www.pyrkon.pl przed rozpoczęciem konkursu.
 1. Spis wszystkich nagród zostanie zaprezentowany na stronie internetowej www.pyrkon.pl w dziale Maskarada przed rozpoczęciem festiwalu Pyrkon.
 2. W przypadkach tego wymagających, sponsor nagrody finansowej odprowadzi podatek od nagrody na konto właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z aktualną Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.
 4. Nie istnieje możliwość wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną.
 5. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia Pyrkonu tożsame jest ze zrzeczeniem się wygranej.

*Aby odebrać nagrodę w postaci wyjazdu zwycięzca musi być pełnoletni oraz posiadać obywatelstwo polskie, co jest podyktowane restrykcjami International Cosplay Champions Cup. Jeśli nagroda nie będzie mogła zostać odebrana przez zdobywcę Grand Prix Maskarady 2019, w pierwszej kolejności przechodzi na zdobywcę nagrody za najlepszy cosplay Maskarady 2019. Jeśli i on nie będzie mógł odebrać nagrody, wyznaczony zostanie inny uczestnik spośród tych, którzy zwrócili szczególną uwagę jury.