Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursu “Pyrkon Talent Show”

Regulamin konkursu “Pyrkon Talent Show”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu Pyrkon Talent Show zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaliskiej 22a/23 (zwane dalej „Organizatorem”). Koordynatorem konkursu ze strony Stowarzyszenia jest Tomasz Misiak – specjalista ds. atrakcji integracyjnych.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023 (zwanego dalej “Pyrkonem”)
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przedstawienie wyjątkowych umiejętności posiadanych lub wyuczonych przez nich (zwane dalej “talentami”)
 5. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie prezentują wyjątkowe umiejętności, dalej zwane “talentami”.
 2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnego opiekuna  (Formularz do pobrania na stronie www.pyrkon.pl w dziale Info – Dla rodziców, podpisany skan lub zdjęcie dokumentu należy podpiąć do formularza zgłoszeniowego).
 3. Wystąpienie nie może zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe a także nie może zawierać odwołań politycznych, obrażać mniejszości seksualnych, rasowych oraz etnicznych.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić jeden występ. Uczestnikiem może być solista, duet lub grupa.
 5. Każdy osoba zakwalifikowana do finału konkursu zobowiązana jest do zakupienia wejściówki na Pyrkon.
 6. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.
 1. Przebieg konkursu
 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Etap nadsyłania zgłoszeń i Finał. Do Finału konkursu zostanie wytypowane maksymalnie 20 najlepszych występów ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
 2. Do 12.06.2024 do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez dedykowany formularz. Zgłoszenia powinny zawierać między innymi:
  1. nagranie próbki talentu w formie łatwej do odtworzenia (np. film na youtube, tiktok)
  2. krótki opis przedstawionego talentu
 3. Do 13.06.2024 r. do godziny 23:59 Koordynator konkursu dokonuje wyboru uczestników, którzy wezmą udział w dalszej rywalizacji. Głównym kryterium wyboru jest jakość zgłoszenia oraz potencjał scenowy występu. Wyniki tego etapu zostaną przekazane uczestnikom za pomocą e-maili.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału konkursu zobowiązani są do przedstawienia swojego talentu na scenie przed publicznością.
 5. Indywidualny czas występu i rundy, podany uczestnikom w e-mailach przed konkursem, jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie w zależności od przebiegu konkursu. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach.
 6. Nieobecność uczestnika w planowanym czasie konkursu skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów oraz dyskusji jury.
 8. Po zakończeniu konkursu jury będzie dostępne za sceną dla zainteresowanych uczestników, celem udzieleniu informacji związanych z ich udziałem w konkursie oraz wskazówek i rad dotyczących ich pracy.
 1. Występy sceniczne
 1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub w grupie jeśli tego wymaga ich forma występu.
 2. Występy odbywać będą się na scenie o powierzchni 6×4 metrów.
 3. Każda prezentacja sceniczna powinna zająć nie mniej niż 1 minutę, nie powinien być dłuższy niż 5 minut. 
 4. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa konkursu, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, świec dymnych i rozlewania wody na scenie. Niedozwolone są również wszelkie działania zagrażające uczestnikom i prezentującym. Jeśli nie masz pewności czy Twój występ może zagrozić uczestnikom, skontaktuj się z koordynatorem konkursu.
 6. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.
 1. Dyskwalifikacje i upomnienia
 1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatora konkursu w następujących przypadkach:
  1. uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
  2. uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu,
  3. uczestnik nie stawił się na swoim występie scenicznym bez podania powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne lub względy losowe, uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa.
 3. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatora konkursu
 1. Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są pamiątkowe statuetki oraz vouchery do wykorzystania w Strefie Wystawców w czasie trwania Pyrkonu.
 2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji Komisji Konkursowej, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
  1. Komisja konkursowa wybiera 2 zwycięzców głównych w kategoriach “Najlepsze show” oraz “Największy Talent”.
  2. Dodatkowa “Nagroda Publiczności” przyznawana będzie na podstawie oceny publiczności konkursu.
  3. Każda z kategorii konkursu będzie oceniana w osobnej punktacji.
  4. Nagroda publiczności może nałożyć się z nagrodą jury i skutkować otrzymaniem dwóch nagród przez jednego uczestnika konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.
 4. Nagrody zostaną przekazane  na miejscu lub w ciągu 30 dni od daty konkursu.
 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 1. Dane osobowe
 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy na konkurs uczestnik akceptuje fakt, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora to:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres mailowy
  3. Nagrania przekazane w zgłoszeniu
  4. Zdjęcia i nazwy kont w portalach społecznościowych przekazanych w zgłoszeniu
 3. Zgoda na wszelkie, dodatkowe dane osobowe, niezbędne w przypadku prawidłowej organizacji Pyrkonu będą wysyłane do finalistów w wiadomości email.
 4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 2, będą przetwarzane w celach:
  1. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu.
  2. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
  3. kontaktu z Uczestnikami przez maila.
  4. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

 1. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:
  1. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii.
  2. prawie do ich modyfikacji.
  3. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród,  w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] gdzie odpowie na nie koordynator konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie jeśli będą one wprowadzane na korzyść uczestników konkursu.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie i podczas wysyłki formularza zgłoszeniowe, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Pyrkonu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją imprezy oraz Organizatora.
 5. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.