Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Pyrkon Logo Pyrkon
Strona główna » Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

FESTIWAL FANTASTYKI PYRKON 2020 – REGULAMIN

 1. Każdy uczestnik Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 (zwanego dalej Pyrkonem), wykupując lub otrzymując bilet lub wejściówkę, akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Pyrkonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „Druga Era” (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą decyzją Organizatora zostać usunięte z terenu Pyrkonu. Usunięcie z terenu Pyrkonu z powodu braku przestrzegania niniejszego regulaminu nie uzasadnia domagania się zwrotu ceny biletu ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z nabyciem biletu lub udziałem w Pyrkonie.
 4. Regulamin jest dostępny:
 5. Pyrkon odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 w Poznaniu – hol wschodni i północny oraz pawilony: 3, 3A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 10, 11, 15 (Poznań Congress Center) i teren je okalający (zwanymi dalej MTP), w dniach 8-10 maja 2020 r.
 6. Na terenie Pyrkonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  • pawilony 3, 3A MTP: od godziny 10:00 w piątek do godz. 17:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilony 5, 6C MTP: od godziny 14:00 do godziny 21:00 w piątek, od godziny 10:00 do godziny 21:00 w sobotę oraz od godziny 10:00 do godziny 16:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • Pawilon 6A i 6B MTP (Games Room): od godziny 10:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę,  jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 7A  MTP: od godziny 10:00 w piątek do godz. 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 7 MTP: od godziny 10:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę;
  • pawilony: 8, 8A MTP: od godziny 10:00 do godziny 22:00 w piątek, od godziny 10:00 do godziny 22:00 w sobotę oraz od godziny 10:00 do godziny 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 10 MTP (Biuro Festiwalowe) od godziny 10:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 11 MTP: od godziny 11:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 15 (Poznań Congress Center) MTP: od godziny 14:00 do godziny 24:00 w piątek, od godziny 9:30 do godziny 24:00 w sobotę oraz od godziny 9:30 do 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej.
  • Sala Zielona i Niebieska w Holu Wschodnim MTP: od godziny 14:00 do 24:00 w piątek, od 9:30 do 24:00 w sobotę i od godziny 9:30 do 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do sal nie stanowi inaczej;
 7. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Pyrkonu do godz. 6:00 kolejnego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia Pyrkonu.
 8. Bilet zakupiony w przedsprzedaży podlega wymianie na identyfikator.
 9. Zasady i harmonogram sprzedaży biletów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. Na terenie Pyrkonu może przebywać jedynie osoba posiadająca identyfikator do tego uprawniający oraz imienny dokument ze zdjęciem, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać identyfikator oraz nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora będzie skutkować niewpuszczeniem na teren Pyrkonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia lub zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do kas celem zakupu nowego biletu.
 12. Osobom nieposiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 13. Organizator lub osoby działające w jego imieniu (w tym pracownicy ochrony oraz wolontariusze) mają prawo do potwierdzania tożsamości uczestnika Festiwalu. Potwierdzenie tożsamości odbywa się za pomocą okazania przez posiadacza identyfikatora imiennego dokumentu, opatrzonego zdjęciem. Odmowa okazania imiennego dokumentu ze zdjęciem może stanowić uzasadnienie dla usunięcia uczestnika z terenu imprezy. Zakazane jest przekazywanie własnego identyfikatora innym osobom celem korzystania z niego. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z identyfikatora Organizator ma prawo do odebrania identyfikatora  i zabronienia osobie, która z niego korzystała, a także Uczestnikowi, który go przekazał nieuprawnionej osobie, dalszego udziału w Pyrkonie.
 14. Na terenie Pyrkonu uczestnik może zostać wezwany do okazania zawartości bagażu przez Organizatora i podległe mu służby.
 15. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się uczestników rowerami, segwayami, hoverboardami, hulajnogami elektrycznymi. Zakaz nie dotyczy obsługi imprezy.
 16. Organizator odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym i ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie z winy Uczestnika lub przez elementy wyposażenia będące częścią stoisk firm zewnętrznych współpracujących z Festiwalem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.
 17. Pomoc medyczna
  • Na terenie Pyrkonu znajduje się punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych oraz lekarza w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych;
  • Świadczenia zdrowotne udzielane na terenie Pyrkonu mają charakter pomocy doraźnej. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są w miejscu wypadku lub w punktach medycznych wyznaczonych przez organizatorów;
  • Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu;
  • Poszkodowani/chorzy przyjmowani do punktu pomocy doraźnej będą legitymowani na podstawie dowodu tożsamości i/ lub paszportu, i/ lub legitymacji szkolnej;
  • Punkty medyczne nie prowadzą depozytów oraz nie biorą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe uczestników;
  • Jeżeli przy badaniu poszkodowanego zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa, osoba świadcząca pomoc medyczną zawiadamia organizatora, a organizator powiadamia o danym przypadku Policję;
  • W uzasadnionych przypadkach poszkodowany uczestnik zostanie przetransportowany do Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 18. Osoby małoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Pyrkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.pyrkon.pl [do pobrania tu] , www.eventim.pl.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Pyrkonu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie.
 20. Zabronione jest wnoszenie na teren Pyrkonu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w niniejszym punkcie i punkcie 21):
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • shurikenów;
  • broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie – noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
 21. Broń pneumatyczną (ASG, paintball) wolno wnosić na teren imprezy, jeśli tymczasowo bądź stale została ona pozbawiona możliwości miotania pocisków.
 22. Ostateczna decyzja odnośnie do możliwości wniesienia na teren Festiwalu broni lub przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne należy do organizatora i służb przez niego wyznaczonych.
 23. Podczas trwania Pyrkonu zabronione jest kierowanie broni, replik broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Pyrkonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 24. Uczestnicy Pyrkonu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami MTP.
 25. Na terenie MTP spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
 26. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu na teren MTP oraz spożywania alkoholu poza wyznaczonymi miejscami.
 27. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów, poza wyznaczonymi strefami dla palących.
 28. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 26 oraz w sytuacji, w której zgodnie ze zleceniem lekarskim zażywanie środków psychotropowych jest wymagane, co powinno być poświadczone stosownym zaświadczeniem.
 29. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu.
 30. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Festiwalu – ich decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Pyrkonu organem rozstrzygającym jest Koordynator, a jego decyzja jest ostateczna.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Pyrkonu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy. W wypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną i majątkową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 32. Na terenie Pyrkonu, w czasie trwania Festiwalu pozostawanie i przebywanie w hali przez 24 h, w tym przechowywanie rzeczy, jest możliwe w pawilonach 3 i 3A MTP na zasadach opisanych w pkt. 33-35.
 33. Wstęp do pawilonów 3 i 3A możliwy jest wyłącznie dla uczestników posiadających stosowną opaskę. Osoby nieposiadające opaski nie zostaną wpuszczone do pawilonów 3 i 3A.
 34. Uszkodzenie lub zgubienie opaski może skutkować usunięciem z pawilonów 3 i 3A.
 35. W wyznaczonych strefach pawilonów 3 i 3A od godz. 24:00 do godz. 7:00 zakazane jest podejmowanie głośnych działań i zachowań zakłócających spokój i porządek oraz ograniczone zostanie natężenie światła. Osoby korzystające z pawilonów 3 i 3A proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 36. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie niepogorszonym. W przypadku rażących uszkodzeń sali stwierdzonych podczas jej wydawania Prelegenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Organizatorów.
 37. Osoby korzystające ze zniżki na akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku niewywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości otrzymanej zniżki.
 38. Nagrodami w konkursach stanowiących oficjalną część programu są bony z walutą pyrkonową (tzw. pyrfunty) podlegające wymianie na nagrody na stoisku z nagrodami rzeczowymi, które jest czynne w trakcie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia pawilonu 5 dla uczestników. Przy wymianie pyrfuntów na nagrody obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń. Za niewykorzystaną walutę pyrkonową nie przewiduje się rekompensaty. Waluta festiwalowa nie przechodzi na kolejne edycje Festiwalu.
 39. Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze Pyrkonu nie mogą brać udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych  podczas Pyrkonu. W konkursach i turniejach organizowanych w czasie Pyrkonu przez podmioty i organizacje inne niż Organizator dodatkowo nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy tych podmiotów i organizacji.
 40. Na terenie Pyrkonu zabrania się powielania i sprzedaży jakichkolwiek produktów chronionych prawami autorskimi bez posiadania odpowiednich praw i licencji oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania Pyrkonu.
 42. Na terenie Pyrkonu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, zostaną usunięte z terenu Pyrkonu bez prawa do zwrotu wartości biletu i ewentualnych innych roszczeń.
 43. Wizerunek uczestnika Festiwalu Fantastyki Pyrkon może być utrwalany poprzez zdjęcia bądź nagrania filmowe dokonywanie przez Organizatora w celu promocji Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Uczestnik obecny na terenie Festiwalu Fantastyki Pyrkon poprzez obecność na terenie festiwalowym wyraża tym zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz na nieodpłatne wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie z zachowaniem i poszanowaniem godności uczestnika, wyłącznie w celach promowania Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
 44. Na terenie Pyrkonu dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. prowadzą szczególny nadzór nad terenem Festiwalu lub terenem wokół Festiwalu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
 45. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, miejsc wyznaczonych do palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz pomieszczeń biurowych.
 46. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 47. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie  sp. z o.o. znajdują się pod linkiem https://www.mtp.pl/media/4216/regulamin_dla_zwiedzajacych.pdf
 48. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Pyrkonu, odebraniem identyfikatora i zgłoszeniem do odpowiednich służb. Pełen opis zasad przeciwko nękaniu znajdziesz na stronie www.pyrkon.pl.
 49. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Pyrkonu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników i asystentów osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczonych.
 50. Regulamin zwrotów zakupionych biletów będzie dostępny przy zakupie biletów w kasach oraz na stronach www.eventim.pl
 51. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na Festiwalu nie została uzgodniona z Organizatorem Festiwalu, zostaną z terenu Pyrkonu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 52. Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, rozrywkowej, informacyjno-promocyjnej (dotyczy również reklam na pojazdach) itp. na terenie Pyrkonu, w tym na terenie MTP, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez niego stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych w odrębnej umowie oraz w Regulaminie Wystawców.
 53. W przypadku niestosowania się do powyższych ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć osobę naruszającą Regulamin bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa, a także nałożyć karę umowną w wysokości dziesięciokrotności stawki przewidzianej w cenniku wystawców, za stoisko typu standard o minimalnej wielkości, jednak nie więcej niż 6.000,00 złotych.
 54. Na terenie Pyrkonu funkcjonują wydzielone strefy posiadające własny regulamin. Regulamin stref reguluje ich funkcjonowanie w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie. W wypadku sytuacji spornych regulamin strefy jest nadrzędny względem regulaminu ogólnego.
 55. Program Pyrkonu opublikowany na stronie internetowej Pyrkonu jest programem orientacyjnym przygotowanym przez Organizatora zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Pyrkonu w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zmiana programu Pyrkonu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu lub wejściówki.
 56. Przy dostępie do punktów programu obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem zasad innego dostępu do punktów programu, w szczególności przewidzianych w Regulaminie Rezerwacji Miejsc na Prelekcje, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 57. Organizator informuje, że ze względu na dużą liczbę uczestników może nie być możliwe uczestniczenie w niektórych punktach programu, jeżeli wszystkie wolne miejsca na sali prelekcyjnej zostaną zajęte zgodnie z Regulaminem. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu lub wejściówki.
 58. Wejście do sali prelekcyjnej uczestnika po rozpoczęciu punktu programu zależy od decyzji organizatora. Rozpoczęcie prelekcji sygnalizowane jest poprzez zamknięcie drzwi wejściowych do sali prelekcyjnej lub w innej formie wskazanej przez organizatora.
 59. Bilet zakupiony w przedsprzedaży daje możliwość dokonania rezerwacji miejsc na punkty programu zgodnie z zasadami Regulaminu Rezerwacji Miejsc na Prelekcje, stanowiącymi załącznik 3 do niniejszego regulaminu, przy czym obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń przy rezerwacji miejsc. Organizator nie gwarantuje możliwości wykorzystania rezerwacji miejsc na wybrane punkty programu. Możliwość rezerwacji miejsc obowiązuje do chwili wyczerpania puli miejsc przeznaczonych do rezerwacji.
 60. Jeśli uczestnik, który dokonał rezerwacji na punkt programu, nie zgłosi się najpóźniej 7 min przed planowanym rozpoczęciem, jego rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 61. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Pyrkonu  tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prawa polskiego.
 62. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminy MTP.
 63. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania potencjalnych uczestników.
 64. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą w Poznaniu (61-131)  przy ul. Kaliskiej 22a/23, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000207209. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji Pyrkonu, transakcji sprzedaży biletu, rejestracji prelegentów i uczestników, a także kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer zamówienia, adres e-mail, w przypadku wystawców będących osobami fizycznymi również numer PESEL oraz adres korespondencyjny, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikacyjne (NIP, numer konta) dla celów rozliczenia zawartych zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z przepisów prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony. Dane osobowe wystawców mogą być przekazane poza obszar EOG, do zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). O takich przypadkach wystawcy zostaną odpowiednio poinformowani.
 5. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator  nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@pyrkon.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2020

Zasady i harmonogram sprzedaży biletów

Na Pyrkonie 2020 obowiązują następujące zasady sprzedaży i dystrybucji biletów:

 1. Bilety 3-dniowe na Pyrkon będą sprzedawane w trzech progach cenowych:
  • zakupione do 22 marca 2020 r. – pakiet specjalny –  249 zł; albo bilet zwykły – 119 zł;
  • zakupione do 5 kwietnia  2020 r. – 119 zł;
  • zakupione od 6 kwietnia 2020 r.do momentu rozpoczęcia Pyrkonu oraz w kasach podczas Festiwalu – 139 zł,
  • bilety zakupione we ww. terminach nie upoważniają do wejścia na teren pawilonów 3 i 3A, z wyjątkiem pakietu specjalnego, w którym istnieje opcja doboru wejścia na te pawilony bez dodatkowych opłat.
 1. Bilety 3-dniowe na pawilony 3 i 3A zakupione od 21.11.2020 – 10 zł. Liczba biletów na pawilony 3 i 3A jest ograniczona, sprzedaż prowadzona jest w turach do momentu wyczerpania zapasów.
 2. Zakup biletu na pawilony 3 i 3A możliwy jest wyłącznie przy zakupie biletu na Pyrkon. Do każdego biletu na Pyrkon możliwe jest dokupienie jednego biletu na pawilony 3 i 3A.
 3. W przedsprzedaży dostępne są wyłącznie bilety 3-dniowe oraz bilety na pawilony 3 i 3A do zakupienia poprzez stronę internetową Pyrkonu 2020, stronę internetową spółki Eventim. Zasady zwrotu biletów zakupionych w przedsprzedaży określone są w regulaminie sprzedaży wskazanych podmiotów.
 4. Bilet zakupiony w przedsprzedaży uprawnia do:
  • zarezerwowania miejsc na punktach programu zgodnie z zasadami rezerwacji miejsc na prelekcjach; liczba miejsc zależna jest od liczby tokenów na bilecie:
   1. bilet w pakiecie specjalnym zawiera 4 tokeny
   2. bilet zakupiony w terminie od 21.11.2019 do 2.4.2020 lub w ramach akcji Pyrbox oraz bilety stanowiące nagrody w konkursach Festiwal Fantastyki Pyrkon zawierają 2 tokeny
   3. bilet zakupiony po 6.4 2020 zawiera 1 token
  • otrzymania unikalnego gadżetu
  • puszki napoju Red Bull
  • w pakiecie specjalnym do odbioru wskazanej w punkcie 6 zawartości.
 5. Pakiet specjalny zawiera:
  • bilet 3-dniowy;
  • specjalną koszulkę Pyrkonową;
  • oddzielne wejście na teren Festiwalu;
  • unikalny pyrkonowy gadżet;
  • 4 tokeny do rejestracji na punkt programu;
  • uruchomienie rejestracji na punkty programu 7 dni przed posiadaczami standardowych biletów;
  • puszkę napoju Red Bull;
  • opcjonalnie wejście do pawilonów 3 i 3a bez dodatkowych opłat.
 6. Każdy bilet zakupiony w przedsprzedaży musi zostać wymieniony na identyfikator uczestnika, a w przypadku biletów na pawilony 3 i 3A na opaskę, w punkcie umiejscowionym na Międzynarodowych Targach Poznańskich Wejście Wschodnie (od strony ul. Głogowskiej i dworca PKP w Poznaniu) w następujących terminach:
  • w czwartek 07.05.2020 r., w godzinach 9:00-19:00;
  • w piątek 08.05.2020 r.od godziny 10:00 przez całą dobę aż do niedzieli 10.05.2020 r., do godziny 15:00.
 7. W miejscu wymiany biletów na identyfikatory nastąpi także odbiór zawartości pakietu specjalnego.
 8. W trakcie Pyrkonu bilety będzie można kupić wyłącznie w wyznaczonych kasach Międzynarodowych Targów Poznańskich Wejście Północne (od ul. Bukowskiej) w następujących terminach:
  • czwartek 07.05.2020, od godziny 9:00-19:00;
  • piątek 08.05.2020, od godziny 10:00 przez całą dobę, aż do niedzieli 10.05.2020, do godziny 15:00.
 9. Cena biletów nabywanych po 6 kwietnia 2020 r.
  • normalne (dla uczestników, którzy ukończyli w dniu nabycia biletu 13 lat):
   1. Bilet 3-dniowy 08-10.05.2020 r.                139 zł;
   2. Bilet 1-dniowy piątek 08.05.2020 r.          59 zł;
   3. Bilet 1-dniowy sobota 09.05.2020 r.         85 zł;
   4. Bilet 1-dniowy niedziela 10.05.2020 r.     39 zł.
  •  dla dzieci od 6. do ukończenia 12. roku życia w dniu nabycia biletu:
   1. Bilet 1-dniowy piątek    08.05.2020 r .        30 zł;
   2. Bilet 1-dniowy sobota    09.05.2020 r.         45 zł;
   3. Bilet 1-dniowy niedziela    10.05.2020 r.    20 zł.
 10. Wstęp darmowy na imprezę przysługuje dzieciom do 6. roku życia ukończonego w dniu wstępu na Pyrkon 2020.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące pakietu specjalnego, w szczególności składających się na niego usług i towarów,  należy skierować wyłącznie i bezpośrednio do Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w terminie 14 dni od odbioru pakietu.
 12. Bilety nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem biletów zakupionych w przedsprzedaży, z przyczyn wskazanych w regulaminie sprzedaży, udostępnionym przez podmiot, za pośrednictwem którego doszło do zakupu biletu w przedsprzedaży.
 13. Zwrot biletów zakupionych w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Pyrkonu jest możliwy w przypadku odwołania Pyrkonu 2020  bądź zmiany czasu lub miejsca Pyrkonu 2020 i powinien być zgłoszony w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Pyrkonu 2020 informacji o odwołaniu, zmianie czasu bądź miejsca Pyrkonu 2020.
 14. Sprzedaż biletu osobie niepełnoletniej (która w dniu rozpoczęcia Pyrkonu 2020 nie ukończyła 18 roku życia) wymaga załączenia zgody rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli rodzic bądź opiekun prawny nie towarzyszy osobie niepełnoletniej. Wzór zgody jest udostępniony na stronie internetowej Pyrkonu 2020.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON:

Zasady rezerwacji miejsc na prelekcje

 1. Rezerwacja miejsc na prelekcję odbywa się przez stronę www.eventim.pl i wymaga założenia konta na tej stronie.
 2. Rezerwacji miejsc na prelekcję może dokonać każda osoba posiadająca bilet zakupiony w przedsprzedaży. Na każdym bilecie znajduje się indywidualny kod, który po wpisaniu na stronie Eventimu daje do rozdysponowania od 1 do 4 tokenów.
 3. Maksymalna liczba rezerwacji na prelekcje dla jednego biletu zależy od  liczby tokenów na bilecie:
  • bilet w pakiecie specjalnym zawiera 4 tokeny
  • bilet zakupiony w terminie od 21.11.2019 do 2.4.2020 lub w ramach akcji Pyrbox oraz bilety stanowiące nagrody w konkursach organizowanych przez Festiwal Fantastyki Pyrkon zawierają 2 tokeny
  • bilet zakupiony po 06.04.2020 zawiera 1 token
 4. Kod uprawniający do rezerwacji miejsc na prelekcje nabiera ważności po 24 godzinach od momentu zakupienia biletu.
 5. Jeden kod uprawnia do rezerwacji tylko jednego miejsca na tę samą prelekcję.
 6. Rezerwacji miejsc na prelekcje można dokonać po opublikowaniu programu. Dokładna data startu rezerwacji zostanie opublikowana na stronie Pyrkonu do 31.03.2020.
 7. Rezerwacja miejsc na prelekcje na poszczególne dni będzie zamykana dzień wcześniej:
  • na prelekcje w piątek, 8.05.2020 rejestracja będzie czynna  do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, w czwartek 7.05.2020
  • na prelekcje w  sobotę, 9.05.2020 rejestracja będzie czynna do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 8.05.2020
  • na prelekcje w niedzielę, 10.05.2020 rejestracja będzie czynna do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w sobotę 09.05.2020
 8. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik otrzymuje mailem imienny bilet na zarezerwowany punkt programu. Do odebrania rezerwacji niezbędne jest posiadanie przy sobie wydrukowanego biletu na punkt programu.
 9. Raz zeskanowany bilet nie może zostać zeskanowany ponownie.
 10. Osoby posiadające rezerwację na punkt programu są wpuszczane do sali na 15 minut przed jego rozpoczęciem. W przypadku punktów programu odbywających się na Sali Ziemi osoby posiadające rezerwację wpuszczane są na 30 minut przed rozpoczęciem punktu programu.
 11. Rezerwacja miejsca na punkt programu zapewnia gwarancję wejścia do sali, nie pierwszeństwo wejścia do sali.
 12. Nieodebrana rezerwacja będzie anulowana 7 minut przed rozpoczęciem prelekcji.
 13. Rezerwacją objęte są następujące sale:
  • Sala literacka 1 – 120 miejsc do rezerwacji
  • Sala literacka 2 – 120 miejsc do rezerwacji
  • Sala komiksowa  – 120 miejsc do rezerwacji
  • Sala filmowo-serialowa – 120 miejsc do rezerwacji
  • Sala naukowa – 250 miejsc do rezerwacji
  • Duża Aula – 250 miejsc do rezerwacji
  • Mała Aula  – 120 miejsc do rezerwacji
  • Sala Ziemi – 1000 miejsc do rezerwacji
 14. W wyjątkowych przypadkach organizator może zwiększyć liczbę miejsc do rezerwacji na wybrane punkty programu.
 15. W przypadku wyczerpania limitu miejsc prelekcja przyjmie status niedostępnej.
 16.  W przypadku odwołania udostępnionego do rezerwacji punktu programu przed Festiwalem osoby, które zarezerwowały miejsce na ten punkt programu, otrzymają mailem powiadomienie o jego odwołaniu oraz dodatkowy token dający możliwość zarezerwowania miejsca na inne dostępne jeszcze punkty programu.
 17. Jeśli w trakcie trwania Pyrkonu punkt programu objęty rezerwacją miejsc zostanie odwołany z przyczyn od nas niezależnych, nie będzie uruchamiana dodatkowa rezerwacja miejsc na nowe prelekcje.
 18. Nie ma możliwości odwołania rezerwacji na punkt programu po ich dokonaniu.
 19. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia biletu na punkt programu uczestnik będzie mógł uzyskać jego kopię w punkcie Eventimu na parterze w pawilonu 15 (PCC). Koszt wydania duplikatu w punkcie Eventim wynosi 10 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON:

Regulamin korzystania ze strefy wypoczynkowej Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020

§ 1

[PRZEDMIOT REGULACJI]

 1. Regulamin korzystania ze stref wypoczynkowych na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przebywania na terenie strefy wypoczynkowej i restrykcji odnośnie rzeczy wnoszonych na ich teren.
 2. Korzystanie ze stref wypoczynkowych przez Uczestnika, oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§ 2

[ZASADY OGÓLNE]

 1. Festiwal Fantastyki Pyrkon 2020 umożliwia uczestnikom imprezy, którzy zakupią odpowiedni bilet, skorzystanie z przestrzeni strefy wypoczynkowej na terenie pawilonów 3 i 3a.  Liczba biletów umożliwiających wstęp do pawilonów 3 i 3a jest ograniczona.
 2. Bilet na pawilony 3 i 3a podlega wymianie na opaskę, którą uczestnik winien nosić w trakcie trwania Festiwalu. Opaska ważna jest wyłącznie wraz z ważnym identyfikatorem. Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży biletów oraz wymiany biletów na opaski i identyfikatory dostępne są w Regulaminie Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 (załącznik drugi: Zasady i harmonogram sprzedaży biletów). Zgubienie, utrata bądź zniszczenie opaski winno być niezwłocznie zgłoszone do Organizatora. Przekazywanie opaski innym uczestnikom stanowi naruszenie  Regulaminu Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 i może uzasadniać usunięcie Uczestnika oraz osoby korzystającej z opaski z terenu Festiwalu, bez prawa do zwrotu kosztów udziału w Pyrkonie 2020.
 3. Uczestnicy przebywający na terenie strefy wypoczynkowej zobowiązani są do przestrzegania zasad ujętych w dalszej części Regulaminu, z szczególnym uwzględnieniem poszanowania komfortu oraz prywatności innych uczestników. Za odstępstwa od Regulaminu Organizator może nakazać opuszczenie terenu pawilonów 3 i 3a.
 4. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu imprezy oraz pozbawiony identyfikatora uprawniającego do przebywania na Pyrkonie i opaski umożliwiającej przebywanie na terenie pawilonów 3 i 3a.
 5. W przypadku zgubienia opaski umożliwiającej wejście na teren pawilonów 3 i 3a zakupienie nowego biletu na teren pawilonów może nie być możliwe, z powodu ograniczonej liczby tych biletów.
 6. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.
 7. W strefie wypoczynkowej od godz. 24:00 do godz. 7:00 zakazane jest podejmowanie głośnych działań i zachowań zakłócających spokój i porządek.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo hal od godz. 24:00 do godz. 7:00 część świateł pozostanie włączona. O tym, które światła zostają włączone, decyduje Organizator.

§ 3

[DOSTĘPNE HALE STREFY WYPOCZYNKOWEJ]

 1. Podczas trwania imprezy na potrzeby wypoczynku udostępnione są hale: 3 (parter) oraz 3A (parter+antresola) w godzinach od 10:00 08 maja 2020 r. do 17:00 10 maja 2020 r.
 2. Z przestrzeni wypoczynkowej na antresoli w pawilonie 3 mogą korzystać wyłącznie Wolontariusze.
 3. Nie ma możliwości poruszania się po strefie wypoczynkowej poza wyznaczonymi przez Organizatora obszarami.

§ 4

[KORZYSTANIE Z PRĄDU]

 1. Na terenie strefy wypoczynkowej obowiązuje całkowity zakaz korzystania z gniazdek elektrycznych i innych przyłączy na terenie hal poza sytuacją opisaną w punkcie 2.
 2. Jedynym miejscem, w którym istnieje możliwość skorzystania z prądu, jest punkt Wolontariuszy przy schodach na antresoli w pawilonie 3.

§ 5

[WNOSZONE PRZEDMIOTY]

 1. Na teren strefy wypoczynkowej nie można wnosić następujących przedmiotów:
 2. Wszystkich przedmiotów zakazanych w Regulaminie Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020 (w tym alkoholu zakupionego na terenie lub poza terenem imprezy).
 3. Namiotów i innych konstrukcji ze stelażem lub bez (akceptowane są materace, karimaty itp.).
 4. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 5. Urządzeń AGD (czajników, tosterów, mini lodówek itp.)
 6. Na terenie hal wypoczynkowych obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie strefy wypoczynkowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować usunięciem z terenu hal.

§ 6

[ALKOHOL ORAZ INNE UŻYWKI]

 1. Na terenie strefy wypoczynkowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, wskazanych w  Regulaminie Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020.
 2. Na terenie strefy wypoczynkowej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz substancji niedozwolonych.
 3. Alkohol znaleziony na terenie pawilonów strefy wypoczynkowej zostanie zniszczony.

§ 7

[KORZYSTANIE Z KONTENERÓW SANITARNYCH]

 1. Każdy uczestnik imprezy, który zakupił odpowiedni bilet pozwalający na wstęp do pawilonów 3 i 3a, ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z kontenerów sanitarnych.
 2. Na terenie strefy wypoczynkowej znajdują się kontenery sanitarne przeznaczone do użytku dla uczestników.
 3. W pawilonie 3 znajduje się dodatkowy kontener przeznaczony wyłącznie dla Wolontariuszy Pyrkonu.
 4. Przed wejściem do kontenera sanitarnego należy zmienić obuwie na klapki kąpielowe.
 5. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z gniazdek elektrycznych na terenie kontenerów sanitarnych  w celu podłączenia telefonów, suszarek, lokówek i innych urządzeń.