Przeskocz do treści Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019

Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019

FESTIWAL FANTASTYKI PYRKON 2019 – REGULAMIN

 1. Każdy uczestnik Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019 (zwanego dalej Pyrkonem) wykupując lub otrzymując bilet lub wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuję się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Pyrkonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „Druga Era” (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu bez zwrotu kosztów biletu lub wejściówki i ewentualnych innych kosztów.
 4. Regulamin jest dostępny:
 5. Pyrkon odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 w Poznaniu – hol wschodni i północny oraz pawilony: 3, 3A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 10, 14, 15 i teren je okalający (zwanymi dalej MTP), w dniach 26-28 kwietnia 2019r.
 6. Na terenie Pyrkonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  • pawilony 3, 3A MTP: od godziny 10:00 w piątek do godz. 17:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilony 5, 6C MTP: od godziny 14:00 do godziny 21:00 w piątek, od godziny 10:00 do godziny 21:00 w sobotę oraz od godziny 10:00 do godziny 16:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • Pawilon 6A i 6B (Games Room): od godziny 10 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę,  jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 7A  MTP: od godziny 10:00 w piątek do godz. 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 7 parter: od godziny 10:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę
  • pawilon 7 piętro: od godziny 10:00 do 24:00 w piątek, od 9:30 do 24:00 w sobotę i od godziny 9:30 do 18:00 w niedzielę,  jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilony: 8, 8A MTP: od godziny 10:00 do godziny 22:00 w piątek, od godziny 10:00 do godziny 22:00 w sobotę oraz od godziny 10:00 do godziny 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 10 MTP (Biuro Festiwalowe) od godziny 10:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę,  jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 11 MTP: od godziny 11:00 w piątek do godziny 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 14 MTP: od godziny 14:00 w piątek do godz. 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  • pawilon 15 MTP: od godziny 14:00 do godziny 24:00 w piątek, od godziny 9:30 do godziny 24:00 w sobotę oraz od godziny 9:30 do 18:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej.
 7. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Pyrkonu do godz. 6:00 kolejnego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia Pyrkonu.
 8. Bilet zakupiony w przedsprzedaży podlega wymianie na identyfikator.
 9. Na terenie Pyrkonu może przebywać jedynie osoba posiadająca identyfikator do tego uprawniający.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać identyfikator oraz nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować nie wpuszczeniem na teren Pyrkonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia lub zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do kas celem zakupu nowego biletu.
 11. Osobom nieposiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia. Organizator lub osoby działające w jego imieniu (w tym pracownicy ochrony oraz wolontariusze) mają prawo do legitymowania posiadaczy identyfikatorów w razie podejrzenia o bezprawne z niego korzystanie lub naruszanie niniejszego Regulaminu. Zakazane jest przekazywanie własnego identyfikatora innym osobom celem korzystania z niego. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z identyfikatora, Organizator ma prawo do odebrania identyfikatora  i zabronienia osobie, która z niego korzystała, a także Uczestnikowi, który go przekazał nieuprawnionej osobie, dalszego udziału w Pyrkonie. W przypadku Uczestnika, nie ma on prawa do domagania się zwrotu wpłaconej kwoty za bilet.
 12. Na terenie Pyrkonu uczestnik może zostać wezwany do okazania zawartości bagażu przez Organizatora i podległe mu służby.
 13. Organizator odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym i ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Uczestnika  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.
 14. Pomoc medyczna
  • Na terenie Pyrkonu znajduje się punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników przedmedycznych i ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych;
  • Świadczenia zdrowotne udzielane na terenie Pyrkonu mają charakter pomocy doraźnej. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są w miejscu wypadku lub w punktach medycznych wyznaczonych przez organizatorów;
  • Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu;
  • Poszkodowani/chorzy przyjmowani do punktu pomocy doraźnej będą legitymowani na podstawie dowodu tożsamości i/ lub paszportu, i/ lub legitymacji szkolnej;
  • Punkty medyczne nie prowadzą depozytów oraz nie biorą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe uczestników
  • Jeżeli przy badaniu poszkodowanego zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa, osoba świadcząca pomoc medyczną zawiadamia organizatora, a organizator powiadamia o danym przypadku Policję;
  • W uzasadnionych przypadkach poszkodowany uczestnik zostanie przetransportowany do Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 15. Osoby małoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Pyrkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.pyrkon.pl [do pobrania tu] , www.eventim.pl.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Pyrkonu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie.
 17. Zabronione jest wnoszenie na teren Pyrkonu (z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 18):
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • broni białej z wyjątkiem: noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej mających stępione krawędzie pod warunkiem, że są przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
 18. Broń pneumatyczną (ASG, paintball) wolno wnosić na teren imprezy, jeśli tymczasowo bądź stale została ona pozbawiona możliwości miotania pocisków.
 19. Podczas trwania Pyrkonu zabronione jest kierowanie broni, replik broni, czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Pyrkonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 20. Uczestnicy Pyrkonu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami MTP.
 21. Na terenie MTP spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Na terenie MTP obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu wewnątrz innych pawilonów.
 22. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi miejscami palenia.
 23. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 21.
 24. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu.
 25. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Festiwalu – ich decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Pyrkonu organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Pyrkonu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 27. Na terenie Pyrkonu noclegi są dozwolone tylko w pawilonach 3 i 3A MTP. Liczba miejsc noclegowych w pawilonach jest ograniczona i organizatorzy nie dają gwarancji miejsca dla wszystkich uczestników.
 28. W wyznaczonych strefach pawilonów noclegowych obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do godz. 7:00. Osoby korzystające z pawilonów noclegowych proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 29. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie niepogorszonym. W przypadku rażących uszkodzeń sali stwierdzonych podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Organizatorów.
 30. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości otrzymanej zniżki.
 31. Nagrodami w konkursach stanowiących oficjalną część programu są bony z walutą pyrkonową (tzw. pyrfunty)podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę pyrkonową nie przewiduje się rekompensaty.
 32. Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze Pyrkonu nie mogą brać udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych  podczas Pyrkonu. W konkursach i turniejach organizowanych w podczas Pyrkonu przez podmioty i organizacje inne niż Organizator dodatkowo nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy tych podmiotów i organizacji.
 33. Na terenie Pyrkonu zabrania się powielania jakichkolwiek produktów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania Pyrkonu.
 35. Na terenie Pyrkonu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, zostaną usunięte z terenu Pyrkonu bez prawa do zwrotu wartości biletu i ewentualnych innych roszczeń.
 36. Każdy uczestnik obecny na terenie Pyrkonu i MTP wyraża zgodę na nieodpłatne robienie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w celach promowania Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
 37. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Pyrkonu, odebraniem identyfikatora i zgłoszeniem do odpowiednich służb. Pełen opis zasad przeciwko nękaniu znajdziesz na stronie www.pyrkon.pl.
 38. Osoby posiadające ważne orzeczenie powiatowego zespołu orzekaniu o niepełnosprawności w umiarkowanym lub znacznym stopniu (w przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez inny organ stosuje się orzeczenia równoważne, w wypadku osób do 16 roku życia obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku obcokrajowców uznawana jest karta parkingowa osoby niepełnosprawnej) mają prawo do wejścia na teren Festiwalu z opiekunem.
 39. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Pyrkonu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 40. Jeśli uczestnik, który dokonał rezerwacji na punkt programu nie zgłosi się najpóźniej 7 min przed planowanym rozpoczęciem, jego rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 41. Regulamin zwrotów zakupionych biletów będzie dostępny przy zakupie biletów w kasach oraz na stronach www.eventim.pl
 42. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem Festiwalu, zostaną z terenu Pyrkonu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 43. Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, rozrywkowej, informacyjno-promocyjnej (dotyczy również reklam na pojazdach), itp. na terenie Pyrkonu, w tym na terenie MTP, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez niego stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych w odrębnej umowie oraz w Regulaminie Wystawców.
 44. Zasady i harmonogram sprzedaży biletów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 45. W przypadku niestosowania się do powyższych ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć osobę naruszającą Regulamin bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa, a także nałożyć  karę umowną w wysokości dziesięciokrotności stawki przewidzianej w cenniku wystawców, za stoisko minimalnej wielkości, jednak nie więcej niż 6.000,00 złotych.
 46. Na terenie Pyrkonu funkcjonują wydzielone strefy posiadające własny regulamin. Regulamin stref reguluje ich funkcjonowanie w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie. W wypadku sytuacji spornych, regulamin strefy jest nadrzędny względem regulaminu ogólnego.
 47. Program Pyrkonu opublikowany na stronie internetowej Pyrkonu jest  programem orientacyjnym przygotowanym przez Organizatora zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Pyrkonu  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zmiana programu Pyrkonu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora i/lub/jego członków. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu lub wejściówki.
 48. Organizator informuje, że ze względu na dużą liczbę uczestników może nie być możliwe uczestniczenie w niektórych punktach programu, jeżeli wszystkie wolne miejsca na sali prelekcyjnej zostaną zajęte. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora i/lub/jego członków. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu  lub wejściówki.
 49. Z uwagi na dużą liczbę uczestników Pyrkonu, Organizator zapewnia każdej osobie  posiadającej bilet zakupiony w przedsprzedaży możliwość dokonania rezerwacji miejsc na maksymalnie 4, punkty programu zgodnie z zasadami Regulaminu Rezerwacji Miejsc na Prelekcje, dostępnego na stronie internetowej Pyrkonu.
 50. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Pyrkonu  tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prawa polskiego.
 51. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminy MTP.
 52. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania potencjalnych uczestników i Prelegentów.
 53. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminem.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Festiwalu Fantastyki PYRKON 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą w Poznaniu (61-131)  przy ul. Kaliskiej 22a/23, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000207209. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji Pyrkonu, transakcji sprzedaży biletu, rejestracji prelegentów i uczestników, a także kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer zamówienia, adres e-mail, w przypadku wystawców będących osobami fizycznymi również numer PESEL oraz adres korespondencyjny, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikacyjne (NIP, numer konta) dla celów rozliczenia zawartych zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z przepisów prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony. Dane osobowe wystawców mogą być przekazane poza obszar EOG, do zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). O takich przypadkach wystawcy zostaną odpowiednio poinformowani.
 5. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator  nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@pyrkon.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu Festiwalu Fantastyki PYRKON 2019

Zasady i harmonogram sprzedaży biletów

Na Pyrkonie 2019 obowiązuje następujące zasady sprzedaży i dystrybucji biletów:

 1. Bilety 3-dniowe na Pyrkon będą sprzedawane w trzech progach cenowych:
 • zakupione do 28 lutego 2019 r. – pakiet specjalny –  229zł albo bilet zwykły – 99 zł;
 • zakupione do 31 marca 2019 r. – 99 zł;
 • zakupione od 1 kwietnia 2019 r.do momentu rozpoczęcia Pyrkonu oraz w kasach podczas Festiwalu – 119 zł.
 1. W przedsprzedaży dostępne są wyłącznie bilety 3-dniowe do zakupienia poprzez stronę internetową Pyrkonu 2019, spółki Eventim oraz w punktach stacjonarnych wskazanych na stronie internetowej Pyrkonu 2019. Zasady zwrotu biletów zakupionych w przedsprzedaży określone są w regulaminie sprzedaży wskazanych podmiotów.
 2. Pakiet specjalny zawiera:
 • bilet 3-dniowy;
 • specjalną koszulkę Pyrkonową;
 • oddzielne wejście na teren Festiwalu;
 • pyrkonową kostkę Jumbo;
 • dodatkowy token do rejestracji na punkt programu.
 1. Każdy bilet zakupiony w przedsprzedaży musi zostać wymieniony na identyfikator uczestnika w punkcie umiejscowionym na Międzynarodowych Targach Poznańskich Wejście Wschodnie (od strony ul. Głogowskiej i dworca PKP w Poznaniu) w następujących terminach:
 • w czwartek 25.04.2019 r., w godzinach 9:00-19:00;
 • w piątek 26.04.2019 r.od godziny 10:00 przez całą dobę aż do niedzieli 28.04.2019 r., do godziny 15:00.
 1. W miejscu wymiany biletów na identyfikatory nastąpi także odbiór zawartości pakietu specjalnego.
 2. Bilet zakupiony w przedsprzedażyu uprawnia do:
 • zarezerwowania miejsc na 4 punktach programu zgodnie z zasadami rezerwacji miejsc na prelekcjach;
 • dostępu do osobnego wejścia na Pyrkon;
 • Unikalny gadżet (ogłoszony później);
 • w pakiecie specjalnym do odbioru wskazanej w pakiecie zawartości.
 1. W trakcie Pyrkonu bilety będzie można kupić wyłącznie w wyznaczonych kasach Międzynarodowych Targów Poznańskie Wejście Północne (od ul. Bukowskiej) w następujących terminach:
 • czwartek 25.04.2019, od godziny 9:00-19:00;
 • Piątek 26.04.2019, od godziny 10:00 przez całą dobę, aż do niedzieli 28.04.2019, do godziny 15:00.
 1. Cena biletów nabywanych po 1 kwietnia 2019 r.

a) normalne (dla uczestników, którzy ukończyli w dniu nabycia biletu 13 lat):

 • Bilet 3-dniowy 26.04-28.04.2019 r.        119 zł;
 • Bilet 1-dniowy piątek 26.04.2019 r.          49 zł;
 • Bilet 1-dniowy sobota 27.04.2019 r.          69 zł;
 • Bilet 1-dniowy niedziela 28.04.2019 r.      39 zł.

b) dla dzieci od 6. do ukończenia 12. roku życia w dniu nabycia biletu:

 • Bilet 1-dniowy piątek    26.04.2019 r .        25 zł;
 • Bilet 1-dniowy sobota    27.04.2019 r.        35 zł;
 • Bilet 1-dniowy niedziela    28.04.2019 r.    25 zł.
 1. Wstęp darmowy na imprezę przysługuje dzieciom do 6. roku życia ukończonym w dniu wstępu na Pyrkon 2019 oraz opiekunom osób niepełnosprawnych. Opiekun osoby niepełnosprawnej może odebrać wejściówkę w wyżej wymienionych miejscach wyłącznie w towarzystwie niepełnosprawnego uczestnika, którym się opiekuje.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące pakietu specjalnego, w szczególności składających się na niego usług i towarów,  należy skierować wyłącznie i bezpośrednio do Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, w terminie 14 dni od odbioru pakietu.
 3. Bilety nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem biletów zakupionych w przedsprzedaży, z przyczyn wskazanych w regulaminie sprzedaży, udostępnionego przez podmiot, za pośrednictwem którego doszło do zakupu biletu w przedsprzedaży.
 4. Zwrot biletów zakupionych w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Pyrkonu jest możliwy w przypadku odwołania Pyrkonu 2019  bądź zmiany czasu lub miejsca Pyrkonu 2019 i powinien być zgłoszony w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Pyrkonu 2019 informacji o odwołaniu, zmianie czasu bądź miejsca Pyrkonu 2019.
 5. Sprzedaż biletu w przedsprzedaży osobie niepełnoletniej (która w dniu rozpoczęcia Pyrkonu 2019 nie ukończyła 18 roku życia) wymaga załączenia zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wzór zgody jest udostępniony na stronie internetowej Pyrkonu 2019.
 6. Sprzedaż biletu osobie niepełnoletniej (która w dniu rozpoczęcia Pyrkonu 2019 nie ukończyła 18 roku życia) wymaga załączenia zgody rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli rodzic bądź opiekun prawny nie towarzyszy osobie niepełnoletniej. Wzór zgody jest udostępniony na stronie internetowej Pyrkonu 2019.