Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin konkursów i turniejów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin konkursów i turniejów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

 1. Organizator Konkursu
 1. Organizatorem Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023 (dalej: „Festiwal”) w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 16-18.06.2023r., jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki DRUGA ERA, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 22A/23, 61-131 Poznań, (dalej: „Organizator Festiwalu”). Organizatora Festiwalu reprezentują w szczególności Specjalista ds. Konkursów i Auli, Dyrektor Artystyczny i pozostali wolontariusze (specjaliści, gżdacze, współpraca) wykonujący swoje zadania i obowiązki w ramach Festiwalu.
 1. Konkursy i turnieje (dalej: „Konkurs”) – oznaczają punkty programu Festiwalu, podczas których Uczestnicy rywalizują między sobą o nagrody rzeczowe.
 1. Za Konkursy uznaje się:
  • punkty programu, które przeprowadzone mogą zostać tylko i wyłącznie na terenie Festiwalu;
  • punkty programu, które opierają się na rywalizacji, która zapewnia możliwość wyłonienia zwycięzcy i zdobycie nagrody rzeczowej;
  • punkty programu, które nie zawierają w sobie elementów losowych, m.in. w zakresie elementów takich jak: wyłonienie uczestników, wyłonienie zwycięzców, przydzielenie punktów, przydzielenie nagród i inne, zależne od punktu;
 1. Prelegent / prelegenci (dalej: „Prowadzący”) – to osoba lub grupa osób, które odpowiadają za przygotowanie treści oraz przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz zaleceniami Specjalisty ds. Konkursów i Auli.
 1. Zasady konkursów i współpracy z Prowadzącym
 1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Festiwalu, z wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora Festiwalu, tj.:
  • Wolontariusze działający na rzecz Festiwalu, którzy pełnią aktualnie dyżur,
  • Prowadzący tego konkursu,
  • osoby bezpośrednio biorące udział w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 1. W Konkursie uczestnicy mogą brać udział indywidualnie lub dobierając się w grupy, zgodnie z wcześniej ustaloną przez Prowadzącego formą Konkursu.
 1. Tematyka oraz sposób przeprowadzenia Konkursu nie może ranić ani obrażać nikogo ze względu na: niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, wiek, światopogląd, orientację seksualną, przynależność narodową / etniczną / polityczną / religijną czy bezwyznaniowość.
 1. Konkurs nie może:
  • propagować i zachęcać do zachowań wyżej wymienionych,
  • propagować ustroju totalitarnego i nawoływać do nienawiści,
  • zawierać treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, chyba że Prowadzący zastrzegł taką informację wcześniej i przekazał ją Organizatorowi Festiwalu, a ten wyraził zgodę na tę treść w programie.
  • przekroczyć wcześniej określonego czasu, a w razie takiej konieczności, trzeba niezwłocznie poinformować o tym Organizatora Festiwalu,
 1. Prowadzący zobowiązuje się do:
  • zachowania trzeźwości podczas prowadzenia Konkursu,
  • potwierdzenia osobiście gotowości przeprowadzenia Konkursu u Organizatora Festiwalu najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem Konkursu,
  • przesłania gotowego skryptu Konkursu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu (tj. najpóźniej do końca dnia 25.05.2024 r.) drogą mailową do Organizatora Festiwalu, jego przedstawiciela lub ogólny adres: [email protected].
 1. W przypadku, gdy Prowadzący nie potwierdzi gotowości do przeprowadzenia Konkursu, Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do próby uzyskania takiego potwierdzenia drogą bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Prowadzącym.
 1. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia gotowości od Prowadzącego w czasie do jednej godziny przed planowanym czasem startu Konkursu, Organizator Festiwalu ma prawo odwołać ten Konkurs i w jego miejsce wstawić inny punkt programu, uznając że Prowadzący zrezygnował z przeprowadzenia Konkursu i przysługującej z tego udziału zniżki dla Prowadzących.
 1. We wszystkich spornych sytuacjach oraz rzeczach nie zawartych w regulaminie Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.
 1. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody wcześniej przygotowane przez Organizatora Festiwalu. Nagrody te są odgórnie wyznaczone i nie podlegają wymianie czy zamianie.
 1. Po odbiór nagród rzeczowych Prowadzący zgłasza się z dokumentem urzędowo potwierdzającym tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna / studencka.
 1. Odbiór oraz przekazanie nagród rzeczowych wygranemu potwierdzony jest każdorazowo podpisem osoby wydającej nagrody oraz osób odbierających nagrody, na dokumencie przygotowanym i przekazanym przez Organizatora Festiwalu.
 1. Podział nagród rzeczowych dla każdego Konkursu określa Organizator Festiwalu, a Prowadzący rozdziela przyznaną ich liczbę pomiędzy zwycięzców Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora Festiwalu). W przypadku, gdy Konkurs przewiduje jednego zwycięzcę, cała pula nagród trafia do jednego zwycięzcy/jednej drużyny zwycięzców.
 1. Prowadzący jest zobligowany do wypełnienia oraz zdania formularza konkursowego oraz dokumentu potwierdzającego przekazanie nagród rzeczowych zwycięzcy Konkursu, wraz z wymaganymi podpisami w Biurze Festiwalowym. Komplet dokumentów zostanie przekazany Prowadzącemu podczas procedury wydania nagród rzeczowych.
 1. W konkursach indywidualnych premiowane są pierwsze trzy miejsca, a w konkursach grupowych tylko pierwsze miejsce. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany tych dyspozycji indywidualnie dla każdego Konkursu.
 1. Ani Prowadzący, ani Organizator Festiwalu nie ingerują w podział wygranej pomiędzy uczestnikami Konkursu, po wydaniu nagród rzeczowych oraz podpisaniu dokumentów. Mogą jedynie sugerować ten podział, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do nagrodzonych uczestników.
 1. Prowadzący jest zobligowany do przekazania wszystkich niewykorzystanych nagród rzeczowych z powrotem do Biura Festiwalowego.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Nieodpowiednie zachowanie Prowadzącego może być podstawą do przerwania Konkursu przez Organizatora Festiwalu lub innego Wolontariusza. W skrajnych przypadkach może być przyczyną wyproszenia Prowadzącego z terenu Festiwalu. Za nieodpowiednie zachowanie uznaje się między innymi:
  • łamanie zasad apolityczności, ograniczeń treści konkursu pomimo braku takich treści w konspekcie,
  • zachęcanie i propagowanie treści dla dorosłych, pomimo braku takich treści w konspekcie,
  • zachęcanie i propagowanie zachowań wykluczających i / lub stygmatyzujących ludzi z powodów wymienionych w punkcie II.c niniejszego regulaminu,
  • inne nie wymienione w powyższych, które uznane będą za naruszenie lub złamanie zasad Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
 1. Ignorantia legis non excusatnieznajomość niniejszego regulaminu nie stanowi usprawiedliwienia czy powodu do nieprzestrzegania jego treści.