Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin korzystania z szatni w trakcie trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin korzystania z szatni w trakcie trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin korzystania z szatni w trakcie trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

 1. Regulamin dotyczy szatni uruchomionych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie Festiwalu Fantastyki Pyrkon w terminie od 14.06.2024 do 16.06.2024.
 2. Szatnie dostępne dla uczestników są uruchomione tylko w wejściu północnym, wschodnim, zachodnim oraz pawilonie nr. 15 (PCC).
 3. Szatnie przy wejściu wschodnim, zachodnim oraz północnym są czynne w trakcie Pyrkonu non stop, od godziny 12 w piątek (14.06.2024) do 16 w niedzielę (16.06.2024)
 4. Szatnia w pawilonie 15 (PCC) w trakcie Pyrkonu jest czynna w następujących godzinach:
  piątek (14.06.2024) od 14.00 do 24.00,
  sobota (15.06.2024) od 9.00 do 24.00,
  niedziela (16.06.2024) od 9.00 do 16.00.
 5. W szatni MTP może być przechowywana odzież wierzchnia, dodatki (szaliki, czapki, rękawiczki, parasole) oraz inne rzeczy, z zastrzeżeniem ust.7 i ust.8.
 6. Za bagaże pozostawione w szatni poza godzinami jej pracy, obsługa festiwalu nie odpowiada.
 7. Podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024 szatnie MTP nie przyjmują na przechowanie:
  • rzeczy wartościowych (np. laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, biżuteria), przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową, dowodów osobistych i innych dokumentów, pieniędzy krajowych i zagranicznych oraz kart płatniczych; uczestnik Festiwalu pozostawiając dokumenty lub wartościowe przedmioty w odzieży i innych rzeczach oddanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność;
  • przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne (np. szkło, wózki: dziecięcy, bagażowy, inwalidzki);
  • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni;
  • przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu;
  • broni i amunicji, przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, których wnoszenie na tereny MTP jest zabronione.
  • luźnych bagaży (np. zapakowanych w siatki) oraz otwartych toreb.
 8. Obsługa szatni może odmówić przyjęcia rzeczy na przechowanie:
  • jeżeli ma podejrzenia, co do zabronionej zawartości określonej w punkcie 7, a osoba oddająca rzeczy do szatni nie udowodni ich braku;
  • którego stan jest wadliwy;
  • elementów związanych z odtwórstwem historycznym oraz strojami (cosplay); dla cosplayerów wyznaczona jest osobna strefa
 9. Na dowód przyjęcia rzeczy do szatni uczestnik Festiwalu otrzymuje numerek.
 10. Nie dopuszcza się przyjęcia rzeczy od kilku osób na wspólne przechowanie, na jeden numerek.
 11. Numerek jest podstawą wydania rzeczy z szatni.
 12. W przypadku zagubienia numerka, należy powiadomić o tym obsługę szatni. Rzeczy zostaną wydane z szatni tylko wówczas, jeżeli osoba, która zagubiła numerek, złoży pisemne oświadczenie określające odzież lub inne rzeczy oddane na przechowanie do szatni (opis rzeczy) i udowodni prawo do nich, legitymując się ważnym dokumentem tożsamości. Na tę okoliczność spisany zostanie protokół, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Rzeczy zostaną wydane w obecności organizatora Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024, niezwłocznie po podpisaniu stosownego oświadczenia na ww. protokole uregulowaniu opłaty za zgubienie numerka w wysokości 50zł.
 13. Rzeczy należy odebrać z szatni w dniu, w którym zostały oddane na przechowanie lub niezwłocznie przed zakończeniem Pyrkonu.
 14. Odzież i inne rzeczy nieodebrane w przed końcem Pyrkonu będzie można odebrać w biurze Pyrkonu przy ul. Słowackiego 13, po uprzednim kontakcie drogą mailową, kadry(at)pyrkon.pl.
 15. Rzeczy nieodebrane, po upływie 7 dni przechowywania, licząc od dnia zakończenia festiwalu (16.06.2024), uznaje się za mienie porzucone.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Każdy korzystający z szatni MTP ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem w szatni lub na stronie internetowej pyrkon.pl.
 18. Oddanie na przechowanie rzeczy do szatni w trakcie trwania Pyrkonu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 19. Regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2024 r.

Protokół zgubienia numerka