Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » REGULAMIN STREFY FANÓW KLOCKÓW LEGO FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2024

REGULAMIN STREFY FANÓW KLOCKÓW LEGO FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2024

 1. Niniejszy Regulamin Strefy Fanów Klocków LEGO – zwanej dalej SFKL lub Strefą, reguluje zasady działania tej Strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.
 2. Strefa Fanów Klocków LEGO jest strefą Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024 w Pawilonie Poznań Congress Center (PCC) na poziomie 0. SFKL jest przestrzenią, której celem jest umożliwienie osobom prywatnym oraz ugrupowaniom (zwanymi dalej Twórcami) promocji prowadzonych przez nie działań w zakresie propagowania zabawy klockami LEGO. Za wstęp do Strefy Fanów Klocków LEGO ani korzystanie z oferowanych w Strefie atrakcji nie jest pobierana dodatkowa opłata.
 3. Organizatora Festiwalu reprezentują w szczególności Organizatorzy Stref Programowych, Dyrektorzy Festiwalu i pozostali wolontariusze (Organizatorzy, Przegżdacze, Gżdacze) wykonujący swoje zadania i obowiązki w ramach Festiwalu.
 4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą – decyzją Organizatora i osób działających w jego imieniu (w tym pracowników ochrony oraz wolontariuszy) – zostać usunięte z terenu Pyrkonu. Usunięcie z terenu Pyrkonu z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie uzasadnia domagania się zwrotu ceny biletu ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika lub Twórcę w związku z nabyciem biletu lub udziałem w Pyrkonie.

TWÓRCY

 1. Twórca zobowiązuje się do zapewnienia atrakcji, wydarzeń i stoiska w zakresie i koncepcie ustalonym z Organizatorem.
 2. Twórca wystawiający stoisko w ramach Strefy zobowiązuje się, że stoisko będzie otwarte minimum 
 • od 13:00 do 22:00 w piątek, 
 • od 9:00 do 22:00 w sobotę 
 • od 9:00 do 16:00 w niedzielę. 
 1. Otwarte stoisko to stoisko w pełni rozłożone (zgodnie z jego konceptem ustalonym z Organizatorem), przy którym przebywa co najmniej połowa osób z grupy (lub liczba ustalona pisemnie z Organizatorem w drodze ustaleń). Wszelkie odstępstwa od tego punktu muszą zostać ustalone z organizatorem SFKL.
 2. Twórca zobowiązuje się nie zakłócać działania innych stoisk, wydarzeń i atrakcji, w szczególności poprzez zbyt głośne dźwięki dobiegające do stoiska.
 3. Twórcy starają się polubownie i z wzajemnym szacunkiem rozwiązać konflikty, w szczególności wynikające z zakłócania działania innych stoisk przez Twórcę lub działania stoiska Twórcy przez inne. Jeżeli dojście do porozumienia nie wydaje się możliwe, Twórcy zwracają się o pomoc do Organizatora i zobowiązują się dostosować się do jego werdyktu.
 4. Twórca zobowiązuje się nie używać na stoisku przyłączy prądu w innych celach, niż tych ustalonych i zatwierdzonych przez Organizatora.
 5. Twórca odpowiedzialny jest za porządek i reprezentacyjny wygląd stoiska.
 6.  Zabroniony jest jakikolwiek handel w ramach stoiska.
 7. Zabronione jest rozdawanie ulotek. Wszelkie odstępstwa od tego punktu muszą zostać ustalone z organizatorem SFKL. W przypadku Twórców, którzy nie posiadają stoiska, dozwolone jest rozdawanie ulotek tylko w miejscu i czasie organizowanej przez Twórcę atrakcji lub wydarzenia, jeżeli Organizator wyraził na to bezpośrednią zgodę. W razie stwierdzenia faktu nielegalnego rozdawania ulotek, organizator może nałożyć na rozdającego karę w wysokości nie mniejszej niż 1500 złotych.
 8. Zabroniona jest sprzedaż lub nieodpłatne wydawanie jedzenia przez Twórcę, za wyjątkiem fabrycznie zapakowanych przekąsek.
 9. Osoby, które w danym momencie obsługują stoisko, atrakcję lub wydarzenie organizowane przez Twórcę nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających pod rygorem usunięcia z terenu Festiwalu takowych osób a w szczególnych wypadkach – całej grupy.
 10. Twórcy zobowiązują się informować telefonicznie Organizatora SFKL o nagłych sytuacjach i zdarzeniach w trakcie Festiwalu, które mogą mieć wpływ na działanie Strefy, zakłócać przebieg Pyrkonu, a w szczególności gdy mogą one stanowić niebezpieczeństwo.
 11. Twórcy zobowiązują się do stosowania się do poleceń hall mastera, organizatorów oraz wolontariuszy.
 12. Organizator nie zapewnia Twórcy koszulek ani gadżetów. 
 13. Organizator zapewnia Twórcy nocleg w strefie WNS na jego pisemne życzenie, zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
 14. Organizator zapewnia Twórcy, który przygotowuje swoje stoisko oraz atrakcje nieodpłatnie, wyżywienie w postaci jednego obiadu dla każdego członka grupy w dni, kiedy stoisko lub atrakcje odbywają się.
 15. Organizator zapewnia Twórcy, który przygotowuje swoje stoisko oraz atrakcje nieodpłatnie, do 500zł/netto zwrotu za dojazd na Festiwal na podstawie podpisanej umowy wolontariackiej oraz prawidłowo wystawionej kilometrówki bądź udokumentowanych kosztów dojazdu. Chęć otrzymania zwrotu za dojazd należy zgłosić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
 16. Organizator zapewnia Twórcy, który przygotowuje swoje stoisko oraz atrakcje nieodpłatnie, dodatkową wejściówkę dla osoby towarzyszącej. Chęć otrzymania dodatkowej wejściówki należy zgłosić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
 17. Wydarzenia i atrakcje organizowane przez Twórcę mogą być promowane podczas Festiwalu poprzez wywieszenie ogłoszenia na przeznaczonej do tego tablicy, ogłoszenia na stronie internetowej Pyrkonu oraz jego mediach społecznościowych, a także na afiszach rozwieszonych w budynku PCC. Ogłoszenia wywiesza tylko Organizator lub osoby przez niego wyznaczone. 
 18. Twórca może przebywać na terenie Strefy poza godzinami otwarcia, tj. 
 • czwartek godz 9-20, 
 • piątek godz. 19-23, 
 • sobota godz. 9-23, 
 • niedziela godz. 9-24
  wyłącznie za zgodą i w obecności Organizatora.
 1. Współtworzenie SFKL jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zasad przetwarzania danych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach marketingowych.
 2. Wszelkie odstępstwa od tego regulaminu muszą zostać ustalone z organizatorem SFKL oraz zostać potwierdzone pisemnie bądź mailowo.

UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w SFKL, jej aktywnościach (tj.: w Klockowych Warsztatach, autografach, sesjach zdjęciowych, konkursach) oraz jej prelekcjach, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zasad przetwarzania danych osobowych, wiąże się także ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach marketingowych.
 2. Na teren SFKL obowiązuje zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
 3. Na terenie SFKL nie podajemy i nie spożywamy posiłków. Miejscem rekomendowanym do realizacji przerwy na posiłek są wyznaczone miejsca na MTP.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest bieganie na SFKL, a także inne aktywności sportowe, nie będące punktem programu nadzorowanego przez Twórcę lub Organizatora. 
 5. Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie umyślne bądź nieumyślne uszkodzenia ekspozycji, wystaw, mienia Twórcy, mienia MTP bądź mienia Organizatora.
 6. Uczestnik może przebywać na terenie Strefy wyłącznie w godzinach otwarcia, tj. 
 • piątek godz. 13-22, 
 • sobota godz. 9-22, 
 • niedziela godz. 9-18.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

  POZOSTAŁE:
 2. Zasady konkursów odbywających się w SFKL reguluje REGULAMIN KONKURSÓW I TURNIEJÓW NA FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON 2024
 3. Zasady autografów i zdjęć Gości oraz Twórców SFKL reguluje REGULAMIN AUTOGRAFÓW
 4. Zasady warsztatów odbywających się w Strefie reguluje REGULAMIN WARSZTATÓW